Finlands officiella statistik

Sektorräkenskaper kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hushållens sparkvot minskade under tredje kvartalet
17.12.2021
Hushållens sparkvot minskade i juli - september från föregående kvartal. Konsumtionsutgifterna ökade kraftigare än de disponibla inkomsterna. Hushållens investeringskvot var på samma nivå som föregående kvartal. Även företagens vinstkvot var på samma nivå som föregående kvartal. Företagssektorns investeringskvot minskade med 2,3 procent från föregående kvartal. Minskningen beror på att den fasta bruttoinvesteringen minskade medan förädlingsvärdet ökade. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Beskrivning: Sektorräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna. De utgör ett omfattande, integrerat system som består av respektive institutionella sektors icke-finansiella och finansiella konton. Med ickefinansiella konton avses i nationalräkenskaperna konton med vilka man visar värdet av varor och tjänster i den reala produktionen samt de inkomstflöden som produktionsverksamheten genererar liksom också deras ekonomiska kretslopp. I finansräkenskaperna hänvisas för sin del till konton där man redovisar stockar av finansiella tillgångar och skulder och förändringar i dem. De icke-finansiella och finansiella kontona hänger samman med varandra, eftersom det under- eller överskott som bildas av inkomster och utgifter på den icke-finansiella sidan syns på kontosystemets finansiella sida som en ökning/minskning av tillgångar eller skulder. Denna statistik fokuserar på den icke-finansiella sidan av sektorräkenskaperna. Finansräkenskaperna statistikför den finansiella sidan av sektorräkenskaperna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: nationalräkenskaper, sektorer, sektorräkenskaper, inkomster, utgifter, offentlig ekonomi, nettoutlåning, disponibel inkomst, hushåll, icke-finansiella företag.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ansvaret för insamlingen av uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi har överförts till Statskontoret
18.6.2021
Ansvaret för insamlingen av uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i fråga om kvartalsuppgifterna överfördes från Statistikcentralen till Statskontoret i början av 2021.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/index_sv.html