Uutisia 1.9.2023

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen haastaa tilastointia

Hyvinvointialuehallinnon tietoja tilastoidaan käyttämällä suorien tiedonkeruiden ja tulorekisterin tietoja. Uusien tiedonantajatoimijoiden laaja joukko haastaa tilastointia, koska hyvinvointialueilta ja -yhtymiltä kerätyt tiedot eivät ole olleet vielä kaikilta osin kattavia. Tilastokeskus paikkaa puutteellisia tietoja nyt lisätiedonkeruilla ja tilastollisin menetelmin.

Taloustietojen raportoinnissa vielä puutteita

Tämän vuoden alusta alkaen hyvinvointialueet ja -yhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttoriin ja Tilastokeskus käyttää näitä tietoja tilastointiin. Kaikkia tietoja ei ole kuitenkaan raportoitu Valtiokonttorille määritelmien mukaisesti niin, että ne täyttäisivät Tilastokeskuksen tietotarpeet. 

”Puuttuvia ja virheellisiä tietoja on pyydetty korjaamaan, ja hyvinvointialueet ovatkin korjanneet kiitettävästi tietoja. Raportoinnissa olisi tärkeää noudattaa raportoinnin määräaikoja ja huolehtia raportoitavien tietojen oikeellisuudesta, koska Tilastokeskus julkaisee määräajan päätyttyä tiedot nopeasti tilastoissaan”, sanoo Tilastokeskuksen ryhmäpäällikkö Karen Asplund.

Kansantalouden neljännesvuosittaisissa tilastoissa on tavanomaista suurempaa epävarmuutta uusien aineistojen vuoksi. Tietojen odotetaan tarkentuvan aiempaa enemmän, kunnes hyvinvointialueiden raportointi vakiintuu. 

Toimipaikkatiedot keskeisiä taloudellisen toiminnan kuvaamisessa 

Tilastokeskus saa tietoja hyvinvointialueiden toiminnasta myös omien tiedonkeruidensa avulla. Tällainen on esimerkiksi toimipaikkatiedustelu. Toimipaikkojen sijaintiin perustuvat henkilötyövuodet ovat pohja yritysten ja julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan alueelliselle kuvaamiselle sekä kansantalouden tilinpidon tilastoinnille. 

Tilastokeskuksen ensimmäinen hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelu toteutettiin keväällä 2023. Tiedustelussa kerättiin tiedot hyvinvointialueiden toimipaikkarakenteista, toimipaikkojen sijainneista, toimialoista sekä työpanoksesta henkilötyövuosina.  

”Tietojen saaminen ja niiden laatu oli kevään toimipaikkatiedustelussa vaihtelevaa. Sellaisten hyvinvointialueiden, joiden toiminta perustuu ennestään pitkälti esimerkiksi kuntayhtymään, oli helpompaa ilmoittaa toimipaikkatiedustelussa kerättävät tiedot, koska tietojärjestelmät olivat valmiimpia. Muiden osalta raportoiminen saattoi olla haasteellisempaa. Haasteita ilmeni sekä toimipaikkojen selvittämisessä että niihin kohdistuvan työpanoksen raportoimisessa”, kuvailee yliaktuaari Pauliina Laitinen. 

Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelun päivityskierros toteutetaan syyskuussa 2023. Tällöin pyritään täydentämän etenkin puuttuvia työpanostietoja. 

Työmarkkinatietojen laatuongelmat voivat vaikuttaa tilastojen tarkkuustasoon 

Hyvinvointialueet ja -yhtymät tulivat työmarkkinatilastojen piiriin tämän vuoden alusta alkaen. Avoimet työpaikat- ja työvoimakustannusindeksi -tilastojen tiedonkeruut laajentuivat keväällä hyvinvointialuehallintoon, ja tietoja alettiin saada tilastoihin myös tulorekisterin kautta. 

Sekä tietojen saannissa että tietojen laadussa on ollut ongelmia. ”Tilastokeskuksen työvoimakustannusindeksiä varten kerätyistä ensimmäisen vuosineljänneksen tiedoista saatiin vain kolmasosalta hyvinvointialueista tilastointikelpoiset tiedot. Laatuongelmien vuoksi jouduttiin tekemään aiempaa enemmän estimointia tilaston laadintaa varten”, kertoo yliaktuaari Heli Udd. 

Aineistojen laatuun ja saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat tuoneet tilastointiin uudenlaista epävarmuutta, ja ne myös haastavat Tilastokeskusta kehittämään tilastotuotantoprosessia.

”Tilastoinnissa joudutaan todennäköisesti jatkossakin tekemään aiempaa enemmän estimointia ja tilastojen tarkkuustaso voi muuttua karkeammaksi.”

Tilastokeskuksella on käytössään tulorekisteriin ilmoitetut palkka- ja palkkiotulot. Tulorekisterin tiedot ovat tietolähteenä useille eri tilastoille kuten palkkasummakuvaajille sekä työssäkäyntitilastolle. Tulorekisterin tietosisältö ei kuitenkaan vielä riitä kattamaan esimerkiksi palkkatilastojen tarpeita. Tätä varten Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatiedustelu laajenee hyvinvointialueille marraskuusta 2023 alkaen.

”Kaikki hyvinvointialueet eivät olleet ilmoittaneet tietoja tulorekisteriin alkuvuonna. Siirtymään liittyvien maksuvaikeuksien vuoksi tulorekisterissä oli vuoden 2023 alussa myös kuntien takautuvasti maksamia lisiä hyvinvointialueiden palkansaajille. Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen laadulla on tilastoinnin kannalta oleellinen merkitys. Toivomme, että hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvien alkuvaikeuksien jälkeen aineiston laatu tasaantuu”, Udd sanoo. 

Lisätietoja: 
Ryhmäpäällikkö Karen Asplund p. 029 551 3611
Yliaktuaari Pauliina Laitinen p. 029 551 2585
Yliaktuaari Heli Udd p. 029 551 3522
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@stat.fi