Tietosuojaseloste 12.3.2019: Työolotutkimus

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Hanna Sutela, puh. 029 551 2709
tyoolot@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Työolotutkimus 2018

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

 

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Laatia tilastoja ja tutkimuksia palkansaajien työoloista. Tutkimuskäytössä käytetään henkilösuojattua aineistoa.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

 

Tämä tietosuojaseloste kattaa Työolotutkimukset 1977, 1984, 1990, 1997, 2003, 2008, 2013 ja 2018.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

 

Otosaineisto 1: Työolotutkimus 2018

Otoshenkilöitä noin 6 200 palkansaajaa käyntihaastatteluotoksesta ja noin 3 100 palkansaajaa verkko-otoksesta. Aineistot yhdistetään, mikäli se niiden vertailukelpoisuuden vuoksi on mahdollista. Lopullisen aineiston koko on 4 100 – 5 600.

Valintaperiaatteet: käyntihaastatteluun poimitaan työvoimatutkimuksen vuoden 2018 syys- ja lokakuun toisesta, kolmannesta, neljännestä ja viidennestä rotaatioryhmästä 15–67-vuotiaat Suomessa asuvat ja työssäkäyvät palkansaajat, joiden säännöllinen viikoittainen työaika on vähintään 10 tuntia. Verkkotiedonkeruuseen poimitaan vastaavilla kriteereillä ne vuoden 2018 työvoimatutkimuksen marras- ja joulukuun toisen, kolmannen, neljännen ja viiden rotaation vastaajat, jotka eivät ole osallistuneet aiemmin samana vuonna työolobarometriin.

Tutkimusaineiston koko noin 690 muuttujaa

 

Otosaineisto 2: Työolotutkimus 2013

Otoshenkilöitä noin 7 000 palkansaajaa, aineisto n= 4 878

Valintaperiaatteet: työvoimatutkimuksen vuoden 2013 syys- ja lokakuun toisesta, kolmannesta, neljännestä ja viidennestä (lokakuussa puolet) rotaatioryhmästä 15–64-vuotiaat suomen- tai ruotsinkieliset, Suomessa asuvat ja työssäkäyvät palkansaajat, joiden säännöllinen viikoittainen työaika on vähintään 10 tuntia

Tutkimusaineiston koko noin 690 muuttujaa

 

Otosaineisto 3: Työolotutkimus 2008

Otoshenkilöitä noin 6 500 palkansaajaa, aineisto n= 4 392

Valintaperiaatteet: työvoimatutkimuksen vuoden 2008 maaliskuun toisen, neljännen ja viidennen rotaatioryhmän vastaajista sekä huhtikuun toisesta, kolmannesta ja neljännestä rotaatioryhmästä 15–64-vuotiaat suomen- tai ruotsinkieliset, Suomessa asuvat ja työssäkäyvät palkansaajat, joiden säännöllinen viikoittainen työaika on vähintään 10 tuntia

Tutkimusaineiston koko noin 610 muuttujaa

 

Otosaineisto 4: Työolotutkimus 2003

Otoshenkilöitä noin 5 300 palkansaajaa, aineisto n= 2 979

Valintaperiaatteet: työvoimatutkimuksen vuoden 2003 lokakuun kolmannesta, neljännestä ja viidennestä rotaatioryhmästä sekä marraskuun neljännestä ja viidennestä rotaatioryhmästä poimitut 15–64-vuotiaat suomen- tai ruotsinkieliset, Suomessa asuvat ja työssäkäyvät palkansaajat, joiden säännöllinen viikoittainen työaika on vähintään 5 tuntia

Tutkimusaineiston koko noin 650 muuttujaa

 

Otosaineisto 5: Työolotutkimus 1997

Otoshenkilöitä noin 3 800 palkansaajaa, aineisto n= 2 979

Valintaperiaatteet: työvoimatutkimuksen vuoden 1997 syyskuun toisen ja viidennen sekä lokakuun toisen ja neljännen rotaatioryhmän vastaajista poimitut 15–64-vuotiaat suomen- tai ruotsinkieliset, Suomessa asuvat ja työssäkäyvät palkansaajat, joiden säännöllinen viikoittainen työaika on vähintään 5 tuntia

Tutkimusaineiston koko noin 520 muuttujaa

 

Otosaineisto 6: Työelämän laatu 1990

Otoshenkilöitä noin 5 000 työllistä, aineisto n= 3 502 palkansaajaa/ 4 112 työllistä

Valintaperiaatteet: työvoimatutkimuksen vuoden 1990 elokuun ensimmäisestä, toisesta ja neljännestä rotaatioryhmästä 15–64-vuotiaat suomen- tai ruotsinkieliset, Suomessa asuvat työlliset

Tutkimusaineiston koko noin 490 muuttujaa

 

Otosaineisto 7: Työolotutkimus 1984

Otoshenkilöitä noin 5 000 palkansaajaa, aineisto n= 4 502

Valintaperiaatteet: työvoimatutkimuksen vuoden 1984 loka- ja marraskuun kolmannesta ja viidennestä rotaatioryhmästä 15–64-vuotiaat suomen- tai ruotsinkieliset, Suomessa asuvat ja työssäkäyvät palkansaajat.

Tutkimusaineiston koko noin 380 muuttujaa

 

Otosaineisto 8: Työolosuhdetiedustelu 1977

Otoshenkilöitä 7 500 työllistä, aineisto n= 5 778 palkansaajaa.

Valintaperiaatteet: kaikki työvoimatutkimuksen vuosihaastattelun työlliset 15–64 -vuotiaat kohdehenkilöt.

Tutkimusaineiston koko noin 200 muuttujaa

 

Tietotyypit: 

Tunnistetiedot: kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: ammattiliittoon kuuluminen

Muut tiedot tai tietoryhmä: henkilöä kuvaavia taustatietoja, työvoimatutkimuksen perustiedot, työhistoriatietoja, työpaikkaa koskevia tietoja, työaikaa ja palkkausta koskevia tietoja, työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset piirteet, suhtautuminen työhön jne.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tutkimusaineisto kattaa pääosin työolotutkimuksen lomakkeen tietosisällön, mutta lisäksi siihen on poimittu tietoja kohdehenkilöiden työvoimatutkimuksen haastatteluista. Tutkimusaineistoon on liitetty tietoja Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä, yritysrekisteristä sekä väestötietojärjestelmästä.

 

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tutkimustiedot perustuvat rekisteröidyn omaan ilmoitukseen (haastattelu) pois lukien otostiedot ja tutkintorekisterin tiedot.

 

Tiedon saantitapa:

Tutkimustiedot perustuvat pääosin tietokoneavusteisiin käyntihaastatteluihin sekä joissakin tapauksissa tietokoneavusteisiin puhelinhaastatteluihin työolotutkimuksen lomakkeen tietosisällön osalta. Työvoimatutkimuksesta yhdistetyt tiedot perustuvat tietokoneavusteisiin puhelinhaastatteluihin.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.