20.7.2004

Työllisyys ja työttömyys kesäkuussa 2004

- Työllisten määrä ennallaan
- Työllisyysaste 70,5 prosenttia
- Työttömiä 23 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 8,9 prosenttia, työttömänä 241 000 henkeä
- Työnvälityksessä 23 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli kesäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 481 000 henkeä eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työttömien määrä väheni 23 000:lla ja työvoiman määrä 25 000:lla. Työvoimaan kuulumattomia oli 33 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yrittäjiä oli 25 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä sitä vastoin väheni 26 000:lla edellisvuodesta. Palkansaajista niin sanotussa epätyypillisessä työsuhteessa olevista määräaikaisten määrä väheni 24 000:lla ja osa-aikaisten kasvoi 14 000:lla. Edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna työllisyys lisääntyi teollisuudessa. Työpaikat vähenivät rakentamisessa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa. Työpaikat lisääntyivät Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä ja vähenivät Itä-Suomen läänissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli kesäkuussa 70,5 prosenttia. Se oli 0,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste nousi 0,9 prosenttiyksiköllä 73,1 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 1,3 prosenttiyksiköllä ja oli 67,9 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 66,9 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 6/2003 - 6/2004, tuhatta henkeä

Kesäkuu 2004 Kesäkuu 2003 MUUTOS, %
6/03 - 6/04
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 481 2 482 -0,1
- palkansaajat 2 162 2 188 -1,2
- yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 319 294 8,3
Työllisyysaste, % 70,5 70,7 -0,2 2
Työttömät 1 241 264 -8,9
Työttömyysaste, % 8,9 9,6 -0,7 2
Työvoima yhteensä 2 721 2 746 -0,9
Työvoimaosuus, % 69,2 70,0 -0,8 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 213 1 180 2,8
- opiskelijat 188 179 4,9
- kotitaloustyössä 102 95 7,1
työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 115 87 32,9
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 296 295 0,2
- yli vuoden työttömänä olleet 74 72 2,0
Tukitoimenpitein työllistetyt 37 37 -0,9
Työvoimakoulutuksessa 25 23 5,8
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 20 20 0,4
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 23 26 -9,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan kesäkuussa 241 000. Työttömyysaste oli 8,9 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli 8,8 prosenttia.

Miesten työttömyysaste laski 1,8 prosenttiyksikköä 8,3 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 0,3 prosenttiyksiköllä ja oli 9,5 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste laski 1,9 prosenttiyksikköä 19,7 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 20,5 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 7,3 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 15,9 prosenttia. Toimialoista korkein työttömyysaste oli rakentamisessa, 7,0 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2004 tammi-kesäkuussa työllisiä oli keskimäärin 2 342 000 henkeä eli 17 000 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli 256 000 eli 6 000 vähemmän kuin vuoden 2003 tammi-kesäkuussa.

Työvoimatoimistoissa oli kesäkuun 2004 lopussa kaikkiaan 296 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 1 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta viiden TE-keskuksen alueella ja laski kymmenen TE-keskuksen alueella. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä kasvoi edellisen vuoden kesäkuusta 1 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 3,0 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 41 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 1 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 23 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Ne työttömät työnhakijat, joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Pääasialliseksi toiminnakseen opiskelun ilmoittavat henkilöt voivat kirjautua työvoimatutkimuksessa työttömiksi, jos he täyttävät ILOn suositukset, kun taas työnvälitystilastoihin heitä ei hyväksytä työttömiksi lukukausien aikana. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoll08s.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 16 000 henkeä.

Lisätietoja: Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
Sähköposti: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoel.html;
Työministeriö: Ella Laakso (09) 1604 8051, Internet: http://www.mol.fi/katsaukset/
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut osoitteesta: http://europa.eu.int/comm/eurostat/


Tiedote PDF-muodossa.