Sektorräkenskaper kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/sekn/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde: Offentlig ekonomi
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Sektorräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna. De utgör ett omfattande, integrerat system som består av respektive institutionella sektors icke-finansiella och finansiella konton. Med ickefinansiella konton avses i nationalräkenskaperna konton med vilka man visar värdet av varor och tjänster i den reala produktionen samt de inkomstflöden som produktionsverksamheten genererar liksom också deras ekonomiska kretslopp. I finansräkenskaperna hänvisas för sin del till konton där man redovisar stockar av finansiella tillgångar och skulder och förändringar i dem. De icke-finansiella och finansiella kontona hänger samman med varandra, eftersom det under- eller överskott som bildas av inkomster och utgifter på den icke-finansiella sidan syns på kontosystemets finansiella sida som en ökning/minskning av tillgångar eller skulder. Denna statistik fokuserar på den icke-finansiella sidan av sektorräkenskaperna. Finansräkenskaperna statistikför den finansiella sidan av sektorräkenskaperna.

Uppgiftsinnehåll

Den övre delen av de kvartalsvisa sektorräkenskaperna beskriver produktion och inkomstbildning. Den är uniform med de näringsgrensvisa kvartalsräkenskaperna. Efter produktion och inkomstbildning beskrivs omfördelning av inkomster bl.a. via beskattning, sociala avgifter och inkomstöverföringar. Som saldopost fås sektorns sparande. Kapitalkontot som kommer efter inkomstomfördelningskontot visar investeringar, kapitaltransfereringar och annan bildning av reala tillgångar. För varje sektor bildas slutligen som skillnaden mellan alla dessa inkomster och utgifter den nettoutlåning som beskriver det finansiella överskottet/underskottet och som återspeglas på sektorräkenskapernas finansiella sida (finans-räkenskaperna) som en ökning eller minskning av finansiella tillgångar. Statistikpublikationen innehåller tidsserier fr.o.m. första kvartalet år 1999 till det kvartal som ska beräknas. Uppgifterna är offentliga.

I de kvartalsvisa sektorräkenskaperna beskrivs den totala ekonomin med samma begrepp och definitioner som i de årsvisa sektorräkenskaperna. De kvartalsvisa sektorräkenskaperna bygger emellertid på indikatorer och är på så sätt mer baserade på uppskattningar än uppgifterna i årsräkenskaperna. De kvartalsvisa uppgifterna är också delvis mer aggregerade än de årsvisa.

Uppgifterna visar t.ex. förändringar i hushållens sparande och disponibla inkomster samt i användningen av dessa. Uppgifterna anger också de inhemska sektorernas finansiella överskott eller underskott, dvs. i vilken mån de är skuldsatta till varandra och till utlandet. Vidare kan man t.ex. granska företagens driftsöverskott, dvs. i praktiken vinster. De kvartalsvisa sektorräkenskaperna omfattar också den offent-liga sektorns sektorräkenskaper, över vilka det publiceras separat, mer detaljerad statistik (Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis).

Sammanställningen av uppgifterna baserar sig på EU-förordning. På basis av de nationella sektorräkenskaperna sammanställer Europeiska Centralbanken sektorräkenskaperna för euroområdet (Euro Area Accounts) som har en viktig position bl.a. vid beredningen av penningpolitiken. Datainnehållet bygger på Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010 som följer den världsomfattande rekommendationen för nationalräkenskaper SNA 2008 (System of National Accounts).

Klassificeringar

Sektorindelningen 2012, klassificeringen av ekonomiska aktiviteter el. transaktioner enligt ENS2010.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

De kvartalsvisa sektorräkenskaperna produceras med hjälp av indikatorer. Detta innebär att utvecklingen av sektorräkenskapernas poster uppskattas med hjälp av indikatorer och dessa ska så väl som möjligt följa de årsräkenskapsposter som man försöker uppskatta med hjälp av indikatorer. Vid beräkningen avstäms utvecklingen av dessa indikatorer med siffrorna i årsräkenskaperna, vilket innebär att posterna i de kvartalsvisa och i de årsvisa sektorräkenskaperna överensstämmer med varandra. Vid sammanställningen används i viss mån material som är gemensamt med årsstatistiken och då överensstämmer en del av uppgifterna redan initialt med varandra.

De indikatorer som används vid beräkningen bygger på olika slag av ekonomisk statistik och material, som Statistikcentralen och andra inrättningar producerar. Nedanstående lista innehåller endast Statistikcentralens separata egna datainsamlingar.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Färdigställs tre månader efter utgången av varje kvartal.

Tidsserie

Tidsserien börjar år 1999.

Nyckelord

nationalräkenskaper, sektorer, sektorräkenskaper, inkomster, utgifter, offentlig ekonomi, nettoutlåning, disponibel inkomst, hushåll, icke-finansiella företag

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/sekn/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.09.2014