Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.12.2008

Inkomsterna och inkomstskillnaderna ökade tydligt år 2007

Bostadshushållens genomsnittliga realinkomster ökade med 4 procent år 2007 jämfört med året innan. Enligt medianinkomsten, som bättre beskriver genomsnittliga bostadshushålls inkomster, var den reala ökningen av inkomsterna 3,2 procent. Sett efter region fanns den bästa inkomstutvecklingen i Västra Saimens ekonomiska region, där bostadshushållens medianinkomster ökade realt med 5,5 procent år 2007. Också i Sydöstra Birkalands och Mellersta Karelens ekonomiska regioner var bostadshushållens inkomstutveckling god år 2007, inkomsterna ökade realt med 4,5 procent. Minst ökade inkomsterna i Kemi-Torneå, Pieksämäki och Tornedalens ekonomiska regioner där bostadshushållens medianinkomst år 2007 var realt 2 procent högre än året innan.

De relativa inkomstskillnaderna ökade år 2007 jämfört med året innan. De genomsnittliga realinkomsterna hos decilen med de lägsta inkomsterna ökade med 1,6 procent från året innan, medan inkomsterna hos decilen med de högsta inkomsterna ökade med 7,5 procent. Den lägsta inkomstdecilen fick 3,6 procent av de totala inkomsterna år 2007. Den högsta decilens inkomstandel var 24,7 procent. Året innan var motsvarande andelar 3,7 och 23,9 procent.

Av dem som hörde till decilen med de lägsta inkomsterna år 1995 var 39,8 procent fortfarande låginkomsttagare fem år senare, år 2000. Andelen har ökat så att 42 procent av dem som var låginkomsttagare år 2002 hörde till decilen med de lägsta inkomsterna år 2007. I decieln med de högsta inkomsterna är varaktigheten större. Omkring hälften av höginkomsttagarna år 1995 var också höginkomsttagare år 2000. Andelen var 55,3 procent när man jämför åren 2002 och 2007.

Förändringar i realinkomsterna och utvecklingen av inkomstskillnaderna 1997–2007

  År
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1997-2007
Förändringar i realinkomsterna
Reell årsförändring av inkomsterna, median 3,0 2,0 2,5 1,2 3,2 2,6 2,5 3,7 1,9 2,3 3,2 28,0
Reell årsförändring av inkomsterna, medeltal 4,5 3,0 4,5 2,7 1,0 2,4 2,9 4,7 1,4 2,7 4,0 33,4
Utvecklingen av inkomstskillnaderna
Gini-index, % 1) 24,0 25,2 27,0 28,4 26,9 26,8 27,2 28,2 28,1 28,7 29,5 5,5
Inkomstandel, 10 % med lägsta inkomster 4,3 4,2 4,1 3,9 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 -0,7
Inkomstandel, 10 % med högsta inkomster 20,8 21,7 23,2 24,5 22,9 22,7 22,9 23,7 23,5 23,9 24,7 3,9
1) Gini-koefficienten är det vanligaste indexet som mäter ojämnheten i inkomstfördelningen. Ju högre värde koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens lägsta värde är 0 (alla har lika stora inkomster) och högsta värde 100 (inkomsttagaren med de största inkomsterna får alla inkomster).

Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610, Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2007/tjkt_2007_2008-12-18_tie_001_sv.html