Käynnissä olevia tutkimuksia

EUROSTUDENT VI Opiskelijatutkimus 2016

Aluebarometri 1991–2013

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa

Aluebarometri 1991–2013

Mitä tutkitaan?

Aluebarometri on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton kaksi kertaa vuodessa teettämä kysely, jonka Tilastokeskus toteuttaa. Talous-, työllisyys- ja investointikysymysten lisäksi aluebarometrissa on aika ajoin vaihtuvia teemoja. Näitä ovat olleet mm. nuorten muuttoliike, kuntaliitokset, nuorten syrjäytyminen, kestävyysvaje ja kuntarakenneuudistus. Tämän vuoden teema käsittelee julkisen talouden leikkauksia. Aluebarometrin vuoden 2013 puolivuosittaismittausten tulokset julkaistaan vuodenvaihteessa aluetalousseminaarissa.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot web-kyselynä touko- ja lokakuussa. Aluebarometrin aineisto koostuu yli 35 000 päättäjävastauksesta 43 mittauskerralta ajanjaksolta 1991–2013. Vastaajat edustavat kunnan virkamiesjohtoa, kunnanhallituksien ja kunnanvaltuustojen johtoa.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen vastataan internetissä. Vastaaminen edellyttää kirjautumista.

Lisätiedot

Aluebarometri 2013 -julkaisu

Tilastokeskus, Tiedonhankinta:
kehittämispäällikkö Vesa Virtanen, puh. 050 364 8855, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi
aktuaari Eija Heikkilä, puh. 050 500 3305, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö:
neuvotteleva virkamies Ilkka Mella (työ- ja elinkeinoministeriö), puh. 029 50 64910

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa

Mitä tutkitaan?

Tiedustelussa selvitetään avoimia työpaikkoja sekä työvoiman hakemista ja palkkaamista julkisilla ja yksityisillä toimipaikoilla. Tilastokeskus julkaisee Avointen työpaikkojen tilastoa.Tietoja käyttävät myös Eurostat ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot verkkokyselyllä ja puhelinhaastatteluin toimipaikkojen rekrytoinnista vastaavilta henkilöiltä. Tiedonkeruu toteutetaan neljännesvuosittain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Joka neljänneksellä on mukana 2 500 toimipaikkaa. Toimipaikat ovat mukana korkeintaan kahtena vuonna peräkkäin.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen toimipaikan tai yrityksen tietoja ei voi tunnistaa.

Miten kyselyyn vastataan?

Toimipaikoille lähetetään sähköpostitse vastauskutsu, jossa on tunnukset lomakkeelle kirjautumista varten.

Ne kohteet, joissa ei ole mahdollisuutta vastata verkossa, haastatellaan puhelimitse. Tilastokeskuksen puhelinhaastattelija ottaa yhteyttä toimipaikkaan.

Tutkimuskysymyksiin voi tutustua etukäteen esimerkkilomakkeen avulla.

Lisätiedot

Avointen työpaikkojen tutkimus

Tilastokeskus (Avointen työpaikkojen tutkimus ja vastaaminen):
yliaktuaari Minna Wallenius, puh. 029 551 2749, etunimi.sukunimi@stat.fi
tutkija Marika Jokinen, puh. 029 551 3270, etunimi.sukunimi@stat.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö (työ- ja elinkeinoministeriön selvitys):
erikoissuunnittelija Tallamaria Maunu, puh. 029 50 47180, etunimi.sukunimi@tem.fi

 


Päättyneet tutkimukset 2015

Tutkimus ihmissuhteista, seksuaalisista elämäntyyleistä ja asenteista 2015

Suomalaisten rahapelaaminen 2015 – tutkimus

Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015

Suomalaiset ja työ

 

Tutkimus ihmissuhteista, seksuaalisista elämäntyyleistä ja asenteista 2015

Mitä tutkitaan?

Tutkimus koskee suomalaisten ihmissuhteita ja seksuaalisuutta. Tätä vastaava kyselytutkimus on tehty aikaisemmin vuosina 1971, 1992, 1999 ja 2007. Tutkimusten tulokset muodostavat aikasarjan, josta nähdään, miten suomalaisten seksuaalisuutta koskevat asenteet ja käyttäytyminen ovat muuttuneet ajan kuluessa. Tuloksia on myös käytetty kansainvälisissä tieteellisissä vertailuissa. Kyselyllä kerättäviä tietoja tarvitaan, kun suunnitellaan neuvonta- ja terapiapalveluita Väestöliitossa ja laajemmin terveydenhuollossa. Tietoja käytetään myös apuna, kun kehitetään nuorisolle suunnattua neuvontaa.

Tilastokeskus ja Väestöliitto toteuttavat tutkimuksen yhteistyönä. Väestöliitto on laatinut tutkimuskysymykset ja Tilastokeskus kerää aineiston. Väestöliitto raportoi tutkimustulokset.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internetkyselyllä ja paperilomakkeella. Tiedonkeruu toteutetaan vuoden 2015 maalis-toukokuun aikana.

Tutkimukseen on satunnaisesti poimittu 6 000 Suomessa asuvaa 18 - 79 -vuotiasta henkilöä Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Tutkimukseen valittua henkilöä ei voi korvata toisella henkilöllä.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat kotiinsa kirjeen. Siinä on ohjeet internet-lomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joilla lomakkeelle pääsee vastaamaan. Myöhemmin lähetetään vielä paperilomake, jonka voi täyttää, jos ei ole mahdollisuutta internet-vastaamiseen. Täytetty lomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu.

Vastaa internetlomakkeella

Lisätiedot

Väestöliitto:
tutkimusprofessori Osmo Kontula, puh. 09 2280 5123, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Tilastokeskus, Tiedonhankinta:
tutkija Riina Nyberg, puh. 029 551 2480, etunimi.sukunimi@stat.fi
tutkija Päivi Hokka, puh. 029 551 3557, etunimi.sukunimi@stat.fi

Suomalaisten rahapelaaminen 2015 – tutkimus

Mitä tutkitaan?

Suomalaisten rahapelaaminen 2015 – tutkimus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämä kysely, jonka Tilastokeskus toteuttaa nyt ensimmäistä kertaa. Tutkimusta on tehty vuodesta 2003 alkaen neljän vuoden välein. Kyselyssä kartoitetaan suomalaisten rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä ja pelaamista, kuten Loton, hevospelien, rahapeliautomaattipelien, raaputusarpojen sekä internetissä pelattavien pelien pelaamista.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot puhelinhaastatteluin maalis-toukokuussa. Tutkimukseen on satunnaisesti poimittu 7 400 Suomessa asuvaa 15–74-vuotiasta henkilöä. Tutkimukseen valittua henkilöä ei voi korvata toisella henkilöllä.

Tietosuoja

Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tutkimusaineistosta poistetaan yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdollistamat tiedot ennen kuin se luovutetaan tutkijoille tutkimuskäyttöön. Tutkimustulokset raportoidaan siten, ettei yksittäisiä vastauksia voida tunnistaa.

Miten kyselyyn vastataan?

Tilastokeskuksen tilastohaastattelijat keräävät tiedot puhelinhaastatteluna. Kysymyksiin vastaaminen ei edellytä valmistautumista millään tavalla.

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL):
erikoistutkija Susanna Raisamo, puh. 029 524 6719, etunimi.sukunimi@thl.fi
erikoistutkija Anne Salonen, puh. 029 524 8125, etunimi.sukunimi@thl.fi

Tilastokeskus, Tiedonhankinta:
tutkija Marika Jokinen, puh. 029 551 3270, etunimi.sukunimi@stat.fi
tutkija Riina Nyberg, puh. 029 551 2480, etunimi.sukunimi@stat.fi

 

Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015 -tutkimus

Mitä tutkitaan?

Maassamme on valmisteilla laaja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus (sote-uudistus). Uudistuksen myötä vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta uusille sote-alueille. Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja ja poistaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen väliset raja-aidat.

Uudistuksen valmisteluun tarvitaan tietoa palvelujen käyttäjien kokemuksista ja näkemyksistä. Tämä on ensimmäinen kerta kun näitä kokemuksia selvitetään näin laajasti.

Tilastokeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttavat tutkimuksen yhteistyönä. THL on laatinut tutkimuskysymykset ja Tilastokeskus kerää aineiston. THL raportoi tutkimustulokset.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internetkyselyllä ja paperilomakkeella. Tiedonkeruu toteutetaan vuoden 2015 syys-joulukuun aikana.

Tutkimukseen on satunnaisesti poimittu 6 000 Suomessa asuvaa 18 - 79 -vuotiasta henkilöä Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Tutkimukseen valittua henkilöä ei voi korvata toisella henkilöllä.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat kotiinsa kirjeen. Siinä on ohjeet internet-lomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joilla lomakkeelle pääsee vastaamaan. Myöhemmin lähetetään vielä paperilomake, jonka voi täyttää, jos ei ole mahdollisuutta internet-vastaamiseen. Täytetty lomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu.

Vastaa internetlomakkeella

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Anna-Mari Aalto, tutkimuspäällikkö, puh. 029 524 7252
Anu Muuri, johtava asiantuntija, puh. 029 524 7372
Vesa Syrjä, tutkija, puh. 029 524 7240
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)thl.fi


Tilastokeskus, Tiedonhankinta:
tutkija Marko Ylitalo, puh. 029 551 3560
sähköposti: etunimi.sukunimi@stat.fi

Suomalaiset ja työ -tutkimus

Mitä tutkitaan?

Tampereen yliopisto tekee tutkimusta työn tekemiseen liittyvistä kysymyksistä. Tiedot tutkimukseen kerää Tilastokeskus. Vastaava kyselytutkimus on tehty vuodesta 2000 lähtien vuoden välein siten, että tutkimuksen teema vaihtuu vuosittain. Lisätietoja tutkimushankkeesta saa internetistä: http://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/kvdata/issp.html

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internet- ja postikyselyllä. Tiedonkeruu toteutetaan vuoden 2015 loka–joulukuun aikana. Tutkimuksessa on mukana 2500 henkilöä. Kyselyyn osallistujat on satunnaisesti poimittu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen ja he voivat vastata kyselyyn oman valintansa mukaan joko internet- tai paperilomakkeella. Kirjeessä on ohjeet internet-lomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla lomakkeelle pääsee vastaamaan. Täytetty paperilomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu.

Lisätietoja

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampereen yliopisto:
Tietopalveluasiantuntija Seppo Antikainen, puh. 040 190 1436, seppo.antikainen@uta.fi

Tilastokeskus:
Yliaktuaari Markku Nieminen, puh. 050 500 5244, markku.nieminen@tilastokeskus.fi

 

Jaa