Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Kreditinstitutens bokslut

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/llai/index_sv.html
Ämnesområdet: Finansiering och försäkring
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistikcentralen har gett ut enhetliga bokslutsuppgifter enligt bokslutsscheman som baserar sig på finansministeriets förordning om alla kreditinstitut från och med materialet för år 1995. Kreditinstituten har indelats i inhemska affärsbanker, andelsbanker, sparbanker, övriga inhemska kreditinstitut, utländska bankers filialkontor i Finland och övriga utländska kreditinstitut i Finland.

Uppgiftsinnehåll

Bokslutsmaterialen omfattar: resultaträkningar, balansräkningar, bl.a. specifikation av provisionsintäkter, specifikation av administrationsintäkter, specifikation av fordringar efter sektor, aktieinnehav efter sektor, landskapsuppgifter (kontor, anställda, balansräkningar, ränteintäkter och -kostnader osv.), kundernas åldersfördelning, förslag till vinstanvändning, specifikation av kreditförluster osv. Kreditinstituten granskas som självständiga institutioner inte som koncerner.

Uppgifterna på enhetsnivå är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Bokslutsschemana baserar sig på finansministeriets förordning om bokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag samt Finansinspektionens föreskrifter som kompletterar denna förordning. De mer detaljerade klassificeringar och begrepp som används vid insamlingen av uppgifter baserar sig på Virati-klassificeringarna och -definitionerna (Virati=Finansinspektionens, Finlands Banks och Statistikcentralens gemensamma samarbetsgrupp för koordination av insamlingen av myndighetsuppgifter).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas in genom Statistikcentralens och Finansinspektionens gemensamma insamling av uppgifter från alla banker och andra kreditinstitut i Finland (inkl. utländska kreditinstituts filialkontor i Finland). Uppgifterna samlas in elektroniskt.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

De viktigaste uppgifterna publiceras kvartalsvis. En del av de mer detaljerade specifikationerna uppdateras emellertid bara årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

  • Publikationen Monetära finansinstitut utkommer i en tryckt version fyra gånger om året. Kvartalen 1-3 utkommer med omkring tre månaders eftersläpning. Publikationen över det fjärde kvartalet, som innehåller mer omfattande uppgifter om hela året, utkommer med omkring fem månaders eftersläpning.
  • Den preliminära årsstatistiken offentliggörs i mars-april på Statistikcentralens webbplats i en mer kortfattad form än i den tryckta publikationen.

Noggrannare tidpunkter för offentliggörande anges på förhand på statistikens ingångssida.

Tidsserie

Kreditinsitutens bokslutsuppgifter har producerats med hjälp av ett enhetligt bokslutsschema sedan början av år 1995. Från år 1974 till år 1995 producerades bokslutspublikationer över kreditinsitut på så sätt att finansbolagen och kreditaktiebolagen inte ingick i den förenhetligade ramen. Dessa omfattades ännu inte av den enhetliga kreditinstitutslagen. Före år 1974 producerades en separat publikation över varje bankgrupp, vars innehåll i viss mån skiljde sig också när det gäller bokslutsschemat. Statistikcentralen har publicerat s.k. bankstatistik över alla bankgrupper börjande med uppgifterna för år 1970. Bankstatistiken har sitt ursprung i sparbanksstatistiken för år 1868, som var sparbanksinspektörens berättelse om sparbankernas situation och skötseln av dem.

Nyckelord

balansräkningar, banker, bokslut, finansinstitut, kreditinstitut, lönsamhet, resultaträkningar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/llai/yht_sv.html


Senast uppdaterad 02.11.2022