Åklagarens avgöranden

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/syytr/index_sv.html
Ämnesområdet: Rättsväsende
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Åklagarstatistiken omfattar två delhelheter, dels statistiken över ärenden som slutförts av åklagaren, dels statistiken över personer mot vilka åklagaren avstått från att väcka åtal. Den förstnämnda statistiken omfattar ärenden som slutförts av åklagaren och beslut om åtal fördelade efter åklagarämbete och brott. Den sistnämnda statistiken innehåller uppgifter om ärenden i vilka åklagaren har meddelat åtalseftergift av sanktionskaraktär och ärenden i vilka åtal av någon annan orsak inte väckts efter åtalseftergiftsgrund. När det gäller den förstnämnda statistiken är den statistikförda enheten ett mål, medan enheten i den sistnämnda är de personer mot vilka åtal inte väckts.

Uppgiftsinnehåll

Statistik över ärenden som slutförts av åklagaren efter åklagarens åtgärd, över beslut om åtal samt över de person mot vilka åklagaren avstått från att väcka åtal efter åtalseftergiftsgrund och personens ålder med fördelning enligt brott och åklagarämbete och statistik över den tid som behandlingen av ärendet tagit hos åklagaren.

Uppgifterna är inte offentliga; datasystemet innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Klassificeringar

Åklagarämbetenas koder, Nomenklatur för brottmål (tresiffernivå), de personers ålder mot vilka åklagaren avstått från att väcka åtal.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Åklagarnas och underrätternas system för hantering av brottmålsärenden, Sakari, som förmedlas av justitieförvaltningens datateknikcentral.

Uppdateringsfrekvens

Ett år.

Färdigställs eller offentliggörs

De slutliga uppgifterna publiceras i maj året efter statistikåret.

Tidsserie

Statistiken är tillgänglig sedan år 1979.

Nyckelord

brott, brottmål, straffprocess, åklagare, åtalade

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/syytr/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.03.2015

Dela