Käsitteet ja määritelmät

Audiovisuaaliset palvelut

Audiovisuaaliset ja niihin liittyvät palvelut:

Erä sisältää audiovisuaaliset palvelut, kuten elokuvien tuotantopalvelut filmille tai videolle, radio- ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, musiikin äänityspalvelut, tuottajien, ohjaajien ja näyttelijöiden saamat palkkiot tai jakeluoikeuksien myymisestä maksetut palkkiot.

Erä sisältää myös teatteri- ja musiikkipalveluista ja urheilu- ja sirkustapahtumista maksetut palkkiot ulkomaisille esiintyjille, tuottajille jne.

Henkilöliikennetase

Maksutaseessa (the Balance of Payments) henkilökuljetuspalvelut kattavat kaikki palvelut, jotka sisältyvät kansainvälisiin henkilökuljetuksiin tarkastelun kohteena olevan maan ja ulkomaiden välillä, tai kahden ulkomaisen toimijan välillä. Tarkastelun kohteena oleva maa saa tuloja kansainvälisistä kuljetuspalveluista, kun kotimaiset kuljetusyhtiöt kuljettavat ulkomaalaisia. Vastaavasti menot muodostuvat kun ulkomaiset kuljetusyhtiöt kuljettavat tarkastelun kohteena olevan maan asukkaita. Mukaan ei lasketa maan sisäisiä kuljetuspalveluja ulkomaalaisille, jotka kuuluvat matkailupalveluihin. Matkalippujen lisäksi kuljetukseen lasketaan mukaan matkatavaroista ja kulkuvälineistä perittävät lisämaksut sekä kaikki kulutus liikennevälineissä ruokiin, juomiin ja ostoksiin. Myös pakettimatkoihin sisältyvä kuljetus matkan kohteeseen ja takaisin lasketaan mukaan.

Hyödyke

Hyödykkeellä tarkoitetaan aineellista tai aineetonta välinettä, joka välittömästi (kulutushyödyke) tai välillisesti (tuotantohyödyke) tyydyttää ihmisen tarpeita.

Aineellisiin hyödykkeisiin luetaan sekä tuotteet että aineet ja tarvikkeet. Palvelut ovat aineettomia hyödykkeitä. (Muita aineettomia hyödykkeitä voivat olla esim. digitaalisessa muodossa oleva tieto tai jonkin aineellisen hyödykkeen tuotanto-oikeus.)

Hyödykkeiden tuotanto (teollisuustuotanto) käsittää myös ns. teolliset palvelut. Teollisia palveluita ovat muokkaus, käsittely, työstö yms. viimeistely, ylläpito ja korjaukset sekä asennukset. Teollisilla palveluilla on hyödyketilaston PRODCOM-tuotenimikerekisterissä omat PRODCOM-palvelunimikkeensä.

Eräät teollisista palveluista luokitellaan kuitenkin toimialaluokituksessa (TOL) ei-teollisiksi palveluiksi, esim. ajoneuvojen huolto ja korjaus sekä konttori- ja tietokoneiden huolto ja korjaus, joten ne eivät kuulu teollisuuden hyödyketiedustelun piiriin. Sama koskee myös ohjelmistojen suunnittelua ja valmistusta sekä konsultointia ym. tietojenkäsittelypalveluja.

Informaatiopalvelut

Informaatiopalvelut sisältävät uutistoimisto- ja tietokantapalvelut. Uutistoimistopalvelut sisältävät mm. uutisten, valokuvien ja artikkelien hankkimisen tiedotusvälineille. Tietokantapalvelut sisältävät mm. tietokantahaut ja tietokonevälitteiset hakupalvelut, tietojen varastoimisen ja levittämisen sekä tietokantojen käsitteenmuodostuksen.

Kulttuuri- ja virkistyspalvelut

Erä käsittää työntekijän kouluttamisen ja siihen liittyvät maksut sekä erilaiset kulttuuri- ja virkistyspalvelut (esim. kirjasto-, museo-, arkisto- ja muut kulttuuri- ja urheilupalvelut). Erä sisältää myös terveyspalvelut.

Käyttöleasing

Erä kattaa mm. laivojen, lentokoneiden ja kuljetuskaluston, kuten autojen, konttien ja junavaunujen vuokrauksen ilman miehistöä.

Liike-elämän palvelut

1) Laki-, tilinpito-, hallinto- ja PR-palvelut:

Erä sisältää lainopillisen neuvonnan ja edustamisen lakiasioissa sekä oikeudellisten dokumenttien ja asiakirjojen valmistelun. Erään sisältyvät myös sertifioinnin konsultointipalvelut, tilintarkastus- ja kirjanpitopalvelut, veroneuvonnan ja verotuksellisten asiakirjojen valmistelu, tilinpäätöstietojen analysointipalvelut, johdon konsultointi, johtamisen auditointi, imagon kehittäminen ja muu PR-toiminta.

2) Mainonta-, markkinointitutkimus- ja gallup-kyselypalvelut

Erä käsittää mainostoimistojen tekemän mainonnan suunnittelun ja toteutuksen sekä mainosten esittämisen mediavälineissä; mainostilan ostamisen ja myymisen; messupalvelut, toimituspalvelut ja telemarkkinoinnin. Ryhmään kuuluvat myös markkinointitutkimukseen ja gallupeihin liittyvät palvelut sekä tuotteiden myynnin edistäminen ulkomailla.

3) Tutkimus- ja kehittämispalvelut (T&K)

Erä käsittää tutkimus- ja kehittämispalveluihin liittyvät maksut, jotka liittyvät perustutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen tai kokeelliseen uusien tuotteiden ja prosessien kehittämiseen. T&K käsittää myös sosiaali- ja humanistisiin aloihin liittyvän tutkimuksen.

Palvelujen ulkomaankauppa

Palvelujen ulkomaankauppa toteutuu, kun Suomessa sijaitseva ja ulkomailla sijaitseva taloudellinen toimija (esim. yritys) käyvät kauppaa palveluilla. Palvelujen viennistä syntyy tuloa. Palvelujen tuonnista syntyy menoa.

Palvelun ulkomaankaupan tunnistaa siitä, että Suomessa sijaitseva yritys saa tekemästään palvelusta korvausta ulkomaiselta taloudelliselta toimijalta tai maksaa ulkomaiselle taloudelliselle toimijalle korvausta sen tekemästä palvelusta.

Posti- ja kuriiripalvelut

Posti- ja kuriiripalvelut käsittävät kirjeiden, pakettien, lehtien yms. lähetyksen, jakelun ja noutamisen sekä postilokeropalveluita. Postipalveluihin sisältyvät myös postimerkkien myynti ja rahamääräykset.

Rahoituspalvelut

Rahoituspalvelut ovat rahoituksen välittämiseen ja sijoitustoimintaan (ml. arvopaperien liikkeellelasku) liittyviä palvelumaksuja, kuten komissiot, välitys-, neuvonta-, säilytys-, varainhankinta- ja muut palvelut sekä valuutanvaihdosta maksettavat palkkiot. Erään kirjataan myös lainan, talletusten ja velkapaperien todellisen koron lisäksi tulevat maksut, mutta ei korkotuloja tai korkomenoja.

Rahtimaksu

Rahtimaksut kuljetuspalveluista käsittävät kaikki suomalaisen yrityksen ulkomaalaisille yrityksille kuljetuspalveluista maksamat korvaukset, mikäli kuljetukset ovat tapahtuneet maantiekuljetuksina. Kuljetuspalvelujen käyttäminen voi liittyä sekä vientiin että tuontiin ja lisäksi kabotaasiin ja kauttakulkukauppaan.

Rakennuspalvelut

1) Rakentaminen ulkomailla

Palvelujen ulkomaankaupan näkökulmasta rakentamisella ulkomailla tarkoitetaan kotimaisen talousyksikön (yrityksen) ulkomaiselle talousyksikölle ulkomaan alueella suorittamaa lyhytaikaista (suositus alle 1 vuosi) rakennus- tai asennusprojektia. Tällainen projekti voi sisältää rakentamista, korjausrakentamista, asentamista tai purkamista. Rakentaminen ulkomailla kattaa kaikki palvelut, jotka kuuluvat olennaisesti rakennussopimukseen. Mukaan luetaan rakennuspaikan valmistelutyöt, rakennusten rakentaminen, maa- ja vesirakentaminen, koneiden asentaminen ja kokoaminen, rakennuksen ja ympäristön viimeistelytyöt sekä muut rakennuspalvelut, kuten rakennus- ja purkukoneiden vuokrauspalvelut käyttäjineen.

Asennuksessa käytettävät asennustarvikkeet sisältyvät rakennuspalveluun.

Talousyksikön kotimaisuus tai ulkomaisuus ei määräydy omistuksen perusteella vaan sen perusteella, missä maassa kyseisen talousyksikön ns. taloudellisen edun keskus sijaitsee, s.o. missä maassa yksikkö pysyvästi toimii.

2) Rakentaminen Suomessa

Palvelujen ulkomaankaupan näkökulmasta rakentamisella Suomessa tarkoitetaan ulkomaisen talousyksikön (yrityksen) kotimaiselle talousyksikölle kotimaan alueella suorittamaa lyhytaikaista (suositus alle 1 vuosi) rakennus- tai asennusprojektia. Rakentaminen Suomessa on käsitteellisesti identtinen rakentamisen ulkomailla kanssa.

Rojalti- ja lisenssimaksut

Rojaltitulot ja -menot sekä lisenssitulot ja -menot syntyvät

1) aineettoman varan, kuten tavaramerkin, copyrightin, patentin, tuotantoprosessin tai -tekniikan, designin, mallin, tuotanto-oikeuden, franchisingin tai tietokoneohjelmiston käytöstä

2) tuotetun originaalin tai prototyypin käytöstä, johon on ostettu lisenssisopimus tai tekijänoikeus, kuten käsikirjoituksiin tai filmeihin.

Tekniset palvelut

1) Arkkitehti-, insinööri- ja muut tekniset palvelut

Erä käsittää teknisiin kysymyksiin liittyvät konsultointi- ja suunnittelupalvelut sekä projektien seurantapalvelut, kaupunkisuunnittelun ja maisemointiin liittyvät arkkitehtipalvelut, kartanvalmistus-, tuotetestaus-, sertifikaatio- ja tekniset tarkastuspalvelut sekä projektien päättymisen jälkeen tapahtuvan, projektien johtamiseen liittyvien palvelujen viennin (myynti) ja tuonnin (osto). Lisäksi erään kuuluvat mm. kaupunkien ja muiden kehittämisprojektien arkkitehtoninen suunnittelu ja projektisuunnittelu "avaimet käteen" -periaatteella (esim. padot, sillat, lentokentät).

2) Maa- ja metsätalous- sekä kaivannais- ja jalostuspalvelut

Erä sisältää maatalouskoneiden hankkimisen kuljettajineen, sadonkorjuun, tuholaisten torjunnan sekä metsätalouteen, metsästykseen, kalastukseen yms. liittyvät palvelut, jotka ostetaan ulkomaiselta yritykseltä tai myydään ulkomaiselle yritykselle. Erään sisältyvät myös öljy- ja kaasukenttiin liittyvät tekniset palvelut: poraus, öljynporaustornien rakentaminen, korjaus ja purkaminen, mineraalien etsiminen ja tutkiminen sekä kaivosten ylläpito-, poraamis-, tarkastus- ja korjauspalvelut.

Erään kuuluu myös jätteiden käsittely, varastointi, hävittäminen, saastumisen estäminen, puhdistaminen, ympäristökonsultointi ja ympäristöauditointi.

Telekommunikaatiopalvelut

Telekommunikaatiopalvelut käsittävät puhelin-, telex-, sähke-, kaapeli-, satelliitti-, sähköposti- ja telekonferenssipalvelut. Siihen sisältyvät myös liike-elämän Internet-palvelut.

Tietotekniikkapalvelut

Tietotekniikkapalvelut käsittävät tietojärjestelmien kehittämisen, suunnittelun ja niiden johtamisen sekä räätälöidyt ohjelmistot. Tietotekniikkapalveluihin sisältyvät myös sovellusten kehittäminen ja tuottaminen, niiden ylläpitopalvelut ja asennukset, tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden ylläpito- ja korjauspalvelut sekä hardware-konsultointi. Lisäksi erään kuuluvat tietotekniikkaan liittyvät konsultointi- ja koulutuspalvelut sekä muut tietojenkäsittelypalvelut, kuten tallentaminen, taulukointi ja serveritilan myyminen asiakkaan web-sivujen tallentamista varten.

Tollaus

Tollauksella tarkoitetaan sopimukseen perustuvaa rikasteiden (esim. kupari, nikkeli) palvelusulatusta / palkkiosulatusta. Sulatto käsittelee sopimuskumppaninsa omistamat raaka-aineet eli rikasteet, toimittaa tuotteet sopimuskumppanille tai lopulliselle asiakkaalle ja laskuttaa sopimuskumppania sulatuspalvelusta.

Välityskauppa

Välityskauppaa ja muuta ulkomaankauppaan liittyvää palvelujen vientiä harjoittavat yleensä yritykset, jotka tuovat maahan tavaroita tms. ja saavat palkkion ulkomaiselta yritykseltä ko. tavaroiden Suomeen tuomisesta. Ulkomaankauppaan liittyvää palvelujen tuontia tapahtuu, kun yritys maksaa ulkomaiselle yritykselle korvausta siitä, että ulkomainen yritys markkinoi ja jakelee suomalaisen yrityksen tuotteita ulkomailla.

Muita ulkomaankauppaan liittyviä palveluita ovat dealereiden ja agenttien saamat komissiot ja välityspalkkiot tavara- ja palvelukaupasta. Tähän luokkaan kuuluvat mm. alusten ja lentokoneiden kaupat sekä huutokauppatoiminta. Palvelusta saatava tulo kirjataan vientiin ja palvelusta maksettu korvaus tuontiin tavaravirran suunnasta riippumatta.

Välityspalvelu voi myös käsittää tavaran oston ulkomaiselta yritykseltä ja sen jälleenmyynnin toiselle ulkomaiselle yritykselle. Prosessin aikana tavara ei siirry ulkomaiselta myyjältä kotimaisen yrityksen kotimaahan eikä myöskään kotimaasta ulkomaille.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3509. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pul/kas.html

Jaa