Käynnissä olevia tutkimuksia

Aluebarometri 1991–2013

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa

Kansalaisvaikuttaminen Suomessa -tutkimus

Päihdetutkimus 2014

Tutkimus suomalaisten arvoista

Aluebarometri 1991–2013

Mitä tutkitaan?

Aluebarometri on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton kaksi kertaa vuodessa teettämä kysely, jonka Tilastokeskus toteuttaa. Talous-, työllisyys- ja investointikysymysten lisäksi aluebarometrissa on aika ajoin vaihtuvia teemoja. Näitä ovat olleet mm. nuorten muuttoliike, kuntaliitokset, nuorten syrjäytyminen, kestävyysvaje ja kuntarakenneuudistus. Tämän vuoden teema käsittelee julkisen talouden leikkauksia. Aluebarometrin vuoden 2013 puolivuosittaismittausten tulokset julkaistaan vuodenvaihteessa aluetalousseminaarissa.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot web-kyselynä touko- ja lokakuussa. Aluebarometrin aineisto koostuu yli 35 000 päättäjävastauksesta 43 mittauskerralta ajanjaksolta 1991–2013. Vastaajat edustavat kunnan virkamiesjohtoa, kunnanhallituksien ja kunnanvaltuustojen johtoa.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen vastataan internetissä. Vastaaminen edellyttää kirjautumista.

Lisätiedot

Aluebarometri 2013 -julkaisu

Tilastokeskus, Tiedonhankinta:
kehittämispäällikkö Vesa Virtanen, puh. 050 364 8855, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi
aktuaari Eija Heikkilä, puh. 050 500 3305, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö:
neuvotteleva virkamies Ilkka Mella (työ- ja elinkeinoministeriö), puh. 029 50 64910

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa

Mitä tutkitaan?

Tiedustelussa selvitetään avoimia työpaikkoja sekä työvoiman hakemista ja palkkaamista julkisilla ja yksityisillä toimipaikoilla. Tilastokeskus julkaisee Avointen työpaikkojen tilastoa http://www.tilastokeskus.fi/til/atp/. Tietoja käyttävät myös Eurostat ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot verkkokyselyllä ja puhelinhaastatteluin toimipaikkojen rekrytoinnista vastaavilta henkilöiltä. Tiedonkeruu toteutetaan neljännesvuosittain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Joka neljänneksellä on mukana 2 500 toimipaikkaa. Toimipaikat ovat mukana korkeintaan kahtena vuonna peräkkäin.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen toimipaikan tai yrityksen tietoja ei voi tunnistaa.

Miten kyselyyn vastataan?

Toimipaikoille lähetetään sähköpostitse vastauskutsu, jossa on tunnukset lomakkeelle kirjautumista varten.

Ne kohteet, joissa ei ole mahdollisuutta vastata verkossa, haastatellaan puhelimitse. Tilastokeskuksen puhelinhaastattelija ottaa yhteyttä toimipaikkaan.

Tutkimuskysymyksiin voi tutustua etukäteen esimerkkilomakkeen avulla.

Lisätiedot

Avointen työpaikkojen tutkimus

Tilastokeskus (Avointen työpaikkojen tutkimus ja vastaaminen):
yliaktuaari Minna Wallenius, puh. 029 551 2749, etunimi.sukunimi@stat.fi
tutkija Marika Jokinen, puh. 029 551 3270, etunimi.sukunimi@stat.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö (työ- ja elinkeinoministeriön selvitys):
asiantuntija Paula Sardar, puh. 029 50 48086, etunimi.sukunimi@tem.fi

Kansalaisvaikuttaminen Suomessa -tutkimus

Mitä tutkitaan?

Tampereen yliopisto tekee tutkimusta kansalaisvaikuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Tiedot tutkimukseen kerää Tilastokeskus. Vastaava kyselytutkimus on tehty vuodesta 2000 lähtien vuoden välein siten, että tutkimuksen teema vaihtuu vuosittain. Lisätietoja tutkimushankkeesta saa internetistä: http://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/kvdata/issp.html

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internet- ja postikyselyllä. Tiedonkeruu toteutetaan vuoden 2014 syys–joulukuun aikana. Tutkimuksessa on mukana 3500 henkilöä. Kyselyyn osallistujat on satunnaisesti poimittu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen ja he voivat vastata kyselyyn oman valintansa mukaan joko internet- tai paperilomakkeella. Kirjeessä on ohjeet internetlomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla lomakkeelle pääsee sisään. Täytetty paperilomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan joulukuussa iPad-taulutietokone.

Lisätietoja

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampereen yliopisto:
Tietopalveluasiantuntija Seppo Antikainen, puh. 040 190 1436, seppo.antikainen@uta.fi

Tilastokeskus:
Yliaktuaari Markku Nieminen, puh. 050 500 5244, markku.nieminen@tilastokeskus.fi

Päihdetutkimus 2014

Mitä tutkitaan?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa säännöllisesti päihteitä koskevan kyselytutkimuksen. Nyt tehtävä tutkimus on sarjassaan jo seitsemäs − ensimmäinen oli vuonna 1992. Kyselytutkimuksella kerätään tietoa suomalaisten alkoholia, huumeita ja muita päihteitä koskevista mielipiteistä sekä erilaisten päihteiden käytöstä. Muutaman vuoden välein tehtävien tutkimusten avulla voidaan tarkastella, millaisia muutoksia asenteissa ja päihteiden käytön yleisyydessä on tapahtunut ajan myötä. Kyselyyn sisältyy myös dopingaineita koskeva osio, josta vastaa Nuorisotutkimusverkosto.

Tilastokeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttavat tutkimuksen yhteistyönä. Tilastokeskus kerää aineiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi tutkimustulokset.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internetkyselyllä ja paperilomakkeella. Tiedonkeruu toteutetaan vuoden 2014 syys−marraskuun aikana. Tutkimukseen on poimittu Suomessa asuvista 15−69-vuotiaista satunnaisesti 7 000 henkilöä.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat kotiinsa kirjeen. Siinä on ohjeet internetlomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joilla lomakkeelle pääsee vastaamaan. Myöhemmin lähetetään vielä paperilomake, jonka voi täyttää, jos ei ole mahdollisuutta internetvastaamiseen. Täytetty lomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu.

Vastaa internetlomakkeella

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
erikoistutkija Karoliina Karjalainen, puh. 029 524 7933, etunimi.sukunimi@thl.fi

Tilastokeskus:
tutkija Riina Nyberg, puh. 029 551 2480, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi
tutkija Päivi Hokka, puh. 029 551 3557, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Tutkimus suomalaisten arvoista

Mitä tutkitaan?

Tilastokeskus kerää toimeksiantona tiedot Suomalaisten arvot -tutkimukseen. Tutkimus on osa laajaa tutkimushanketta (ESS European Social Survey), jossa on mukana 19 maata. Aihepiirejä ovat muun muassa kansalaisten henkilökohtainen hyvinvointi, työ- ja perhe-elämä ja yhteiskunnallisten asioiden seuraaminen.

Tutkimus tehdään, jotta yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista saadaan kattava kuva ja niitä voidaan ymmärtää paremmin. Tutkimuksessa kerättyjä tietoja suomalaisten mielipiteistä hyödyntävät tutkijat, päätöksentekijät, kansalaisjärjestöt ja tiedotusvälineet.

Tutkimus toteutetaan Tilastokeskuksen ja Turun yliopiston välisenä yhteistyönä.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot haastattelemalla. Tutkimukseen on poimittu satunnaisesti 3 400 yli 15-vuotiasta suomalaista. Jokainen haastateltava edustaa vastauksillaan noin 1 300 suomalaista. Osallistuminen varmistaa, että tutkimustulokset antavat mahdollisimman kattavan ja oikean kuvan Suomessa asuvien ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä.

Tiedonkeruu toteutetaan 15.9.2014–31.1.2015 välisenä aikana.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jonka jälkeen tilastohaastattelija ottaa heihin yhteyttä sopiakseen haastattelusta. Haastattelu tehdään kasvokkain. Osallistuminen ei edellytä mitään erityisiä tietoja tai taitoja, eikä haastatteluun tarvitse valmistautua ennakkoon.

Lisätiedot

http://www.europeansocialsurvey.org

http://www.fsd.uta.fi//aineistot/kvdata/ess.html

Tilastokeskus, Haastattelupalvelut:
tutkija Anna-Kaarina Potila, puh. 029 551 2680, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi
tutkija Marko Ylitalo, puh. 029 551 3560, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Turun yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos:
professori Heikki Ervasti, puh. 02 333 5706, etunimi.sukunimi@utu.fi


Päivitetty 3.12.2014

Jaa