5.11.2004

Lisätietoja: Antti Katainen (09) 1734 2347, Seppo Kouvonen (09) 1734 3452
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar (09) 1734 3210

Palkkaerot lähes ennallaan vuonna 2002

Palkkaerot säilyivät Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2002 lähes ennallaan. Myös miesten ja naisten palkkaerot pysyivät edellisvuoden tasolla. Palkkajakauman keskelle eli mediaaniin sijoittuva palkansaaja ansaitsi 2 047 euroa kuukaudessa. Puolet kokoaikaisista palkansaajista ansaitsi tätä enemmän ja puolet vähemmän. Parhaiten palkattu kymmenesosa palkansaajista ansaitsi yli 3 334 euroa eli vähintään 63 prosenttia mediaania enemmän. Matalapalkkaisin kymmenesosa ansaitsi puolestaan 1 490 euroa tai vähemmän. Matalapalkkaisimman kymmenesosan ansiot kasvoivat hieman keskimääräistä hitaammin.

Kokoaikainen palkansaaja ansaitsi vuoden 2002 lopussa keskimäärin 2 287 euroa kuukaudessa. Ansioiden keskiarvo oli noin 12 prosenttia mediaania suurempi.

Nuorten ansiot kasvoivat keskimääräistä nopeammin

Yksityinen ala työllisti nuoria, alle 30-vuotiaita, noin 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten kuukausiansio kasvoi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla keskimääräistä nopeammin. Samanaikaisesti uudet palkkausjärjestelmät ovat yleistyneet.

Yli 54-vuotiaiden kokoaikaisten määrä supistui yksityisellä sektorilla huomattavasti. Sitä vastoin julkisella sektorilla ikääntyneiden määrä kasvoi. Ikääntyneiden keskimääräinen kuukausiansio kasvoi julkisella sektorilla yleisen ansiokehityksen mukaisesti, mutta yksityisellä sektorilla selvästi hitaammin.

Kokoaikatyötä tekevien nuorten ja ikääntyneiden lukumäärän ja kuukausiansion muutos edelliseen vuoteen verrattuna yksityisellä ja julkisella sektorilla, %

Palkkarakennetilaston kuvaama kokonaistyöajan kuukausiansio ei sisällä kertaluontoisesti maksettavia palkkaeriä kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Näiden palkkaerien osuus vuosiansiosta oli yksityisellä sektorilla 6,7 ja julkisella sektorilla 4,3 prosenttia. Ansioista runsas prosentti maksettiin tulospalkkioina.

Vuotta 2002 koskeva palkkarakennetilasto perustuu työnantajilta kerättyihin tietoihin, jotka koskevat noin 1,3 miljoonaa palvelussuhdetta. Kaikissa Euroopan unionin maissa tuotetaan vastaava tilasto vuodelta 2002 pääosin yksityiselle sektorille sijoittuvien toimialojen osalta.

Lähde: Palkkarakenne 2002. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.