Nyheter 23.5.2019

Nya riktlinjer för uppskattning av växthusgasutsläpp

Klimatpanelen IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) och dess 195 parter godkände de uppdaterade metodriktlinjerna för beräkning av växthusgasutsläpp och -upptag vid plenarmötet i Kyoto, Japan, den 12 maj 2019. De nya riktlinjerna kompletterar de som för närvarande används t.ex. när det gäller standardvärden och utsläppsfaktorer. 

Exempel på helt nya avsnitt är riktlinjer för uppskattning av utsläpp från konstgjorda reservoarer och vissa industriella processer, såsom produktion av väte och sällsynta jordartsmetaller. Dessutom kompletterades anvisningarna bl.a. med nya metoder för fjärranalys av biomassa och för användning av satellitmätningar för verifiering av utsläpp och upptag. ”Särskilt godkännandet av metoderna för beräkningen av utsläpp från konstgjorda reservoarer betyder att IPCC:s metodriktlinjer nu täcker alla de kända mest betydande utsläppskällorna och sänkorna” säger utvecklingschef Riitta Pipatti vid Statistikcentralen.

Parterna i Parisavtalet har möjlighet att i fortsättningen beräkna växthusgasutsläppen och -upptagen med de metodriktlinjer som nu godkändes och som baserar sig på den senaste forskningen. Användningen av riktlinjerna vid beräkningen av utsläpp är frivillig, till dess detta fastställs genom beslut vid partsmötet för Parisavtalet.

I Finland deltog forskare och sakkunniga från olika forskningsinstitut och ämbetsverk i utarbetningen av riktlinjern och i den nationella förberedelsen gällande riktlinjernas kommentering. Arbetena koordineras av Statistikcentralen, Meteorologiska institutet och IPCC:s arbetsgrupp som tillsatts av Miljöministeriet.  

Riktlinjer förbereds för uppskattning av utsläpp av svart kol

Vid IPCC:s plenarmöte beslöts också att IPCC inleder arbetet med att utarbeta metodriktlinjer för uppskattningen av utsläpp av svart kol och andra kortlivade klimatpåverkande föreningar (SLCF).  Arbetet inleds med expertmöten nästa år.

”Beslutet är välkommet, eftersom alla länder tack vare metodriktlinjer kommer att ha likvärdiga möjligheter att uppskatta t.ex. sina egna utsläpp av svart kol. Det är dock viktigt att göra det här i samarbete med redan befintliga regionala system”, betonar specialist Kaarle Kupiainen vid Miljöministeriet.

IPCC förbereder för närvarande specialrapporter om markanvändning och om oceaner och glaciärer, som blir klara i år.  Delrapporterna för den sjätte utvärderingsrapporten (AR6) blir klara år 2021 och syntesrapporten 2022.

IPCC, som är underställd FN, har till uppgift att sammanställa och analysera vetenskapliginformation för nationellt och internationellt beslutsfattande gällande klimatförändringen. 

Mera information:
Riitta Pipatti, tfn 029 551 3543, och Sini Niinistö, tfn 029 551 2954, Statistikcentralen kasvihuonekaasut@stat.fi
Kaarle Kupiainen, tfn 0295 250 232, och Paula Perälä, tfn 0295 250 224, Miljöministeriet
Elias Hurmekoski, tfn 029 516 2092, Jord- och skogsbruksministeriet

IPCC:s meddelande (13.5.2019)

Dela