Käynnissä olevia tutkimuksia

Kansainvälinen vuorovaikutus -tutkimus

Työolotutkimus

Tutkimus hyvinvoinnista ja palveluista Suomessa - HYPA 2013

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa

Aluebarometri 1991–2013

EUROSTUDENT V - Opiskelijatutkimus 2013

 

Kansainvälinen vuorovaikutus -tutkimus

Mitä tutkitaan?

Tampereen yliopisto tekee tutkimusta kansainväliseen vuorovaikutukseen liittyvistä kysymyksistä. Tiedot tutkimukseen kerää Tilastokeskus. Vastaava kyselytutkimus on tehty vuodesta 2000 lähtien vuoden välein siten, että tutkimuksen teema vaihtuu vuosittain. Lisätietoja tutkimushankkeesta saa Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston sivuilta.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internet- ja postikyselyllä. Tiedonkeruu toteutetaan vuoden 2013 syys–joulukuun aikana. Tutkimuksessa on mukana 2500 henkilöä. Kyselyyn osallistujat on satunnaisesti poimittu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen ja he voivat vastata kyselyyn oman valintansa mukaan joko internet- tai paperilomakkeella. Kirjeessä on ohjeet internet-lomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla lomakkeelle pääsee sisään. Täytetty paperilomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan joulukuussa iPhone 5 älypuhelin.

Linkki internet-lomakeeseen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampereen yliopisto:
Tietopalveluasiantuntija Seppo Antikainen, puh. 040 190 1436, etunimi.sukunimi@uta.fi

Tilastokeskus:
Yliaktuaari Markku Nieminen, puh. 050 500 5244, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Tutkimus hyvinvoinnista ja palveluista Suomessa - HYPA 2013

Mitä tutkitaan?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa säännöllisesti suomalaisten hyvinvointia ja hyvinvointipalvelujen käyttöä kartoittavan haastattelututkimuksen. Nyt tehtävä tutkimus on jo neljäs kansalaisten kokemaa elämänlaatua ja hyvinvointia kartoittava tutkimus. Ensimmäinen tehtiin vuonna 2004. Haastatteluilla kerätään tietoa elinoloista, tuloista, läheissuhteista, terveydestä, terveys- ja sosiaalipalvelujen käytöstä ja asiakaskokemuksista sekä mielipiteitä yhteiskunnallisista asioista.

Tutkimuksen tavoitteena on tarjota luotettavaa kattavaa tutkimusaineistoa suomalaisten hy-vinvoinnista ja hyvinvointipalvelujen käytöstä. Tulokset vaikuttavat siihen, miten hyvinvointi-palveluja tulevaisuudessa kehitetään Suomessa. Kyselyn tulokset muodostavat tärkeän pohjan suunniteltaessa hyvinvointipolitiikkaa ja hyvinvointipalvelujen laadun parantamista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Tilastokeskus toteuttavat tutkimuksen yhteistyönä. Tilastokeskus kerää aineiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi tutkimustulokset.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot haastattelemalla. Tutkimukseen on poimittu Suomessa asuvista 18 vuotta täyttäneistä satunnaisesti noin 6500 henkilöä. Haastattelut 80 vuotta täyttäneille tehdään kasvokkain ja tätä nuoremmat haastatellaan puhelimitse. Haastatteluun osallistumisella voi vaikuttaa siihen, että päättäjillä on oikeaa tietoa suomalaisten hyvinvoinnin tilasta ja kehityksestä.

Tiedonkeruu toteutetaan 15.4. - 2.12.2013 välisenä aikana.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksit-täisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Tilastokeskus poistaa kaikki yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot, ennen kuin aineisto luovutetaan THL:n tutkijoille ja yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Tutkimusaineistoon liitetään taustatietoja Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastoista. Tulokset julkaistaan tutkimusraporteissa ainoastaan tilastoina ja taulukoina.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jonka jälkeen tilastohaastattelija ottaa heihin yhteyttä sopiakseen haastattelusta. Osallistuminen ei edellytä mitään erityisiä tietoja tai taitoja, eikä haastatteluun tarvitse valmistautua ennakkoon.

Lisätiedot

Tilastokeskus, Tiedonhankinta:
tutkija Anna-Kaarina Potila, puh. 09 1734 2680, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi
tutkija Riina Nyberg puh. 09 1734 2480, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
tutkimusprofessori Pasi Moisio, puh. 029 524 7228, etunimi.sukunimi@thl.fi

Internet-sivut: www.thl.fi/hypa

Vastaajille lähetettävä kirje suomeksi ja ruotsiksi.

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa

Mitä tutkitaan?

Tiedustelussa selvitetään avoimia työpaikkoja sekä työvoiman hakemista ja palkkaamista julkisilla ja yksityisillä toimipaikoilla. Tilastokeskus julkaisee Avointen työpaikkojen tilastoa. Tietoja käyttävät myös Eurostat ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internetkyselyllä ja puhelinhaastatteluin toimipaikkojen rekrytoinnista vastaavilta henkilöiltä. Tiedonkeruu toteutetaan neljännesvuosittain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Joka neljänneksellä on mukana 2 500 toimipaikkaa. Otokseen valikoituneet toimipaikat ovat mukana tutkimuksessa korkeintaan kaksi kertaa kahtena peräkkäisenä vuotena.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen toimipaikan tai yrityksen tietoja ei voi tunnistaa.

Miten kyselyyn vastataan?

Toimipaikoille lähetetään internetlomakkeen osoite ja tunnukset sähköpostitse.

Ne kohteet, joissa ei ole mahdollisuutta vastata internetissä, haastatellaan puhelimitse. Tilastokeskuksen puhelinhaastattelija ottaa yhteyttä toimipaikkaan.

Tutkimuskysymyksiin voi tutustua etukäteen esimerkkilomakkeen avulla.

Lisätiedot

Avointen työpaikkojen tutkimus

Tilastokeskus (Avointen työpaikkojen tutkimus ja vastaaminen):
yliaktuaari Antti Halmetoja, puh. 09 1734 3763, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi
tutkija Marika Jokinen, puh. 09 1734 3270, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö (työ- ja elinkeinoministeriön selvitys):
suunnittelija Eija-Leena Koponen, puh. 029 5047114, etunimi.sukunimi@tem.fi

Aluebarometri 1991–2013

Mitä tutkitaan?

Aluebarometri on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton kaksi kertaa vuodessa teettämä kysely, jonka Tilastokeskus toteuttaa. Talous-, työllisyys- ja investointikysymysten lisäksi aluebarometrissa on aika ajoin vaihtuvia teemoja. Näitä ovat olleet mm. nuorten muuttoliike, kuntaliitokset, nuorten syrjäytyminen, kestävyysvaje ja kuntarakenneuudistus. Tämän vuoden teema käsittelee julkisen talouden leikkauksia. Aluebarometrin vuoden 2013 puolivuosittaismittausten tulokset julkaistaan vuodenvaihteessa aluetalousseminaarissa.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot web-kyselynä touko- ja lokakuussa. Aluebarometrin aineisto koostuu yli 35 000 päättäjävastauksesta 43 mittauskerralta ajanjaksolta 1991–2013. Vastaajat edustavat kunnan virkamiesjohtoa, kunnanhallituksien ja kunnanvaltuustojen johtoa.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen vastataan Internetissä. Vastaaminen edellyttää kirjautumista.

Lisätiedot

Tilastokeskus, Tiedonhankinta:
kehittämispäällikkö Vesa Virtanen, puh. 050 364 8855, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi
aktuaari Eija Heikkilä, puh. 050 500 3305, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö:
neuvotteleva virkamies Ilkka Mella (työ- ja elinkeinoministeriö), puh. 029 50 64910,

Internet-sivut:

EUROSTUDENT V - Opiskelijatutkimus 2013

Mitä tutkitaan?

Opiskelijatutkimus 2013 liittyy 27 maan yhteiseurooppalaiseen EUROSTUDENT V -tutkimushankkeeseen, jossa verrataan eri maiden opiskelijoiden toimeentuloa ja opiskeluun liittyviä olosuhteita.

The main aim of the EUROSTUDENT project is to collate comparable data on the social dimension of European higher education. It focuses on the socio-economic background and on the living conditions of students, but it also investigates temporary international mobility. The project strives to provide reliable and insightful cross-country comparisons.

Opiskelijatutkimuksessa on teemoja seuraavilta aihealueilta: korkeakouluopiskelijoiden opintoihin hakeutuminen, välivuodet, opiskelijoiden sosiaalinen tausta, asumisolosuhteet, taloudellinen tilanne ja ajankäyttö sekä tietoa opintojen etenemiseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi kartoitetaan opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja opiskelijoiden odotuksia tulevaisuuden suhteen. Kansallinen ja kansainvälinen raportointi pyrkii vastaamaan ajankohtaisen yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon tarpeisiin.

Tutkimus toteutetaan Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), Kansaneläkelaitoksen (Kela), Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - (SAMOK ry) välisenä yhteistyönä.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot webkyselynä maalis-toukokuussa. Tutkimukseen on poimittu satunnaisesti noin 19 500 ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijaa. Osallistuminen varmistaa, että tutkimustulokset antavat mahdollisimman kattavan ja oikean kuvan Suomessa opiskelevista korkeakoulujen perustutkinto-, jatkokoulutus- ja ulkomaalaisten opiskelijoiden olosuhteista ja näkemyksistä.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen vastataan Internetissä. Vastaaminen edellyttää kirjautumista.

Lisätiedot

Tilastokeskus, Tiedonhankinta:
kehittämispäällikkö Vesa Virtanen, puh. 050 364 8855, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi
tutkija Riina Nyberg, puh. 050 500 5241, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi
aktuaari Eija Heikkilä, puh. 050 500 3305, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi
Opetus- ja kulttuuriministeriö:
neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, puh. 029 533 0110 , etunimi.sukunimi@minedu.fi

Internet-sivut:


Päivitetty 15.8.2013

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tuotteet ja palvelut > Haastattelu- ja tiedonkeruupalvelut > Haastattelu- ja tutkimuspalvelut > Käynnissä olevia tutkimuksia

Navigointi

Tuotteet ja palvelut

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut


Muualla palvelussa

Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 029 551 1000 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute