Begrepp
Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

I statistiken över yrkeshögskolor avser yrkeshögskolor läroanstalter som hör till läroanstaltstyp 41. Vid yrkeshögskolor kan man avlägga bl.a. yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen. Yrkeshögskolornas huvudmän är kommuner, samkommuner, kommunala eller privata aktiebolag eller stiftelser.

Läs hela definitionen

Med yrkeshögskoleutbildning avses utbildning som anordnas vid yrkeshögskolor. Vid yrkeshögskolor kan man avlägga bl.a. yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen.

Fram till år 2002 anordnades en del av yrkeshögskoleutbildningen vid temporära yrkeshögskolor, men från början av år 2003 blev också den sista yrkeshögskolan ordinarie.

Läs hela definitionen

Med yrkesinriktad tilläggsutbildning avses utbildning som förbereder för yrkes- och specialyrkesexamen. Yrkes- och specialyrkesexamina avläggs som fristående yrkesprov, dvs. yrkeskunskapen bedöms vid särskilda provtillfällen. Yrkes- och specialyrkesexamina kan avläggas oavsett hur yrkeskunskapen har förvärvats. Yrkeskunskapen kan förvärvas t.ex. genom utbildning, i arbetslivet eller i hobbyer.

Läs hela definitionen

Med yrkesmässig byggverksamhet avses affärsekonomiskt byggande som sker mot betalning, jfr självbyggande.

Läs hela definitionen

Transport av personer eller gods mot betalning, dvs. tillståndspliktig trafik.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning som leder till examen och yrkesinriktad tilläggsutbildning. Grundläggande yrkesutbildning är utbildning som leder till grundexamina på andra stadiet. Utbildningar som förbereder för yrkes- och specialyrkesexamen är yrkesinriktad tilläggsutbildning.

Fram till slutet av år 2021 kan yrkesutbildning vara läroplansbaserad utbildning eller utbildning som förbereder för fristående examen. Nya studerande intas inte längre i dessa utbildningar. Enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017) kan yrkesutbildning och examen från och med år 2018 avläggas i läroanstaltsform, i form av utbildningsavtal, läroavtal och/eller en kombination av dessa.

Läroavtalsutbildning är i huvudsak utbildning som ordnas på arbetsplatsen i samband med praktiska arbetsuppgifter och som vid behov kompletteras med studier i andra inlärningsmiljöer. Läroavtal är ett arbetsavtal mellan den studerande och arbetsgivaren.

I utbildning som baserar sig på ett utbildningsavtal förvärvar den studerande kunskaper på arbetsplatsen i samband med praktiska arbetsuppgifter. Vid behov kompletteras kunskaperna med förvärvande av kunnande i andra inlärningsmiljöer. Den studerande har inte ett anställningsförhållande, därför får hen inte lön eller annat vederlag.

Läs hela definitionen

Grundläggande yrkesexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen kan avläggas som fristående examen oavsett hur yrkeskunskapen har förvärvats. I regel avläggs examina i samband med utbildning som förbereder för fristående examen. Utbildningsanordnaren är skyldig att anordna yrkesproven som en del av den förberedande utbildningen.

Läs hela definitionen

Uppgiften om yrkesverksamhet anger om en person under det gångna året huvudsakligen har tillhört den ekonomiskt aktiva befolkningen. Till den yrkesverksamma befolkningen har räknats de 15-74-åringar som under ett år sammanlagt varit i arbete och/eller arbetslösa minst sex månader.

Från och med folkräkningen 1985 har arbetskraftsbegreppet använts för att fastställa en persons huvudsakliga verksamhet. Referensperioden är då den sista veckan under året i stället för hela året. Med hjälp av begreppet yrkesverksamhet kan man emellertid producera parallella uppgifter om en persons sysselsättning.

Klassificeringen är följande:

Yrkesverksamma
- sysselsatta
- arbetslösa

Icke yrkesverksamma
- 0-14-åringar
- studerande
- pensionärer
- beväringar, civiltjänstepliktiga
- övriga icke yrkesverksamma

I registerbaserad statistik har yrkesverksamheten avgjorts på basis av uppgifter om arbets- och arbetslöshetsmånader i olika register. En del personer har definierats som yrkesverksamma endast på basis av förvärvsinkomster.

Läs hela definitionen

En institutionell enhet i utlandet eller hemlandet som utövar bestämmande inflytande i ett utländskt delägar- eller dotterbolag och som är högst upp i kedjan av bestämmande inflytande i den enhet som är föremål för direktinvestering. Den yttersta direktinvesteraren kontrolleras inte av någon annan institutionell enhet. Den yttersta direktinvesteraren kan också vara en privatperson som är permanent bosatt utomlands eller i hemlandet.

Läs hela definitionen

Jaa