19.10.2004

Työllisyys ja työttömyys syyskuussa 2004

- Työllisiä 17 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,2 prosenttia
- Työttömiä 21 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 7,2 prosenttia, työttömänä 183 000 henkeä
- Työnvälityksessä 25 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli syyskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 17 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yrittäjien määrä kasvoi, palkansaajien määrä pysyi lähes ennallaan. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajien määrä väheni 45 000:lla. Niin sanotussa epätyypillisessä työsuhteessa, osa- ja/tai määräaikaisessa, oli syyskuussa 46 000 palkansaajaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien, alle vuoden kestäneiden työsuhteiden määrä lisääntyi 19 000:lla.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli syyskuussa 67,2 prosenttia. Se oli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Naisten työllisyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä 65,7 prosenttiin. Miesten työllisyysaste nousi 0,1 prosenttiyksikköä ja oli 68,6 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 67,3 prosenttia. Edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna työllisyys lisääntyi julkisissa ja muissa palveluissa sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa. Työpaikat vähenivät teollisuudessa, kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnassa. Työpaikat lisääntyivät Etelä-Suomen ja Lapin lääneissä.

Työllisyyden muutokset 9/2003 - 9/2004, tuhatta henkeä

Syyskuu 2004 Syyskuu 2003 MUUTOS, %
9/03 - 9/04
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 368 2 351 0,7
- palkansaajat 2 038 2 036 0,1
- yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 330 315 4,7
Työllisyysaste, % 67,2 66,8 0,4 2
Työttömät 1 183 204 -10,6
Työttömyysaste, % 7,2 8,0 -0,8 2
Työvoima yhteensä 2 550 2 555 -0,2
Työvoimaosuus, % 64,8 65,0 -0,2 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 388 1 373 1,0
- opiskelijat 387 393 -1,5
- kotitaloustyössä 97 83 16,7
työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 103 98 5,2
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 271 272 -0,6
- yli vuoden työttömänä olleet 73 71 3,8
Tukitoimenpitein työllistetyt 38 39 -2,9
Työvoimakoulutuksessa 31 30 3,7
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 22 22 -0,2
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 25 23 9,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan syyskuussa 183 000 eli 21 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste oli 7,2 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli 8,4 prosenttia.

Miesten työttömyysaste oli syyskuussa 6,9 ja naisten 7,5 prosenttia. Vuotta aiemmin sekä miesten että naisten työttömyysaste oli 8,0 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste nousi 0,9 prosenttiyksikköä 17,1 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 20,8 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,1 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 10,5 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2004 tammi-syyskuussa työllisiä oli keskimäärin 2 370 000 eli 9 000 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli 238 000 eli 6 000 vähemmän kuin vuoden 2003 tammi-syyskuussa.

Työvoimatoimistoissa oli syyskuun 2004 lopussa kaikkiaan 271 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömiä työnhakijoita oli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, mutta pieneni muualla maassa. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettuja oli sama määrä kuin edellisen vuoden syyskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 32 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heitä oli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 25 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Ne työttömät työnhakijat, joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Pääasialliseksi toiminnakseen opiskelun ilmoittavat henkilöt voivat kirjautua työvoimatutkimuksessa työttömiksi, jos he täyttävät ILOn suositukset, kun taas työnvälitystilastoihin heitä ei hyväksytä työttömiksi lukukausien aikana. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoll08s.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Salme Kiiski (09) 1734 3230, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434. Sähköposti: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi;
Internet: http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoel.html;
Työministeriö: Oiva Lönnberg (09) 1604 8048, Internet: http://www.mol.fi/katsaukset/
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut osoitteesta: http://europa.eu.int/comm/eurostat/


Tiedote PDF-muodossa.