XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datainsamling om arbetspensionsanstalter

Beskrivning av datainsamlingen

I datainsamlingen efterfrågas ekonomiska uppgifter, såsom inkomster, utgifter och investeringar, som beskriver verksamheten hos enheter som handhar obligatoriska arbetspensionsförsäkringar. Uppgifterna samlas in månadsvis. Dessutom insamlas ett mer omfattande och detaljerat årssammandrag.Från vem samlas uppgifterna in

Åtta uppgiftslämnare besvarar Statistikcentralens och Finansministeriets gemensamma månatliga datainsamling. Dessa är Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag (framtida Elo), Veritas Pensionsförsäkring, Etera, Ilmarinen, Varma, Kommunernas pensionsförsäkring och Statens pensionsfond. Tidsfristen för rapportering är 25 dagar. Till exempel uppgifterna för januari 2014 rapporteras senast den 25 februari 2014. Den månatliga rapporteringen inleds med uppgifterna för januari 2014.

Uppgifterna i den något mer omfattande och detaljerade årliga preliminära enkäten samlas in från alla uppgiftslämnare. Tidsfristen för rapportering är 40 dagar fr.o.m. 1.1.2014. Detta innebär att till exempel de årliga preliminära uppgifterna för år 2013 rapporteras senast den 10 februari 2014.

Till vad används uppgifterna?

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Den årliga datainsamlingen om arbetspensionsanstalter grundar sig på förordningar om det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 1995 och fr.o.m. år 2014 ENS 2010) samt på en separat EU-förordning (479/2009) om den offentliga sektorns rapportering av underskott och skuld.
Statistikcentralens och Finansministeriets gemensamma månatliga datainsamling grundar sig både på direktivet om budgetramverk (2011/85/EU) och EU-förordningarna 1221/2002 (den offentliga sektorns kvartalsvisa sektorräkenskaper) och 1161/2005 (kvartalsvisa sektorräkenskaper), som reglerar de kvartalsvisa sektorräkenskaperna. Enligt artikel 3 i direktivet om budgetramverk ska medlemsstaterna med en månads eftersläpning offentliggöra uppgifter om staten och socialskyddssektorn för varje månad.

Uppgifterna används vid sammanställandet av års- och kvartalsstatistiken över nationalräkenskaperna samt för uppfyllandet av kraven i direktivet om budgetramverk. I nationalräkenskaperna presenteras centrala nyckeltal, såsom bruttonationalprodukten, som beskriver den ekonomiska situationen och utvecklingen i Finland. Kvartalsräkenskaperna beskriver Finlands ekonomi systematiskt med samma begrepp och definitioner som de årsvisa nationalräkenskaperna, men på en grövre nivå.

Uppgifterna används förutom vid sammanställandet av nationalräkenskaperna också för rapportering av den offentliga sektorns underskott och skuld. EU-medlemsländerna rapporterar de s.k. EDP-uppgifterna om underskott och skuld till EU-kommissionen två gånger om året. Uppgifterna används i samband med stabilitets- och tillväxtpakten för att bedöma den offentliga ekonomins situation i medlemsländerna.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enskilda enheters uppgifter kan inte identifieras i statistiken som publiceras.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen