Uutisia 1.11.2023

Kuntasektorin mediaaniansio 3124 euroa vuonna 2022

Kuntasektorilla työskentelevien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 124 euroa kuukaudessa vuonna 2022, selviää Tilastokeskuksen kuntasektorin palkat -tilastosta. Luku kuvaa kokoaikaisia ja täyttä palkkaa saaneita kuukausipalkkaisia palkansaajia. Naisten mediaaniansiot olivat 3 064 ja miesten 3 504 euroa kuukaudessa.

“Sairaanhoitajien säännöllisen työajan ansiot olivat 3 302 euroa ja lähihoitajien 3 015 euroa kuukaudessa. Lääkärit, eli yleis-, yli- ja erikoislääkärit, taas ansaitsivat 6 589 euroa kuukaudessa”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Johanna Arvonen sanoo.

Peruskoulun alaluokkien opettajien säännöllisen työajan ansiot olivat puolestaan 3 754 euroa kuukaudessa, yläkoulun ja lukion opettajien 4 148 euroa. Lastentarhanopettajien ansiot olivat 2 960 euroa ja päiväkotien lastenhoitajien 2 461 euroa kuukaudessa.

“Säännöllisen työajan ansion mediaani kuvaa parhaiten yleistä ansiotasoa. Usein myös halutaan tietää, paljonko palkkaan sisältyy erilaisia lisiä. Tilastokeskuksen tietokantataulukoissa on keskiarvotiedot peruspalkoista, säännöllisen työajan ansioista ja kokonaisansioista. Näistä tiedoista nähdään, että säännöllisiä lisiä saatiin kuntasektorilla vuonna 2022 keskimäärin 511 euroa ja ei-säännöllisiä lisiä 134 euroa kuussa”, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Heli Udd. 

Tilaston palkkatiedot kuvaavat lokakuussa ansaittuja ansioita. Jos työntekijälle on maksettu tuolloin kuukautta pidemmältä ajalta olevia palkkaeriä, näistä huomioidaan vain yhden kuukauden osuus. Takautuvasti maksetut erät jäävät tilaston ulkopuolelle.

“Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi kuvaavat ansiotason kehittymistä sektoreilla vertailukelpoisesti. Säännöllisen ansion indeksi, johon eivät sisälly tulospalkkiot eivätkä työehtosopimuksiin perustuvat kertaerät, nousi ennakkotietojen mukaan kuntasektorilla vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä 2,8 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kaikilla aloilla yhteensä nousu oli 2,4 %”, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Jukka Tapio.

Hyvinvointialuehallinnossa 236 000 työllistä kesäkuussa

Paikallishallinto on käynyt läpi suurta rakenteellista muutosta, kun vuoden 2023 alussa sosiaali-, terveys- ja pelastusalan toiminnot ja palkansaajat siirtyivät 21 hyvinvointialueelle. Koko hyvinvointialuehallintoon määritellään hyvinvointialueet, -yhtymät sekä jossain määrin myös muita organisaatioita, kuten hyvinvointialuehallinnon valvomia osakeyhtiöitä. Helsinki ja Ahvenanmaa jäivät siirtymän ulkopuolelle, ja niiden toiminnot määritellään tilastoissa jatkossakin kuntasektorille. 

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta on alettu julkaista kokeellista Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain -tilastoa. Tulorekisteripohjaisen tilaston mukaan hyvinvointialuehallinnossa oli työllisiä kesäkuussa 2023 yhteensä 236 330. Kunnissa, kuntayhtymissä ja muissa sektorin yksiköissä oli 276 916 työllistä. 

Hyvinvointialuehallinnon työllisistä 84 % oli naisia, kun taas kuntien, kuntayhtymien ja kuntasektorin muiden yksiköiden työllisistä naisten osuus oli 75 %. 

“Uudistuksen tuomista muutoksista tarvitaan vielä paljon tietoa. Tilastokeskuksella on käytössään tulorekisteristä saatava ajantasainen data, ja tulorekisteri onkin jo monen tilaston lähdeaineistona. Vertailukelpoiset ja virallisen tilaston määritelmien mukaiset tiedot esimerkiksi palkkatilastoissa ovat kuitenkin vasta kehitteillä, koska tulorekisterin tietosisältö on erilainen kuin virallisissa palkka-aineistoissa", kertoo Udd. Hän on mukana projektissa, joka uudistaa Tilastokeskuksen työmarkkinatilastoja sote-uudistuksen vuoksi.

Lisätietoa:  
Kuntasektorin palkat -tilaston tiedote 
Kuntasektorin palkat -tilaston tietokantataulukot
Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain –kokeellisen tilaston tietokantataulukot

Yliaktuaari Johanna Arvonen p. 0295 513 752
Yliaktuaari Heli Udd p. 0295 513 522 
Yliaktuaari Jukka Tapio p. 0295 513 429