De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Kalkylmässig lönejustering

Med hjälp av lönejustering uppskattas inverkan av företagarens oavlönade arbetsinsats på företagets lönsamhet. Med hjälp av lönejustering eftersträvas en rättare bild än tidigare av lönsamheten inom sådana näringsgrenar, där betydelsen av företagarnas egna oavlönade arbetsinsats är stor.

Lönejusteringen har genomförts på så sätt att man först definierat för de enskilda företagen den årsarbetsinsats som företagaren utfört utan lön. Därefter har man uppskattat lönesumman för den oavlönade arbetsinsatsen.

Det bör observeras att lönejusteringen är bara en kalkylmässig post som belastar lönsamheten. Den avviker från andra poster i resultaträkningen i det att den inte är en kostnadspost eller avgift som uppstått i verkligheten. Utgångspunkten för lönejustering är att företagsverksamheten skall för företagaren inbringa åtminstone skäliga inkomster som motsvarar årsarbetsinsatsen.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa