Finlands officiella statistik

Arbetskraftsundersökning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Mammorna allt snabbare tillbaka på arbetsmarknaden efter familjeledigheten
14.11.2019
År 2018 var allt fler av småbarnsmammorna sysselsatta än jämfört med år 2014. Under fyra års tid har mammornas relativa sysselsättningstal stigit med tre procentenheter. Det relativa sysselsättningstalet har stigit mest bland mammor till 1 - 2-åriga barn. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsöversikt Työvoimatutkimus 2018, perheet ja työ (Arbetskraftsundersökning 2018, familjer och arbete).

Nästa offentliggörande:
26.11.2019

Beskrivning: Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–74 år. Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval som görs två gånger om året ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Det månatliga urvalet består av omkring 12 000 personer och uppgifterna samlas in genom datorstödda telefonintervjuer. Utgående från de uppgifter som intervjupersonerna lämnar skapas en bild av verksamheten bland hela den 15-74-åriga befolkningen. I samband med arbetskraftsundersökningen görs också en s.k. ad hoc-modul, vars ämne varierar från år till år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsförhållanden, arbetskraft, arbetsliv, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsmarknaden, arbetsmarknadsställning, arbetstid, arbetstimmar, deltidsarbete, företagare, heltidsarbete, långtidsarbetslös, löntagare, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, permittering, privata sektorn, relativt arbetslöshetstal, relativt sysselsättningstal, relativt arbetskraftstal, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, ungdomsarbetslöshet, utanför arbetskraften, veckoarbetstid, visstidsarbete, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet gällande nollavtal framflyttas
3.5.2019
Offentliggörandet som gäller löntagarnas nollavtal framflyttas från det tidigare angivna datumet 9.5.2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/index_sv.html