Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, mars

Publicerad: 23.7.2019

Sysselsättningen oförändrad, arbetslösheten sjönk jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juni nästan lika många som året innan. Antalet arbetslösa var 16 000 färre än i juni år 2018. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,5 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,5 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/06–2019/06, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/06–2019/06, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Antalet sysselsatta uppgick i juni 2019 till 2 673 000 (felmarginal ±34 000), dvs. tusen fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 6 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 7 000 fler än i juni 2018.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juni 75,7 procent, medan det året innan var 75,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 0,3 procentenheter till 76,7 procent från juni året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,7 procentenheter till 74,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni år 2019 till 176 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 16 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 102 000 män och 74 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juni 6,2 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 6,9 procent, dvs. samma som året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk med 1,0 procentenheter till 5,4 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juni totalt 613 000. Av dem var 352 000 sysselsatta och 63 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 415 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juni 15,2 procent, dvs. 1,2 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 16,0 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 10,3 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i juni 2019 till 1 276 000, dvs. 19 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 131 000 dolt arbetslösa , dvs. lika många som i juni 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/06 – 2019/06 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2018/06 2019/06 2018/06 - 2019/06
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 122 4 125 0,1
Arbetskraft totalt 2 865 2 849 –0,5
Sysselsatta 2 672 2 673 0,0
– löntagare 2 329 2 313 –0,7
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 344 360 4,8
Arbetslösa 192 176 –8,5
Ej i arbetskraften 1 257 1 276 1,5
– dolt arbetslösa 131 131 –0,1
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 75,5 75,7 0,2
Relativt arbetslöshetstal 6,7 6,2 –0,5
Relativt arbetskraftstal 69,5 69,1 –0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för andra kvartalet år 2019

Under andra kvartalet (april–juni) 2019 var antalet sysselsatta i genomsnitt 2 593 000 personer, dvs. 20 000 fler än under motsvarande period år 2018. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenarna informations- och kommunikationsverksamhet (J) och inom hotell- och restaurangverksamhet (I).

Antalet arbetade timmar minskade med 1,0 procent bland de sysselsatta under andra kvartalet 2019 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 215 000 under andra kvartalet 2019, vilket var 14 000 färre än under april–juni år 2018. Under andra kvartalet 2019 var det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent, vilket var 0,5 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2018.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under andra kvartalet 2019 till 1 317 000, dvs. 3 000 personer färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 111 000 dolt arbetslösa , dvs. 11 000 färre än under motsvarande period år 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/II– 2019/II enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 802 2 808 0,2
Sysselsatta totalt 2 573 2 593 0,8
Arbetslösa totalt 229 215 –6,2
– män 122 120 –2,1
– kvinnor 107 95 –10,9
Ej i arbetskraften 1 320 1 317 –0,2
– dolt arbetslösa 122 111 –9,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juni 2019 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 254 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 19 000 färre än i juni året innan.

Arbetslösheten sjönk i juni från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Tavastland (–11 %), Norra Karelen (–11 %), Södra Savolax (–10 %), Sydöstra Finland (–10 %), Lappland (–9 %), Kajanaland (–9 %) och Egentliga Finland (–9 %). I slutet av juni var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 10 000, vilket var lika många som för ett år sedan.

I slutet av juni omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 110 000 personer, dvs. 4 000 färre än i juni året innan. Servicen omfattade 3,9 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 35 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, Antalet var 3 000 färre än i juni året innan. I juni anmäldes 53 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 fler än i juni året innan.

Förändringar 2018/06–2019/06 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2018/06 2019/06 2018/06 - 2019/06
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 273 254 –6,8
– arbetslösa längre än ett år 77 64 –17,2
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 114 110 –3,4
– sysselsatta 27 25 –6,3
– i arbetskraftsutbildning, i träning 18 19 5,6
– i arbets- och utbildningsprövning 11 9 –19,0
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 59 57 –2,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 50 53 5,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050,  Sysselsättningsöversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen . Läs Andringar i database n.

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (615,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tie_001_sv.html