Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2013

Hushållens sparkvot ökade under andra kvartalet 2013

Hushållens sparkvoten ökade säsongrensat från föregående kvartal. Sparkvoten ökade när inkomsterna ökade mer än konsumtionen. Under drygt ett år har sparkvoten för det mesta varit stigande. Företagens vinstkvot var oförändrad jämfört med föregående kvartal, medan företagens investeringskvot sjönk. Den justerade disponibla inkomsten, som beskriver hushållens ekonomiska välfärd, ökade något efter en paus på mer än ett år också efter rensning för prisförändringar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper. Av sektorräkenskaperna publiceras nu första gången också säsongrensade serier och trendserier.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Under andra kvartalet 2013 var företagens vinstkvot, dvs. vinsternas andel av förädlingsvärdet, lika stor som under föregående kvartal, dvs. 21,6 procent. Företagens investeringskvot, dvs. investeringarnas andel av förädlingsvärdet, sjönk från 23,7 procent föregående kvartal till 22,7 procent . Nyckeltalen har beräknats utgående från säsongrensade tidsserier.

Hushållens sparkvot var 3,3 procent under andra kvartalet 2013. Föregående kvartal var motsvarande siffra 1,4 procent. Sparkvoten är sparandets andel av den disponibla inkomsten. Hushållens investeringskvot var under andra kvartalet 12,1 procent av den disponibla inkomsten. Föregående kvartal var motsvarande siffra 12,3 procent. Största delen av hushållens investeringar består av bostadsinvesteringar.

Hushållens justerade disponibla inkomst ökade reellt med 1,3 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Den justerade inkomsten är en mätare som OECD rekommenderar för bedömning av utvecklingen av hushållens ekonomiska välfärd. Den justerade disponibla inkomsten fås genom att till hushållssektorns disponibla inkomst lägga till individuella tjänster som den offentliga sektorn producerar, t.ex. utbildningstjänster, hälsovårdstjänster och sociala tjänster.

Sektorräkenskaperna beräknas bara till löpande priser. För hushållens justerade disponibla inkomst har man dock i en separat tabellbilaga beräknat en volymindikator som beskriver utvecklingen efter rensning för prisförändringar. Vinst-, spar- och investeringskvoterna har beräknats på basis av nettosiffror. I hushållssektorn ingår inte hushållens icke-vinstsyftande organisationer.


Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jesse Vuorinen 09 1734 3363, Katri Soinne 09 1734 2778, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (435,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 2:a kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2013/02/sekn_2013_02_2013-09-30_tie_001_sv.html