Finlands officiella statistik

Arbetskraftsundersökning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sysselsättningen ökade märkbart år 2018
11.4.2019
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa sysselsättningstalet för 15 - 64-åringar 71,7 procent år 2018. Det relativa sysselsättningstalet var 72,7 procent för män och 70,6 procent för kvinnor. Det relativa sysselsättningstalet för män ökade med 2,0 och för kvinnor med 2,1 procentenheter jämfört med år 2017. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsöversikt Työvoimatutkimus 2018, aikasarjatiedot 2009 - 2018 (ung. Arbetskraftsundersökningen 2018, tidsserieuppgifter 2009 - 2018).

Nästa offentliggörande:
24.4.2019

Beskrivning: Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–74 år. Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval som görs två gånger om året ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Det månatliga urvalet består av omkring 12 000 personer och uppgifterna samlas in genom datorstödda telefonintervjuer. Utgående från de uppgifter som intervjupersonerna lämnar skapas en bild av verksamheten bland hela den 15-74-åriga befolkningen. I samband med arbetskraftsundersökningen görs också en s.k. ad hoc-modul, vars ämne varierar från år till år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsförhållanden, arbetskraft, arbetsliv, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsmarknaden, arbetsmarknadsställning, arbetstid, arbetstimmar, deltidsarbete, företagare, heltidsarbete, långtidsarbetslös, löntagare, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, permittering, privata sektorn, relativt arbetslöshetstal, relativt sysselsättningstal, relativt arbetskraftstal, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, ungdomsarbetslöshet, utanför arbetskraften, veckoarbetstid, visstidsarbete, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Innehållet i databastabellerna om arbetskraftsundersökningen har utökats
23.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/index_sv.html