Allmänna användarvillkor för avgiftsfritt material

1. Allmänt

Dessa användarvillkor gäller användning av uppgifter som finns i tjänsten www.stat.fi samt i de avgiftsfria databastjänster och andra informationstjänster som kopplats till tjänsten.

Producenten av materialet samt innehavaren av upphovsrätten och skyddet för databaser är Statistikcentralen, om inte annat anges i anslutning till en enskild produkt, uppgift eller tjänst. Användarvillkoren gäller tabellerna, diagrammen, texterna och det övriga informationsmaterialet i tjänsten.

Statistikcentralen debiterar ingen avgift för användning av materialet i enlighet med användarvillkoren.

Då materialet används, ska ursprungskällan och materialversionens datum anges, exempelvis (uppgifter med kursiv vid behov):

  • © Statistikcentralen, [statistikens/tjänstens namn], [årtal, datum]
  • innehåller Statistikcentralens material [materialets namn/produktens namn/tjänstens namn], [mer detaljerad tidsangivelse] 2011
  • diagrammet bygger på Statistikcentralens material [materialets namn/produktens namn/tjänstens namn], [mer detaljerad tidsangivelse] 2011

Genom att ta emot, ladda ner eller på något annat sätt ta material i bruk godkänner användaren dessa användarvillkor.

2. Användarvillkor

Användarvillkor
Statistikcentralen beviljar en global, avgiftsfri och oåterkallelig parallell användningsrätt till de material som nämns ovan och som fritt kan:

  • kopieras och distribueras
  • redigeras och utnyttjas kommersiellt och icke-kommersiellt
  • kombineras med andra produkter
  • användas som en del av en tillämpning eller tjänst.

Användarens skyldigheter och ansvar
Användaren ska vid användning eller överlämning av material eller produkter av sådant material:

  • ange Statistikcentralens upphovsrätt eller annan rätt till materialet i fråga i enlighet med anvisningarna i punkten "Allmänt"
  • kräva att praxis för namngivning enligt punkten 1 "Allmänt" iakttas när användaren beviljar licenser för en produkt eller tjänst, där användaren utnyttjar det material som omfattas av dessa villkor eller en del av detta material
  • avlägsna hänvisningen till ursprungskällan, om Statistikcentralen separat yrkar på det.

I samband med användning av materialet får användaren inte hävda att Statistikcentralen stöder eller rekommenderar det aktuella sättet att använda materialet.

Statistikcentralens skyldigheter och ansvar
Statistikcentralen svarar inte för eventuella fel i materialet eller för direkta eller indirekta skador som användning av materialet kan ge upphov till. Statistikcentralen beviljar ingen garanti för att materialet eller uppgifterna i materialet är riktiga eller aktuella.

Statistikcentralen garanterar inte att materialet är kontinuerligt tillgängligt. Statistikcentralen garanterar inte att materialet eller dess struktur förblir oförändrade. Det kan ske förändringar t.ex. när tabellerna omorganiseras eller nya uppgifter läggs till.

3. Tillämplig lag

På dessa användarvillkor tillämpas finsk lag.

4. Ändringar i användarvillkoren

Statistikcentralen kan när som helst ändra dessa användarvillkor eller tillämpa andra användarvillkor på materialet. Användarvillkoren ändras inte retroaktivt.