21.9.2004

Työllisyys ja työttömyys elokuussa 2004

- Työllisiä 7 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 68,8 prosenttia
- Työttömiä 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 8,0 prosenttia, työttömänä 209 000 henkeä
- Työnvälityksessä 28 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli elokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 7 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yrittäjien määrä kasvoi, palkansaajien taas pieneni vuotta aiempaan verrattuna. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajien määrä väheni 23 000:lla. Niin sanotussa epätyypillisessä työsuhteessa, osa- ja/tai määräaikaisessa, oli elokuussa 9 000 palkansaajaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityisellä sektorilla työllisyys väheni, kun taas julkisella sektorilla työpaikkojen määrä lisääntyi.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli elokuussa 68,8 prosenttia. Se oli 0,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 71,1 prosenttia. Naisten työllisyysaste nousi 0,2 prosenttiyksikköä ja oli 66,4 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 67,1 prosenttia. Edellisen vuoden elokuuhun verrattuna työllisyys väheni julkishallinnossa ja maanpuolustuksessa sekä liikenteessä. Työpaikat lisääntyivät terveyspalveluissa ja liike-elämän palveluissa. Työpaikat vähenivät eniten Länsi-Suomen läänissä.

Työllisyyden muutokset 8/2003 - 8/2004, tuhatta henkeä

Elokuu 2004 Elokuu 2003 MUUTOS, %
8/03 - 8/04
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 417 2 424 -0,3
- palkansaajat 2 128 2 140 -0,6
- yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 289 284 2,0
Työllisyysaste, % 68,8 69,1 -0,3 2
Työttömät 1 209 202 3,8
Työttömyysaste, % 8,0 7,7 0,3 2
Työvoima yhteensä 2 626 2 626 0,0
Työvoimaosuus, % 66,7 66,9 -0,2 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 310 1 302 0,6
- opiskelijat 319 301 5,9
- kotitaloustyössä 88 98 -10,4
työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 102 86 17,9
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 281 284 -1,1
- yli vuoden työttömänä olleet 74 72 2,4
Tukitoimenpitein työllistetyt 37 38 -1,8
Työvoimakoulutuksessa 25 22 11,6
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 20 20 0,2
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 28 25 11,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan elokuussa 209 000 eli 7 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Muutos mahtuu virhemarginaaliin (± 15 000).

Työttömyysaste oli 8,0 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli 9,0 prosenttia. Naisten työttömyysaste nousi 0,6 prosenttiyksikköä 8,6 prosenttiin. Miesten työttömyysaste pysyi ennallaan ja oli 7,4 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste laski 2,5 prosenttiyksikköä 13,6 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 20,2 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 7,0 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 10,4 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2004 tammi-elokuussa työllisiä oli keskimäärin 2 370 000 eli 12 000 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli 245 000 eli 3 000 vähemmän kuin vuoden 2003 tammi-elokuussa.

Työvoimatoimistoissa oli elokuun 2004 lopussa kaikkiaan 281 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömiä työnhakijoita oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta Uudellamaalla ja Satakunnassa, mutta pieneni muualla maassa. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettuja oli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,2 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 36 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heitä oli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 28 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Ne työttömät työnhakijat, joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Pääasialliseksi toiminnakseen opiskelun ilmoittavat henkilöt voivat kirjautua työvoimatutkimuksessa työttömiksi, jos he täyttävät ILOn suositukset, kun taas työnvälitystilastoihin heitä ei hyväksytä työttömiksi lukukausien aikana. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoll08s.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 15 000 henkeä.

Lisätietoja: Tilastokeskus: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Salme Kiiski (09) 1734 3230, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
Sähköposti: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoel.html;
Työministeriö: Oiva Lönnberg (09) 1604 8048, Internet: http://www.mol.fi/katsaukset/
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut osoitteesta: http://europa.eu.int/comm/eurostat/


Tiedote PDF-muodossa.