20.11.2001

Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 2001

- Työllisiä 43 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,5 prosenttia
- Työttömyysaste 8,3 prosenttia, työttömänä 214 000 henkeä
- Työnvälityksessä 19 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli lokakuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 43 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajien määrä kasvoi 44 000:lla. Osa-aikaisia työsuhteita oli 16 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 19 000 uutta avointa työpaikkaa eli tuhat vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli lokakuussa 67,5 prosenttia. Se oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli lokakuussa 68,0 prosenttia. Viime vuoden lokakuuhun verrattuna työllisyys lisääntyi elektroniikkateollisuudessa ja sosiaalipalveluissa. Työpaikat vähenivät maataloudessa. Työpaikat lisääntyivät eniten Etelä-Suomen läänissä.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Työllisyyden muutokset 10/2000 - 10/2001, tuhatta

Lokakuu 2001

Lokakuu 2000

MUUTOS, %
10/00 - 10/01

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:

Työlliset yhteensä

2 360

2 317

1,9

- palkansaajat

2 043

1 990

2,7

Työllisyysaste, %

67,5

66,4

1,1 2

Työttömät 1

214

225

-4,8

Työvoima yhteensä

2 574

2 542

1,3

Työttömyysaste, %

8,3

8,9

-0,6 2

Työvoimaan kuulumattomat yhteensä

1 337

1 361

-1,7

- työnhausta luopuneet

32

34

-6,6

- muut piilotyöttömät

68

76

-10,4

Työministeriön työnvälitystilasto:

Työttömät työnhakijat

289

298

-3,0

- yli vuoden työttömänä olleet

79

86

-7,9

Tukitoimenpitein työllistetyt

38

44

-14,1

Työvoimakoulutuksessa

29

32

-10,1

Työharjoittelussa, vuorottelutyössä

16

16

-1,1

Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa

19

20

-6,7

Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna

2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan lokakuussa 214 000 eli 11 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 8,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,9 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste on elokuusta lähtien ollut 9,1 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 8,2 ja naisten 8,4 prosenttia. Naisten työttömyysaste aleni 1,1 prosenttiyksiköllä. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 16,1 prosenttia, kun se viime vuoden lokakuussa oli 18,0 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 19,9 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä eli 5,4 prosenttia ja korkein Itä-Suomen läänissä, 14,5 prosenttia. Työttömyysaste kohosi liikenteessä, kaupassa ja liike-elämää palvelevassa toiminnassa.

Työvoimatutkimuksen mukaan tämän vuoden tammi-lokakuussa työllisiä oli keskimäärin 2 371 000 henkeä eli 34 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä oli vastaavasti 242 000 eli 18 000 henkeä vähemmän kuin vuoden 2000 tammi-lokakuussa.

Työvoimatoimistoissa oli lokakuun lopussa kaikkiaan 289 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden lokakuuhun verrattuna noin 9 000 hengellä. Työttömyys väheni muiden työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla paitsi Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä väheni viime vuoden lokakuusta 10 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 3,3 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 34 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli sama kuin viime vuoden lokakuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Ne työttömät työnhakijat, joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Päätoimiset opiskelijat voivat kirjautua työvoimatutkimuksessa työttömiksi, jos he täyttävät ILOn suositukset, kun taas työnvälitystilastoihin heitä ei hyväksytä työttömiksi lukukausien aikana. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyyslukujen välinen ero oli lokakuussa likimain sama kuin vuotta aiemmin. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoll.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Hannu Siitonen (09) 1734 3225, Tapio Oksanen (09) 1734 3228, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Heikki Tervo (09) 1734 2921,
sähköposti
tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi, Internet http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg (09) 1856 8048, sähköposti
oiva.lonnberg@mol.fi,
Internet
http://www.mol.fi/katsaukset/
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut osoitteesta
http://europa.eu.int/comm/eurostat/