Dataskyddsbeskrivning 12.3.2019: Undersökning om arbetsförhållanden

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Hanna Sutela, tfn 029 551 2907
tyoolot@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Undersökning om arbetsförhållanden 2018

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Framställa statistik och undersökningar om löntagarnas arbetsförhållanden. Vid undersökningen används material som är individskyddat.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

Denna dataskyddsbeskrivning omfattar Undersökningarna om arbetsförhållanden 1977, 1984, 1990, 1997, 2003, 2008 och 2013.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsmaterial 1: Undersökning om arbetsförhållanden 2018

Som urvalspersoner omkring 6 200 löntagare i urvalet för besöksintervju och omkring 3 100 löntagare i urvalet för webbenkäten.

Materialen sammanslås om det är möjligt med tanke på deras jämförbarhet.

Storleken på det slutliga materialet är 4 100 – 5 600.

Urvalsprinciper: för besöksintervjun ett urval av 15–67-åriga sysselsatta löntagare bosatta i Finland vilkas ordinarie veckoarbetstid är minst 10 timmar och som ingick i andra, tredje, fjärde och femte  rotationsgruppen i arbetskraftsundersökningen i september och oktober år 2018.

För webbenkäten tas med motsvarande kriterier ut de uppgiftslämnare i andra, tredje, fjärde och femte rotationsgruppen i arbetskraftsundersökningen i november och december 2018 som inte tidigare samma år deltog i arbetslivsbarometern

Undersökningsmaterialets storlek ung. 690 variabler

 

Urvalsmaterial 2: Undersökning om arbetsförhållanden 2013

Urvalspersoner ung. 7 000 löntagare, material n= 4 878

Urvalsprinciper: urval av 15–64-åriga finsk- eller svenskspråkiga sysselsatta löntagare bosatta i Finland vilkas ordinarie veckoarbetstid är minst 10 timmar och som ingick i andra, tredje, fjärde och femte (i oktober hälften) rotationsgruppen i arbetskraftsundersökningen i september och oktober år 2013

Undersökningsmaterialets storlek ung. 690 variabler

 

Urvalsmaterial 3: Undersökning om arbetsförhållanden 2008

Urvalspersoner ung. 6 500 löntagare, material n= 4 392

Urvalsprinciper: urval av 15–64-åriga finsk- eller svenskspråkiga sysselsatta löntagare bosatta i Finland vilkas ordinarie veckoarbetstid är minst 10 timmar och som ingick i andra, fjärde och femte rotationsgruppen i arbetskraftsundersökningen i mars 2008 samt andra, tredje och fjärde rotationsgruppen i april år 2008

Undersökningsmaterialets storlek ung. 610 variabler

 

Urvalsmaterial 4: Undersökning om arbetsförhållanden 2003

Urvalspersoner ung. 5 300 löntagare, material n= 2 979

Urvalsprinciper: urval av 15–64-åriga finsk- eller svenskspråkiga sysselsatta löntagare bosatta i Finland vilkas ordinarie veckoarbetstid är minst 5 timmar och som ingick i tredje, fjärde och femte rotationsgruppen i arbetskraftsundersökningen i oktober 2003 samt fjärde och femte rotationsgruppen i november år 2003

Undersökningsmaterialets storlek ung. 650 variabler

 

Urvalsmaterial 5: Undersökning om arbetsförhållanden 1997

Urvalspersoner ung. 3 800 löntagare, material n= 2 979

Urvalsprinciper: urval av 15–64-åriga finsk- eller svenskspråkiga sysselsatta löntagare bosatta i Finland vilkas ordinarie veckoarbetstid är minst 5 timmar och som ingick i andra och femte rotationsgruppen i arbetskraftsundersökningen i september 1997 samt andra och fjärde rotationsgruppen i oktober år 1997

Undersökningsmaterialets storlek ung. 520 variabler

 

Urvalsmaterial 6: Arbetslivskvalitet 1990

Urvalspersoner ung. 5 000 sysselsatta, material n= 3 502 löntagare/4 112 sysselsatta

Urvalsprinciper: 15–64-åriga finsk- eller svenskspråkiga sysselsatta bosatta i Finland som ingick i första, andra och fjärde rotationsgruppen i arbetskraftsundersökningen i augusti 1990

Undersökningsmaterialets storlek ung. 490 variabler

 

Urvalsmaterial 7: Undersökning om arbetsförhållanden 1984

Urvalspersoner ung. 5 000 löntagare, material n= 4 502

Urvalsprinciper: 15–64-åriga finsk- eller svenskspråkiga sysselsatta löntagare bosatta i Finland som ingick i tredje och femte rotationsgruppen i arbetskraftsundersökningen i oktober och november 1984

Undersökningsmaterialets storlek ung. 380 variabler

 

Urvalsmaterial 8: Undersökning om arbetsförhållanden 1977

Urvalspersoner 7 500 sysselsatta, material n= 5 778 löntagare

Urvalsprinciper: alla 15–64-åriga sysselsatta urvalspersoner som ingick i arbetskraftsundersökningens årsintervju

Undersökningsmaterialets storlek ung. 200 variabler

 

Uppgiftstyper:

Identifikationsuppgifter: urvalsnummer

Känsliga uppgifter: fackförbundstillhörighet

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: bakgrundsuppgifter som beskriver personen, primäruppgifter i arbetskraftsundersökningen, uppgifter om arbetshistoria, uppgifter om arbetsplatsen, uppgifter om arbetstid och lönesättning, arbetets fysiska, psykiska och sociala särdrag, inställning till arbetet osv.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Uppgifter kan lämnas ut för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar endast på basis av ett separat avtal efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort.

Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Undersökningsmaterialet omfattar i huvudsak datainnehållet i blanketten för undersökningen om arbetsförhållanden, men därtill har uppgifter från urvalspersonernas intervjuer inom arbetskraftsundersökningen lagts till. Uppgifter från Statistikcentralens examensregister, företagsregister samt befolkningsdatasystem har fogats till undersökningsmaterialet.

Den registrerades egna upplysningar:

Uppgifterna i undersökningen baserar sig på den registrerades egna upplysningar (intervju), med undantag av uppgifterna i urvalet och examensregistret.

Hur uppgiften erhållits:

Uppgifterna i undersökningen baserar sig i huvudsak på datorstödda besöksintervjuer samt i vissa fall på datorstödda telefonintervjuer i fråga om datainnehållet i blanketten för undersökningen om arbetsförhållanden. De sammanslagna uppgifterna från arbetskraftsundersökningen baserar sig på datorstödda telefonintervjuer.

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.