Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilaston sivuilla.

Maajaottelu ja palvelutyypit

Seuraavista maista kysytään ulkomaankauppa palveluerittäin

EU15-maat     Maakoodi      Muut maat      Maakoodi     
Alankomaat NL Intia IN
Belgia BE Japani JP
Britannia GB Kanada CA
Espanja ES Kiina CN
Irlanti IE Norja NO
Italia IT Sveitsi CH
Itävalta AT Venäjä RU
Kreikka GR Viro EE
Luxemburg LU Yhdysvallat US
Portugali PT muu maailma 99
Saksa DE    
Ranska FR    
Ruotsi SE    
Tanska DK    

Vuonna 2004 Euroopan Unioniin liittyneistä jäsenmaista Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Unkarista, Tšekistä, Slovakiasta, Sloveniasta, Kyproksesta ja Maltasta kysytään palvelut eriteltyinä tilastovuodesta 2006 *) alkaen.

*) 18.04.2006 korjattu, aiemmin oli tilastovuodesta 2005

Palvelueräjaottelu

223 Rahtimaksut kuljetuspalveluista

Kohta käsittää kaikki suomalaisen yrityksen ulkomaalaisille yrityksille kuljetuspalveluista maksamat korvaukset, mikäli kuljetukset ovat tapahtuneet maantiekuljetuksina. Kuljetuspalvelujen käyttäminen voi liittyä sekä vientiin että tuontiin ja lisäksi kabotaasiin ja kauttakulkukauppaan. Rahtivakuutukset ja kuljetuskaluston korjauksista aiheutuvat maksut eivät kuulu tähän kohtaan.

246 Posti- ja kuriiripalvelut

Posti- ja kuriiripalvelut käsittävät kirjeiden, pakettien, lehtien yms. lähetyksen, jakelun ja noutamisen sekä postilokeropalveluita. Postipalveluihin sisältyvät myös postimerkkien myynti ja rahamääräykset.

247 Telekommunikaatiopalvelut

Telekommunikaatiopalvelu käsittää puhelin-, telex-, sähke-, kaapeli-, satelliitti-, sähköposti- ja telekonferenssipalvelut. Siihen sisältyvät myös liike-elämän nettipalvelut, internetin "backbone" -palvelut ja "on-line-access" -palvelut.

250 Rakentaminen ulkomailla

Palvelujen ulkomaankaupan näkökulmasta rakentamisella ulkomailla tarkoitetaan kotimaisen talousyksikön (yrityksen) ulkomaiselle talousyksikölle ulkomaan alueella suorittamaa lyhytaikaista (suositus alle 1 vuosi) rakennus- tai asennusprojektia. Tällainen projekti voi sisältää rakentamista, korjausrakentamista, asentamista tai purkamista. Rakentaminen ulkomailla kattaa kaikki palvelut, jotka kuuluvat olennaisesti rakennussopimukseen. Mukaan luetaan rakennuspaikan valmistelutyöt, rakennusten rakentaminen, maa- ja vesirakentaminen, koneiden asentaminen ja kokoaminen, rakennuksen ja ympäristön viimeistelytyöt sekä muut rakennuspalvelut kuten rakennus- ja purkukoneiden vuokrauspalvelut käyttäjineen.

Koneiden vuokraus ilman miehistöä ei kuulu rakennuspalveluihin vaan käyttöleasingiin (käyttövuokraukseen, vrt. nimike 272). Asennuksessa käytettävät asennustarvikkeet sisältyvät rakennuspalveluun. Rakentamiseen ulkomailla ei lueta kaivoksen, öljy- tai kaasukentän valmistamiseen liittyviä töitä eikä pilaantuneen maa-aineksen puhdistustyötä. Ne kuuluvat erään 281.

Talousyksikön kotimaisuus tai ulkomaisuus ei määräydy omistuksen perusteella vaan sen perusteella, missä maassa kyseisen talousyksikön ns. taloudellisen edun keskus sijaitsee so. missä maassa yksikkö pysyvästi toimii. Esimerkiksi jos ulkomaisen yrityksen Suomessa toimivan tytär- tai sivuliikkeen taloudellisen edun keskus sijaitsee Suomessa, niin tällainen yritys on maksutaseen kannalta kotimainen talousyksikkö. Samoin suomalaisen yrityksen pysyvästi ulkomailla toimiva tytär- tai sivuliike on ulkomainen talousyksikkö.

Rakentamisesta ulkomailla tehdään kaksi kirjausta eli tulot ja menot. Tuloiksi kirjataan bruttotulo edellä määritellyn kaltaisista rakennusprojekteista ulkomailla. Menoiksi kirjataan ko. projekteista ulkomailla koituneet kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat:

1) Suomesta projekteihin vietyjen rakennusmateriaalien arvo
2) Rakennusmaasta projekteihin hankittujen tavaroiden ja palvelujen arvo
3) Muista maista rakennusmaahan projekteja varten tuotujen tavaroiden ja palvelujen arvo
4) Rakennusmaassa projektin hyväksi tehdystä työstä maksetut palkat ja muut palkansaajakorvaukset

Sivun alkuun

250 Rakentaminen Suomessa

Palvelujen ulkomaankaupan näkökulmasta rakentamisella Suomessa tarkoitetaan ulkomaisen talousyksikön (yrityksen) kotimaiselle talousyksikölle kotimaan alueella suorittamaa lyhytaikaista (suositus alle 1 vuosi) rakennus- tai asennusprojektia. Rakentaminen Suomessa on käsitteellisesti identtinen rakentamisen ulkomailla kanssa.

Rakentamisesta Suomessa tehdään yksi kirjaus eli menokirjaus. Menoiksi kirjataan ulkomaiselle yritykselle maksettu korvaus rakentamisesta Suomessa.

260 Rahoituspalvelut

Rahoituspalvelut käsittävät rahoituksen välittämiseen ja rahoitusta tukeviin toimintoihin liittyvät palvelut (pl. eläkevakuutusyhtiöiden ja eläkerahastojen palvelut, jotka sisältyvät vakuutuspalveluihin). Rahoituspalveluihin sisältyy rahoitusinstrumenttien yhteydessä tarjottavat palvelut sekä muut rahoitukseen liittyvät palvelut, kuten neuvonta-, säilytys- ja salkunhoitopalvelut. Rahoituspalvelujen myynti ulkomaille kirjataan vienniksi ja rahoituspalvelujen ostot ulkomailta tuonniksi.

Rahoituspalveluihin sisältyvät

 • komissiot ja maksut (eksplisiittiset ja implisiittiset), jotka liittyvät rahoitustransaktioihin (kuten lainoihin ja talletuksiin, luottolimiitteihin, rahoitusleasingiin, factoring-rahoitukseen, johdannaisiin, arvopapereiden liikkeellelaskuihin ja maksujen selvitykseen)
 • neuvontapalvelut
 • säilytyspalvelut
 • salkunhoitopalvelut
 • yritysrahoitukseen ja riskipääomaan liittyvät palvelut
 • luottokortteihin ja muihin luotontakaamiseen liittyvät palvelut
 • valuutanvaihtoon liittyvät palvelumaksut (eksplisiittiset sekä implisiittiset eli kurssiero keskikurssin ja myynti- tai ostokurssin välillä)
 • luottokelpoisuusarviot

Rahoituspalveluihin eivät sisälly

 • talletusten, lainojen, rahoitusleasingin ja velkapapereiden korot
 • osingot
 • eläkevakuutukset ja muut vakuutuspalvelut
 • pankkien tarjoamat palvelut, jotka eivät liity rahoitukseen
 • arvopapereiden hankintaan ja myyntiin liittyvät voitot ja tappiot

263 Tietotekniikkapalvelut

Tietotekniikkapalvelut käsittävät tietojärjestelmien kehittämisen, suunnittelun ja niiden johtamisen sekä räätälöidyt ohjelmistot. Tietotekniikkapalveluihin sisältyvät myös sovellusten kehittäminen ja tuottaminen, niiden ylläpitopalvelut ja asennukset, tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden ylläpito- ja korjauspalvelut sekä hardware-konsultointi. Lisäksi erään kuuluvat tietotekniikkaan liittyvät konsultointi- ja koulutuspalvelut sekä muut tietojenkäsittelypalvelut kuten tallentaminen, taulukointi ja serveritilan myyminen asiakkaan web-sivujen tallentamista varten (web page hosting services).

Ohjelmistoihin ja muihin käyttöoikeuksiin liittyvät lisenssi- ja rojaltimaksut kirjataan kohtaan 266, Rojaltit ja lisenssit. Tietotekniikkapalveluihin ei kuulu räätälöimättömien valmisohjelmien osto tai myynti, sillä ne tilastoidaan tavarakaupaksi.

264 Informaatiopalvelut

Informaatiopalvelut sisältävät uutistoimisto- ja tietokantapalvelut. Uutistoimistopalvelut sisältävät mm. uutisten, valokuvien ja artikkelien hankkimisen tiedotusvälineille. Tietokantapalvelut sisältävät mm. tietokantahaut ja tietokonevälitteiset hakupalvelut, tietojen varastoimisen ja levittämisen sekä tietokantojen käsitteenmuodostuksen. Maksut tietokantapalveluista, joita ei voida erottaa niihin liittyvistä telekommunikaatiopalveluista, kirjataan tähän ryhmään silloin, kun maksut telekommunikaatiopalveluista ovat pienemmät kuin maksut tietokantapalveluista.

Sivun alkuun

266 Rojaltit ja lisenssimaksut

Rojaltitulot ja rojaltimenot sekä lisenssitulot ja -menot syntyvät:

1) aineettoman varan kuten tavaramerkin, copyrightin, patentin, tuotantoprosessin tai -tekniikan, designin, mallin, tuotanto-oikeuden, franchisingin tai tietokoneohjelmiston käytöstä tai

2) tuotetun originaalin tai prototyypin käytöstä, johon on ostettu lisenssisopimus tai tekijänoikeus kuten käsikirjoituksiin tai filmeihin

Yrityksen saama rojaltitulo ulkomailta kirjataan palvelujen vientiin ja yrityksen maksama rojaltimeno ulkomaille kirjataan tuontiin. Rojalti- ja lisenssimaksuihin ei sisällytetä tavaramerkin, copyrightin tms. ostamisesta syntyviä menoja tai myymisestä syntyviä tuloja.

269 Välityskauppa ja muut ulkomaankauppaan liittyvät palvelut

Välityskauppaa ja muuta ulkomaankauppaan liittyvää palvelujen vientiä harjoittavat yleensä yritykset, jotka tuovat maahan tavaroita tms. ja saavat palkkion ulkomaiselta yritykseltä ko. tavaroiden Suomeen tuomisesta. Saatu välityspalkkio kirjataan palvelujen vienniksi. Ulkomaankauppaan liittyvää palvelujen tuontia tapahtuu, kun yritys maksaa ulkomaiselle yritykselle korvausta siitä, että ulkomainen yritys markkinoi ja jakelee suomalaisen yrityksen tuotteita ulkomailla.

Muita ulkomaankauppaan liittyviä palveluita ovat dealereiden ja agenttien saamat komissiot ja välityspalkkiot tavara- ja palvelukaupasta. Tähän luokkaan kuuluvat mm. alusten ja lentokoneiden kaupat sekä huutokauppatoiminta. Palvelusta saatava tulo kirjataan vientiin ja palvelusta maksettu korvaus tuontiin tavaravirran suunnasta riippumatta.

Välityskauppa käsittää myös tavaran oston ulkomaiselta yritykseltä ja sen jälleenmyynnin toiselle ulkomaiselle yritykselle. Prosessin aikana tavara ei siirry ulkomaiselta myyjältä kotimaisen yrityksen kotimaahan eikä myöskään kotimaasta ulkomaille. Välityspalvelun arvo on hyödykkeen hankinta- ja jälleenmyyntihintojen erotus. Jos hyödykkeen jälleenmyyntihinta on alempi kuin hankintahinta, kirjataan vienti negatiivisena.

272 Käyttöleasing eli käyttövuokraus

Erä kattaa mm. laivojen, lentokoneiden ja kuljetuskaluston kuten autojen, konttien, junavaunujen yms. vuokrauksen ilman miehistöä. Vuokraus ulkomaiselle yritykselle tai henkilölle kirjataan vienniksi. Erä ei sisällä rahoitusleasingia (sen järjestämiseen liittyvät palvelumaksut kirjataan rahoituspalveluihin), eikä telekommunikaatiolinjojen vuokrausta (kuuluu telekommunikaatiopalveluihin) tai toimitilojen ja kiinteistöjen vuokrausta (kuuluu erään muualle kuulumattomat palvelut tytär- ja osakkuusyritysten ja sivuliikkeiden välillä) tai autojen vuokrausta matkailijoille (kuuluu matkustuspalveluihin, jotka eivät ole mukana tässä kyselyssä).

274 Laki- ja tilinpito-, hallinto- ja PR-palvelut

Erä sisältää lainopillisen neuvonnan ja edustamisen lakiasioissa sekä oikeudellisten dokumenttien ja asiakirjojen valmistelun. Erään sisältyvät myös sertifioinnin konsultointipalvelut, tilintarkastus- ja kirjanpitopalvelut, veroneuvonnan ja verotuksellisten asiakirjojen valmistelu, tilinpäätöstietojen analysointipalvelut, johdon konsultointi, johtamisen auditointi, imagon kehittäminen ja muu PR-toiminta.

278 Mainonta-, markkinointitutkimus- ja gallup-kyselypalvelut

Erä käsittää mainostoimistojen tekemän mainonnan suunnittelun ja toteutuksen sekä mainosten esittämisen mediavälineissä, mainostilan ostamisen ja myymisen, messupalvelut, toimituspalvelut ja telemarkkinoinnin. Ryhmään kuuluvat myös markkinointitutkimukseen ja gallupeihin liittyvät palvelut sekä tuotteiden myynnin edistäminen ulkomailla.

Sivun alkuun

279 Tutkimus- ja kehittämispalvelut (T&K)

Erä käsittää tutkimus- ja kehittämispalveluihin liittyvät maksut, jotka liittyvät perustutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen tai kokeelliseen uusien tuotteiden ja prosessien kehittämiseen. T&K käsittää myös sosiaali- ja humanistisiin aloihin liittyvän tutkimuksen, mutta ei sisällä markkinointitutkimusta (kuuluu erään 278) eikä teknisiä tutkimuksia (kuuluvat erään 280).

280 Arkkitehti-, insinööri- ja muut tekniset palvelut

Erä käsittää teknisiin kysymyksiin liittyvät konsultointi- ja suunnittelupalvelut sekä projektien seurantapalvelut, kaupunkisuunnittelun ja maisemointiin liittyvät arkkitehtipalvelut, kartanvalmistus-, tuotetestaus-, sertifikaatio- ja tekniset tarkastuspalvelut sekä projektien päättymisen jälkeen tapahtuvan, projektien johtamiseen liittyvien palvelujen viennin (myynti) ja tuonnin (osto). Lisäksi erään kuuluvat mm. kaupunkien ja muiden kehittämisprojektien arkkitehtoninen suunnittelu ja projektisuunnittelu "avaimet käteen" -periaatteella (esim. padot, sillat, lentokentät).

281 Maa- ja metsätalous- sekä kaivannais- ja jalostuspalvelut

Erä sisältää maatalouskoneiden hankkimisen kuljettajineen sekä sadonkorjuun, tuholaisten torjunnan ja metsätalouteen, metsästykseen, kalastukseen yms. liittyvät palvelut, jotka ostetaan ulkomaiselta yritykseltä tai myydään ulkomaiselle yritykselle. Erään sisältyvät myös öljy- ja kaasukenttiin liittyvät tekniset palvelut: poraus, öljynporaustornien rakentaminen, korjaus ja purkaminen sekä mineraalien etsiminen ja tutkiminen sekä kaivosten ylläpito-, poraamis-, tarkastus- ja korjauspalvelut.

Erään kuuluu myös jätteiden käsittely, varastointi, hävittäminen, saastumisen estäminen, puhdistaminen, ympäristökonsultointi ja ympäristöauditointi.

284 Muut sekalaiset liike-elämän palvelut

Erä sisältää henkilöstön rekrytointipalvelut, turvallisuus- ja tutkintapalvelut, käännös- ja tulkkauspalvelut, valokuvauspalvelut ja rakennusten siivouspalvelut.

285 Muualle kuulumattomat palvelut tytär- ja osakkuusyritysten ja sivuliikkeiden välillä

Erään sisältyvät ulkomaisen tytäryhtiön ja kotimaisen emoyhtiön tai kotimaisen tytäryhtiön ja ulkomaisen emoyhtiön väliset maksut yleisistä hallinnollisista kustannuksista (management fee). Saadut maksut kirjataan vienniksi ja maksetut maksut tuonniksi.

Tämä erä sisältää emoyhtiön siirtämät varat tytäryhtiöille kattamaan juoksevia kuluja kuten vuokrat ja toiminnan ylläpito lukuun ottamatta investointeja. Erä sisältää myös kaikki sellaiset emoyhtiön ja tytäryhtiön väliset palvelut, joita ei voida jaotella muissa palveluluokissa.

288 Audiovisuaaliset ja siihen liittyvät palvelut

Erä sisältää audiovisuaaliset palvelut kuten elokuvien tuotantopalvelut filmille tai videolle, radio- ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, musiikin äänityspalvelut, tuottajien, ohjaajien ja näyttelijöiden saamat palkkiot tai jakeluoikeuksien myymisestä maksetut palkkiot.

Erä sisältää myös teatteri- ja musiikkipalveluista ja urheilu- ja sirkustapahtumista maksetut palkkiot ulkomaisille esiintyjille, tuottajille jne.

Ryhmään ei sisälly filmien, televisio- ja radio-ohjelmien, nauhoitetun musiikin, sävellysten ja kirjojen ostaminen tai myyminen.

289 Muut henkilökohtaiset palvelut, kulttuuri- ja virkistyspalvelut

Erä käsittää työntekijän kouluttamisen ja siihen liittyvät maksut sekä erilaiset kulttuuri- ja virkistyspalvelut (esim. kirjasto-, museo-, arkisto- ja muut kulttuuri- ja urheilupalvelut). Erä sisältää myös terveyspalvelut, jotka on annettu paikan päällä.

982 Muut erittelemättömät palvelut

Tähän ryhmään kuuluvat kaikki sellaiset palvelut, joita ei voida annetulla palvelutyypityksellä luokitella.

Sivun alkuun


Päivitetty 19.4.2006

Viittausohje:

Tilasto: Palvelujen ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3509. 2003, Maajaottelu ja palvelutyypit . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pul/2003/pul_2003_2005-02-07_luo_001.html

Jaa