Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Luottolaitosten tilinpäätökset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/llai/
Aihealue: Rahoitus ja vakuutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2021.

Kuvaus

Tilastokeskus on julkaissut valtiovarainministeriön asetukseen perustuvien tilinpäätöskaavojen mukaisia yhtenäisiä tilinpäätöstietoja kaikista luottolaitoksista vuoden 1995 aineistoista alkaen. Luottolaitosryhmiä ovat kotimaiset liikepankit, osuuspankit, säästöpankit, muut kotimaiset luottolaitokset, ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa sekä ulkomaiset muut luottolaitokset Suomessa.

Tietosisältö

Tilinpäätösaineistot sisältävät: tuloslaskelmat, taseet, mm. palkkiotuottojen erittely, hallintokulujen erittely, saamisten erittely sektoreittain, osakeomistus sektoreittain, maakuntatiedot (konttoreista, henkilökunnasta, taseista, korkotuotoista ja –kuluista jne.), asiakkaiden ikäjakautumat, voitonkäyttöehdotus, luottotappioiden erittelyt yms. Luottolaitoksia tarkastellaan itsenäisinä instituutioina ei konserneina.

Yksikkökohtaiset tiedot ovat salassapidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Tilinpäätöskaavat perustuvat valtiovarainministeriön asetukseen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä sekä Rahoitustarkastuksen em. asetusta täydentävään määräykseen. Tiedonkeruussa käytetyt yksityiskohtaisemmat luokitukset ja käsitteet pohjautuvat Virati-luokituksiin ja -määrittelyihin (Virati = Rahoitustarkastuksen, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen yhteinen viranomaistiedonkeruuta koordinoiva yhteistyöryhmä).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään Tilastokeskuksen ja Rahoitustarkastuksen yhteisenä suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta pankeilta ja muilta luottolaitoksilta (ml. ulkomaisten luottolaitosten sivukonttorit Suomessa). Tiedot kerätään sähköisesti.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tärkeimmät tiedot ilmestyvät neljännesvuosittain. Osa tarkemmista erittelyistä päivitetään kuitenkin vain vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

  • Rahalaitokset-painojulkaisu ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Neljännekset 1-3 ilmestyvät noin kolmen kuukauden viiveellä. Neljännen neljänneksen julkaisu siältää laajemmat tiedot koko vuodelta ja se ilmestyy noin viiden kuukauden viiveellä.
  • Vuositiedoista julkaistaan painojulkaisua suppeampi ennakkotilasto Tilastokeskuksen verkkosivuilla maalis- tai huhtikuussa.

Tarkat julkistamispäivät ilmoitetaan etukäteen tilaston kotisivulla.

Aikasarja

Luottolaitosten tilinpäätöstietoja on tuotettu yhtenäisellä tilinpäätöskaavalla vuoden 1995 alusta alkaen. Vuodesta 1974 vuoteen 1995 tuotettiin tilinpäätösjulkaisuja luottolaitoksista siten, että rahoitusyhtiöt ja luotto-osakeyhtiöt eivät sisältyneet yhtenäistettyyn kehikkoon. Nämä eivät vielä olleet yhtenäisen luottolaitoslainsäädännön piirissä. Ennen vuotta 1974 kustakin pankkiryhmästä tuotettiin erillinen julkaisu, joiden sisällöt poikkesivat jossakin määrin toisistaan myös tilinpäätöskaavan osalta. Tilastokeskus on julkaissut ns. pankkitilastoja vuoden 1970 tiedoista alkaen kaikista pankkiryhmistä. Pankkitilastojen taival alkoi vuoden 1868 säästöpankkitilastosta, joka oli säästöpankkien tarkastajan kertomus säästöpankkien tilasta ja hoidosta.

Asiasanat

kannattavuus, luottolaitokset, pankit, rahoituslaitokset, taseet, tilinpäätös, tuloslaskelmat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/llai/yht.html


Päivitetty 02.11.2022