Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Autokaupan määrävuosiselvitys 2005

Tuotettavat tiedot

Autokaupan määrävuosiselvitys on osa rakennetilastoasetuksen (58/97 EY, Euratom) sarjaa 3D. Asetuksen mukaisesti tilasto laaditaan joka viides vuosi ja se kattaa toimialan 50 "Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti". Kaksinumerotaso 50 sisältää seuraavat toimialat:

 • 50101 "Moottoriajoneuvojen tukkukauppa"
 • 50102 "Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa"
 • 50103 "Matkailuvaunujen vähittäiskauppa"
 • 50201 "Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus"
 • 50202 "Renkaiden korjaus"
 • 50301 "Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa"
 • 50302 "Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa"
 • 50303 "Renkaiden tukkukauppa"
 • 50304 "Renkaiden vähittäiskauppa"
 • 50401 "Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden tukkukauppa"
 • 50402 "Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa"
 • 50403 "Moottoripyörien huolto ja korjaus"
 • 50501 "Huoltamotoiminta"
 • 50502 "Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista"

Eurostatille toimitettavien tietojen tarkkuustasona käytetään nelinumerotason toimialaa. Tuotettavat ominaisuustiedot koskevat liikevaihdon jakautumista tuotteittain CPA:n pääluokan G mukaisesti.

Poimintakehikon muodostaminen

Poimintakehikon ydinjoukon muodostavat yritysrekisterin vuoden 2004 tilastotiedoston mukaiset toimialan 50 yritykset, joista poistetaan lopettaneet yritykset. Vuoden 2004 lopussa tai aivan vuoden 2005 alussa aloittaneita yrityksiä otetaan mukaan harkinnan mukaan. Yritysrekisterin tilastotiedoston yritykset esitetään taulukoissa 1 ja 2 toimialan, liikevaihdon ja henkilöstömäärän mukaan luokiteltuina.

Kaikkia kehikon yrityksiä ei kelpuuteta varsinaiseen otospoimintaan. Tällaisia karsittavia ovat

 • yritykset, joiden oikeudellinen muoto on jokin muu kuin 11 "luonnollinen henkilö", 14 "avoin yhtiö", 21 "kommandiittiyhtiö", 31 "osakeyhtiö" tai 41 "osuuskunta"
 • yritykset, joiden toimiala on poimintahetken mukaisen tiedon perusteella jokin muu kuin 50
 • yritykset, jotka eivät MAVA-aineiston perusteella ole toimivia (vuoden 2005 mava-myynti)
 • "liian pienet" yritykset

Kyselyn kannalta liian pieniksi katsotaan yritykset, joiden henkilöstömäärä on alle yhden tai joiden liikevaihto jää alle toimialoittain määritellyn rajan. Toimialalla 50502 käytetään pelkästään liikevaihtorajaa. Liikevaihtorajat asetetaan siten, että rajan ylittävien yritysten henkilöstömäärä on pääosin vähintään yksi henkilö. Seuraavassa on lueteltu liikevaihtorajat toimialoittain:

 • 50101: 1 000 000 euroa
 • 50102: 1 000 000 euroa
 • 50103: 500 000 euroa
 • 50201: 50 000 euroa
 • 50202: 50 000 euroa
 • 50301: 150 000 euroa
 • 50302: 150 000 euroa
 • 50303: 250 000 euroa
 • 50304: 150 000 euroa
 • 50401: 300 000 euroa
 • 50402: 300 000 euroa
 • 50403: 50 000 euroa
 • 50501: 200 000 euroa
 • 50502: 100 000 euroa

Yritysrekisterin vuoden 2004 tilastotiedostossa on yhteensä 9122 toimialalle 50 kuuluvaa yritystä. Näistä noin 680 ehti lopettaa toimintansa otoksen poiminta-ajankohtaan mennessä. Vuoden 2004 loppupuolella tai vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloittaneita yrityksiä puolestaan on noin 300. Luku sisältää vain osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt. Kun yritysrekisterin ydinjoukosta poistetaan lopettaneet, liian pienet ja muiden em. syiden perusteella otokseen kelpaamattomat yritykset, jää varsinaisen poimintakehikon kooksi noin 3325 yritystä.

Otospoiminta

Otoskoko on noin 200 yritystä. Otospoimintaa varten yritykset ositetaan toimialoittain poimintaluokkiin koon perusteella. Poimintaluokkaan 3 luokitellaan toimialoittain noin 3-8 suurinta yritystä, jotka otetaan kaikki mukaan. Poimintaluokkiin 1 ja 2 sovelletaan satunnaisotantaa.

Toimiala 50101

 • Poimintaluokka 3: henkilömäärä vähintään 99,5 ja liikevaihto ja mava-myynti vähintään 200 miljoonaa
 • Poimintaluokka 2: liikevaihto tai mava-myynti vähintään 10 miljoonaa euroa
 • Poimintaluokka 1: muut yritykset

Toimiala 50102

 • Poimintaluokka 3: henkilömäärä vähintään 199,5 ja liikevaihto ja mava-myynti vähintään 200 miljoonaa
 • Poimintaluokka 2: liikevaihto tai mava-myynti vähintään 10 miljoonaa euroa
 • Poimintaluokka 1: muut yritykset

Toimiala 50103

 • Poimintaluokka 3: henkilömäärä vähintään 4,5 ja liikevaihto ja mava-myynti vähintään 2 miljoonaa
 • Poimintaluokka 2: muut yritykset

Toimiala 50201

 • Poimintaluokka 3: henkilömäärä vähintään 49,5 ja liikevaihto ja mava-myynti vähintään 10 miljoonaa
 • Poimintaluokka 2: liikevaihto tai mava-myynti vähintään 2 miljoonaa euroa
 • Poimintaluokka 1: muut yritykset

Toimiala 50202

 • Poimintaluokka 3: henkilömäärä vähintään 4,5 ja liikevaihto ja mava-myynti vähintään 400 000
 • Poimintaluokka 2: muut yritykset

Toimiala 50301

 • Poimintaluokka 3: henkilömäärä vähintään 99,5 ja liikevaihto ja mava-myynti vähintään 10 miljoonaa
 • Poimintaluokka 2: liikevaihto tai mava-myynti vähintään 2 miljoonaa euroa
 • Poimintaluokka 1: muut yritykset

 

Toimiala 50302

 • Poimintaluokka 3: henkilömäärä vähintään 19,5 ja liikevaihto ja mava-myynti vähintään 10 miljoonaa
 • Poimintaluokka 2: liikevaihto tai mava-myynti vähintään 2 miljoonaa euroa
 • Poimintaluokka 1: muut yritykset

 

Toimiala 50303

 • Poimintaluokka 3: henkilömäärä vähintään 4,5 ja liikevaihto ja mava-myynti vähintään 2 miljoonaa
 • Poimintaluokka 2: muut yritykset

 

Toimiala 50304

 • Poimintaluokka 3: henkilömäärä vähintään 19,5 ja liikevaihto ja mava-myynti vähintään 2 miljoonaa
 • Poimintaluokka 2: liikevaihto tai mava-myynti vähintään 400 000 euroa
 • Poimintaluokka 1: muut yritykset

 

Toimiala 50401

 • Poimintaluokka 3: henkilömäärä vähintään 4,5 ja liikevaihto ja mava-myynti vähintään 2 miljoonaa
 • Poimintaluokka 2: muut yritykset

 

Toimiala 50402

 • Poimintaluokka 3: henkilömäärä vähintään 19,5 ja liikevaihto ja mava-myynti vähintään 2 miljoonaa
 • Poimintaluokka 2: muut yritykset

 

Toimiala 50403

 • Poimintaluokka 3: kaikki yritykset (pieni toimiala)

 

Toimiala 50501

 • Poimintaluokka 3: henkilömäärä vähintään 49,5 ja liikevaihto ja mava-myynti vähintään 10 miljoonaa
 • Poimintaluokka 2: liikevaihto tai mava-myynti vähintään 2 miljoonaa euroa
 • Poimintaluokka 1: muut yritykset

 

Toimiala 50502

 • Poimintaluokka 3: henkilömäärä vähintään 2,5 ja liikevaihto ja mava-myynti vähintään 400 000
 • Poimintaluokka 2: muut yritykset

Suomen virallisen tilaston laatuseloste

Laatuseloste: <tilaston nimi>

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tilaston tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta.

1.2 Esitellään tilaston ymmärtämisen kannalta olennaiset käsitteet, käytetyt luokitukset, tutkimuskohde, tietojen kerääjä ja tiedonantajat.

1.3 Viitataan mahdollisiin lakeihin, asetuksiin ja suosituksiin, joihin tilaston laatiminen perustuu.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

2.1 Laatuselosteessa raportoidaan selkeästi tilaston tutkimusmenetelmä eli tilaston perusjoukko, käytetyt perusaineistot, tutkimusasetelma (kokonaistutkimus tai otantatutkimus), (otanta-asetelma), tiedonkeruutapa, estimointimenetelmät ja otantatutkimusten kohdalla painokertoimien käyttö.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

3.1 Osoitetaan, että tilasto mittaa sitä ilmiötä, mitä on tarkoitus mitata.

 • Vrt. 1.3.

3.2 Kerrotaan seikat, jotka voivat vaikuttaa tilaston luotettavuuteen. Myös keskeisimmät epävarmuustekijät eli mahdolliset virhelähteet (esimerkiksi kato tai alipeitto) on mainittava.

3.3 Tarvittaessa taulukoidaan estimaateille pääluokitusten mukaan tutkimuksen laatuun liittyviä tunnuslukuja, joista esimerkkinä otantatutkimuksessa otanta-asetelmaan perustuvat keskivirheiden ja/tai luottamusvälien sekä asetelmakertoimien estimaatit.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

4.1 Kerrotaan tilaston ilmestymistiheys ja mittausjakso.

4.2 Kerrotaan myös, onko kyseessä ennakkotieto vai lopullinen tieto. Mikäli tilasto julkaistaan ensin ennakollisena, kerrotaan, milloin lopulliset tiedot ovat saatavilla.

4.3 Mikäli tiedot voivat muuttua tulevaisuudessa esimerkiksi kausitasoituksen vuoksi tulee muutosepävarmuus esittää selkeästi tiedon käyttäjille.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

5.1 Esitellään tilaston julkaisukanavat ja tietopalvelua tuottavan yksikön yhteystiedot. Julkaisukanavia voivat olla esim. paperijulkaisu, suorakäyttö-tietokanta, html-sivukokonaisuus, CD-ROM-taltio tms.

5.2 Kerrotaan mistä tilaston mahdolliset metatiedot ovat saatavissa.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

6.1 Kerrotaan tilaston ajallisesta vertailtavuudesta sekä vertailtavuudesta muihin aineistoihin.

6.2 Tilastoissa, joiden tiedoista on tehty vertailukelpoisia aikasarjoja, ilmoitetaan saatavilla olevien aikasarjojen pituudet.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

7.1 Arvioidaan tilaston yhtenäisyys ja johdonmukaisuus suhteessa muihin saman aihepiirin tilastoihin.

 • On informatiivista kertoa, että tietyn aihealueen tilastot ovat epäyhtenäisiä tai että niiden käsitteistössä tulee noudattaa erityistä tarkkuutta.

Päivitetty 8.12.2008

Viittausohje:

Tilasto: Autokaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-802X. 2005, Autokaupan määrävuosiselvitys 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/auma/2005/auma_2005_2008-12-08_men_001.html