Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Industrins och handelns lagerstatistik.

Begrepp och definitioner

Handelns lagerstatistik

Handelns lagerstatistik beskriver lagrens gängse värde hos företag med fördelning efter näringsgren. Statistiken uppgörs per kvartal. Lagervärdena, som beräknats efter näringsgren på basis av urvalet, höjs för att motsvara populationens (företag inom näringsgrenen handel) lagervärde genom tillämpning av de senaste omsättningsuppgifterna i Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Höjningen grundar sig på antagandet att förhållandet mellan omsättning och lagervärde inom näringsgrenen är konstant.

Handelns lagerstatistik

I enkäten för handelns lagerstatistik ber man varje kvartal omkring 300 företag ange värdet på lagren i slutet av ifrågavarande kvartal. Värdet på lagren anges efter lagertyp: Ämnen och varor, bränslen och smörjmedel, halvfärdiga arbeten, fabrikat och handelsvaror.

Lagervärde

I lagervärdet ingår alla de varor som enligt företagets bokföring hör till omsättningstillgångarna. Enligt 4 kapitel 4§ i bokföringslagen 1336/1997 är omsättningstillgångar sådana tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas.

I lagren ingår också varulager utomlands samt bindande leveransavtal, ifall de hör till företagets omsättningstillgångar. Lager som uppkommer i samband med premiearbete meddelas av det företag på vars uppdrag premiearbetet utförs.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller som är avsedda att förbrukas. Omsättningstillgångar indelas i material och förnödenheter, varor under tillverkning, färdiga produkter/varor, övriga omsättningstillgångar samt förskottsbetalningar.

Med material och förnödenheter avses tillgångar vilka en bokföringsskyldig som bedriver produktion av varor eller tjänster har anskaffat för framställning av sina omsättningstillgångar (t.ex. råvaror, tillbehör och förnödenheter som används för produktion av produkter eller tjänster).

Med varor under tillverkning avses sådana tillgångar som den bokföringsskyldige själv har framställt för att sälja eller använda i produktionen av tjänster, och vars produktionsprocess vid tidpunkten för bokslutet ännu inte är avslutad (halvfabrikat).

Med färdiga produkter avses sådana tillgångar som den bokföringsskyldige själv har framställt för att sälja eller använda i produktionen av tjänster, och som är färdiga att överlåtas. Med varor avses sådana tillgångar som anskaffats från utomstående varuleverantörer för att säljas som sådana eller användas i produktionen av tjänster.

Till övriga omsättningstillgångar räknas sådana tillgångar som har anskaffats eller tillverkats för att säljas som sådana eller i förädlad form, men som inte omfattas av de ovan beskrivna kategorierna av omsättningstillgångar (t.ex. tomter och andra fastigheter som skall säljas och därför har överförts från anläggnings- till omsättningstillgångar).

Med förskottsbetalning avses en köpesumma eller del därav som betalats till en leverantör av omsättningstillgångar innan köparen har har mottagit de betalda omsättningstillgångarna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-2923. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvr/kas_sv.html

Dela