7. Yritysten innovaatiotoiminta 2002–2004 ja 2004–2006

Kahden viimeisimmän innovaatiotutkimuksen tuloksia voidaan keskeisimpien tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittämiseen liittyvien indikaattoreiden osalta verrata sellaisenaan keskenään, sillä tutkimusten peruskysymykset, kohdejoukko ja menetelmät ovat olleet samoja. 1)

Yritykset ilmoittivat harjoittaneensa tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa jonkin verran yleisemmin vuosina 2004–2006 kuin vuosina 2002–2004. Vuosina 2002–2004 innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuus oli 43 prosenttia tutkimuksen yrityksistä, kun jälkimmäisellä tarkastelujaksolla vastaava osuus oli 51 prosenttia. Innovaatiotoiminnan yleistyminen näkyi etenkin prosessi-innovaatioita käyttöön ottaneiden yritysten osuuden kasvussa sekä innovaatiotoiminnan – tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittämisen – yleistymisenä palvelualoilla.

Innovaatiotoiminnan yleisyys 2002–2004 ja 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys 2002–2004 ja 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2002–2004 ja 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2002–2004 ja 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2002–2004 ja 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2002–2004 ja 2004–2006, osuus yrityksistä

Sekä tuoteinnovaatioiden että prosessi-innovaatioiden kehittäjäprofiilit olivat samankaltaisia kummallakin tutkimusjaksolla; valtaosa innovoineista ilmoitti innovaatioiden ensisijaiseksi kehittäjäksi oman yrityksen tai konsernin, kun taas suhteellisen pieni osa innovoineista ilmoitti muiden yritysten tai laitosten olleen innovaatioiden ensisijaisia kehittäjiä.

Kuitenkin, vuosina 2004–2006 yritykset – etenkin palveluissa – ilmoittivat edellisperiodia yleisemmin tuoteinnovaatioiden ensisijaiseksi kehittäjäksi joko oman yrityksen tai konsernin tai muut yritykset ja laitokset; edelliseen ajanjaksoon verrattuna pienempi osa yrityksistä ilmoitti kehittäneensä tuoteinnovaatioita yhdessä muiden yritysten tai laitosten kanssa.

Oma yritys tai konserni oli prosessi-innovaatioiden ensisijaisena kehittäjänä – erityisesti teollisuudessa – hieman yleisempi vuosina 2004–2006 kuin vuosina 2002–2004.

Tuoteinnovaatioiden kehittäjät 2002–2004 ja 2004–2006, osuus tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista

Tuoteinnovaatioiden kehittäjät 2002–2004 ja 2004–2006, osuus tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista

Prosessi-innovaatioiden kehittäjät 2002–2004 ja 2004–2006, osuus prosessi-innovaatioita käyttöön ottaneista

Prosessi-innovaatioiden kehittäjät 2002–2004 ja 2004–2006, osuus prosessi-innovaatioita käyttöön ottaneista

Vuosina 2002–2004 kaikkiaan 72 prosenttia ja vuosina 2004–2006 noin 70 prosenttia tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista ilmoitti tuoteinnovaatioista, jotka olivat markkinoiden kannalta uusia. Markkinoiden kannalta uusia tuotteita tuottaneiden osuus innovoineista oli palveluissa sama kummallakin ajanjaksolla (69 prosenttia), mutta teollisuudessa osuus aleni vuosina 2004–2006 (70 prosenttia) verrattuna edelliseen ajanjaksoon (75 prosenttia).

Kaikista palvelualojen yrityksistä aiempaa suurempi osa toi vuosina 2004–2006 ennen kilpailijoitaan markkinoilleen uusia tai olennaisesti parannettuja tuotteita. Teollisuudessa markkinoiden kannalta uusia tuotteita markkinoille tuoneiden yritysten osuus kaikista yrityksistä säilyi vuosina 2004–2006 vuosien 2002–2004 tasolla.

Markkinoiden kannalta uusia tuotteita tehneiden yritysten osuus 2002–2004 ja 2004–2006, osuus yrityksistä

Markkinoiden kannalta uusia tuotteita tehneiden yritysten osuus 2002–2004 ja 2004–2006, osuus yrityksistä

Vuonna 2004 noin 15 prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta kertyi vuosina 2002–2004 markkinoille tuoduista tuoteinnovaatioista. Vuonna 2006 sen sijaan noin 16 prosenttia liikevaihdosta kertyi vuosina 2004–2006 tehdyistä tuoteinnovaatioista. Sekä vuonna 2004 että 2006 noin kaksi kolmasosaa innovaatioista saadusta liikevaihdosta kertyi markkinoiden kannalta uusista tuotteista.

Verrattuna vuoteen 2004 vuonna 2006 innovaatioiden liikevaihto-osuus supistui hienoisesti palveluissa, teollisuudessa osuus sen sijaan hieman kasvoi . Teollisuudessa innovaatioista saatu liikevaihto on pääosin peräisin markkinoiden kannalta uusista tuotteista, palveluissa taas tuoteinnovaatioista, jotka ovat uusia vain yrityksen kannalta.

Tuoteinnovaatioista peräisin olevan liikevaihdon osuus yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta vuosina 2004 ja 2006*

Tuoteinnovaatioista peräisin olevan liikevaihdon osuus yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta vuosina 2004 ja 2006*

* vuoden 2006 luvut korjattu 12.12.2008

Vuosina 2004–2006 yritykset harjoittivat innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä aiempaa yleisemmin. Yhteistyötä tehneiden osuus oli 58 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista, kun edellisellä periodilla osuus oli 44 prosenttia. Kun vielä otetaan huomioon se, että vuosina 2004–2006 aiempaa suurempi osa yrityksistä ilmoitti innovaatiotoiminnasta, voidaan havaita, että yhä suurempi ja suurempi osa yrityksistä verkostoituu ja harjoittaa yhteistyötä erilaisten kumppaneiden kanssa innovaatiotoiminnankin puitteissa; vuosina 2002–2004 innovaatioyhteistyötä tehneiden osuus kaikista yrityksistä oli 19 prosenttia, vuosina 2004–2006 osuus oli 30 prosenttia.

Innovaatiotoiminnan puitteissa tehtävä yhteistyö on yleisempää teollisuudessa kuin palveluissa. Toisena yleispiirteenä voidaan todeta yhteistyön lisääntyvän yrityskoon kasvaessa. Vuosina 2004–2006 yhteistyötä ilmoittaneiden osuudet kasvoivat kuitenkin pienimmissä kokoluokissa niin, että alle 250 henkilön yrityksissä yhteistyön harjoittamisen yleisyydessä ei ollut entisenkaltaisia kokoluokittaisia eroja.

Yleisimmät ja tärkeimmät innovointikumppanit olivat samoja molemmalla tarkastelujaksolla; innovaatioyhteistyössä merkittävimpinä kumppaneina nähdään asiakkaat ja laite- ja materiaalitoimittajat sekä konserniin kuuluville yrityksille oman konsernin muut yritykset.

Yhteistyö lisääntyi kaikkien innovaatiokumppaneiden kanssa ajanjaksolla 2004–2006 verrattuna vuosiin 2002–2004. Asiakkaat ja laite- ja materiaalitoimittajat merkittäviksi (merkitys suuri tai kohtalainen) kumppaneiksi arvioineiden osuudet kasvoivat, sen sijaan esimerkiksi tutkimuslaitokset ja yliopistot merkittäviksi kumppaneiksi arvioineiden osuus säilyi edellisen tutkimuksen tasolla.

Lähes kaikilla innovaatiotoimintaa harjoittavilla yrityksillä on luonnollisesti kotimaassa erilaisia yhteistyökumppaneita, mutta innovatiivisista yrityksistä suurella osalla on tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittämiseen liittyvää yhteistyötä ja tähän liittyviä kumppaneita myös laajalti ulkomailla. Kansainvälistymiskehityksen myötä myös innovaatioyhteistyö eri maissa on lisääntynyt. Vuosina 2004–2006 yritykset ilmoittivat eri alueilla sijaitsevista yhteistyökumppaneista hieman aiempaa yleisemmin.

Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä tehneet henkilöstön suuruusluokan mukaan 2002–2004 ja 2004–2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä tehneet henkilöstön suuruusluokan mukaan 2002–2004 ja 2004–2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä tehneet palveluissa ja teollisuudessa 2002–2004 ja 2004–2006, osuus yrityksistä*

Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä tehneet palveluissa ja teollisuudessa 2002–2004 ja 2004–2006, osuus yrityksistä*

Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö kumppanin merkityksen mukaan 2002–2004 ja 2004–2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

  Vuosi Kumppanin
merkitys
suuri
Kumppanin
merkitys
kohtalainen
Kumppanin
merkitys
vähäinen
% % %
Oman konsernin yritykset 1) 2002-2004 26,5 16,2 7,3
2004-2006 23,4 19,3 12,7
Laitteiden, materiaalien, komponenttien
tai atk-ohjelmistojen toimittajat
2002-2004 9,5 18,6 12,8
2004-2006 11,4 22,9 16,2
Asiakkaat 2002-2004 15,3 17,4 8,6
2004-2006 16,4 23,8 12,4
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 2002-2004 2,9 14,2 17,2
2004-2006 2,4 12,4 20,8
Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot
tai yksityiset tutkimuslaitokset
2002-2004 1,7 14,0 17,0
2004-2006 3,0 11,8 22,3
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 2002-2004 4,4 13,1 15,6
2004-2006 4,3 13,2 18,5
Julkiset tai yksityiset voittoa
tavoittelemattomat tutkimuslaitokset
2002-2004 2,3 9,5 14,5
2004-2006 3,3 8,1 16,4
1) Konsernit ja konserniin kuuluvat yritykset.

Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä tehneet kumppanin sijaintipaikan mukaan 2002–2004 ja 2004–2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä tehneet kumppanin sijaintipaikan mukaan 2002–2004 ja 2004–2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Yritykset kokivat verrattain samankaltaisesti innovaatioiden vaikutukset sekä vuosina 2002–2004 että vuosina 2004–2006. Yleisimmin havaitut sekä samalla myös tärkeimmät vaikutukset olivat tuotteisiin ja markkinoihin liittyvät vaikutukset (tuotteiden laadun paraneminen, tuotevalikoiman laajeneminen, pääsy uusille markkinoille tai markkinaosuuden kasvaminen) sekä toiminnan joustavuuden ja kapasiteetin lisääntyminen.

Vuosina 2004–2006 yritykset arvioivat innovaatioiden vaikutukset kuitenkin hieman vähäisemmiksi kuin vuosina 2002–2004, sillä jälkimmäisellä ajanjaksolla edellisajanjaksoa pienempi osa innovoineista yrityksistä ilmoitti havaituista vaikutuksista. Lisäksi myös innovaatioiden vaikutukset suureksi tai kohtalaiseksi arvioineiden osuudet pienenivät verrattuna vuosiin 2002–2004. Tutkimusjaksojen tulosten erot olivat kuitenkin hyvin pieniä.

Innovaatioiden havaitut vaikutukset vaikutuksen merkityksen mukaan 2002–2004 ja 2004–2006, osuus tuote- tai prosessi-innovaatioita tehneistä

  Vuosi  Vaikutuksen
merkitys
suuri
Vaikutuksen
merkitys
kohtalainen
Vaikutuksen
merkitys
vähäinen
Ei vaikutusta
% % % %
Tuote- tai palveluvalikoiman
laajentuminen
2002-2004 28,2 45,3 17,2 9,3
2004-2006 18,3 48,1 22,2 11,3
Pääsy uusille markkinoille tai
markkinaosuuden kasvaminen
2002-2004 24,4 38,9 24,5 12,4
2004-2006 17,2 42,0 26,6 14,3
Tuotteiden tai palvelujen laadun
paraneminen
2002-2004 27,1 49,9 16,7 6,4
2004-2006 18,8 50,9 21,5 8,8
Tuotannon tai palvelutarjonnan
joustavuuden parantuminen
2002-2004 17,7 47,6 21,3 13,4
2004-2006 16,0 44,0 23,1 16,9
Tuotannon tai palvelutarjonnan
kapasiteetin lisäys
2002-2004 19,1 41,3 24,0 15,6
2004-2006 17,0 40,3 24,8 17,9
Alentuneet yksikkötyökustannukset 2002-2004 14,5 35,7 30,1 19,7
2004-2006 11,9 31,6 35,4 21,1
Vähentynyt materiaalien ja energian
käyttö tuotettua yksikköä kohden
2002-2004 6,6 23,9 33,8 35,6
2004-2006 5,8 18,5 40,4 35,3
Ympäristöhaittojen vähentyminen,
parantuneet terveys- ja
turvallisuusnäkökohdat
2002-2004 8,1 24,7 32,2 35,1
2004-006 8,0 20,7 34,3 37,0
Viranomaismääräysten, lainsäädännön
tai standardien vaatimusten täyttyminen
2002-2004 11,0 26,9 31,1 31,0
2004-2006 10,7 22,0 32,6 34,7

1) Vuosia 2002–2004 koskeneen innovaatiotutkimuksen kohdejoukossa oli 8195 yritystä, vuosien 2004–2006 tutkimuksessa kohteena oli 8221 yritystä. Innovaatiotoiminta 2004 -tilaston raportoinnissa energiasektori sisältyi muihin toimialoihin, ei teollisuuteen, mutta tässä vertailussa sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ovat kaivostoiminnan ohella teollisuuden luvuissa mukana.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, 7. Yritysten innovaatiotoiminta 2002–2004 ja 2004–2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_kat_007_fi.html