Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Tehdasteollisuus 2012

Vuonna 2012 tehdasteollisuudessa (Toimiala C) yritysten lukumäärä oli 21   500, mikä oli 400 yritystä vähemmän kuin edellisvuonna. Koko toimialalla EU:n määritelmän mukaisia pk-yrityksiä oli 20   700 eli 96 prosenttia. Pk-yritysten osuus teollisuuden liikevaihdosta oli 18,6 prosenttia ja henkilöstöstä 40 prosenttia vuonna 2012. Edellisvuoteen verrattuna Pk-yritysten osuus kasvoi hieman henkilöstöllä ja liikevaihdolla mitattuna.

Liikevaihto

Tehdasteollisuusyritysten yhteenlaskettu liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla, ja oli 132,3 miljardia euroa vuonna 2012. Suurille yrityksille kertyi liikevaihtoa 107,7 miljardia euroa ja pk-yrityksille 24,6 miljardia. Suurilla yrityksillä liikevaihto laski 0,7 miljardia euroa edellisvuodesta, mutta pk-yritysten liikevaihto kasvoi lähes 4 prosenttia eli 0,9 miljardia euroa.

Kuvio 1. Tehdasteollisuuden liikevaihto toimialoittain 2011–2012

Kuvio 1. Tehdasteollisuuden liikevaihto toimialoittain 2011–2012
Tehdasteollisuuden liikevaihto kasvoi kemian- ja elintarviketeollisuudessa. Liikevaihto laski sekä metsä- että metalliteollisuudessa edellisvuodesta. Tehdasteollisuuden suurimman sektorin, metalliteollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto väheni 2,1 miljardia euroa eli 3 prosenttia.

Kuvio 2. Tehdasteollisuuden liikevaihdon muutos toimialoittain 2012

Kuvio 2. Tehdasteollisuuden liikevaihdon muutos toimialoittain 2012

Tehdasteollisuuden toimialalla olevien yritysten liikevaihdosta 68 prosenttia tulee tuotteiden valmistuksesta, 4 prosenttia muusta teollisesta toiminnasta ja 28 prosenttia muusta toiminnasta. Yritysten liikevaihtoon muusta toiminnasta luetaan mm. ketjukauppa, kolmikantakauppa, kauppatavaroiden myynti ja liikevaihto palvelutoiminnasta. Suurin osa muusta liikevaihdosta muodostuu yritysten ulkomaisesta liikevaihdosta. Yritykset ovat siirtäneet koko toimintansa ulkomaille, mutta liikevaihto on kirjattu Suomessa tilinpäätöksensä tekevän yrityksen tuloslaskelmaan.

Metalliteollisuuden liikevaihdosta hieman yli puolet tuli tuotteiden valmistuksesta ja 6 prosentti muusta teollisesta toiminnasta Suomessa. Muun liikevaihdon osuus oli 41 prosenttia vuonna 2012.

Kannattavuus

Tehdasteollisuuden kannattavuuden heikentyminen jatkui vuonna 2012. Koko toimialan käyttökate eli kannattavuus ennen rahoituseriä ja poistoja laski 1,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja jäi 4,4 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista vuonna 2012.

Kuvio 3. Tehdasteollisuuden kannattavuus 2000–20012

Kuvio 3. Tehdasteollisuuden kannattavuus 2000–20012
Yrityksille kertyi tuottoja yhteensä 0,8 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2011, mutta käyttökatetta jäi 2,3 miljardia edellisvuotta vähemmän. Aine- ja tarvikehankintoihin kului 2 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulut kasvoivat 1,5 prosenttia eli 0,3 miljardia euroa vuodesta 2011.

Kuvio 4. Tehdasteollisuuden kulurakenne toimialoittain 2010–2012

Kuvio 4. Tehdasteollisuuden kulurakenne toimialoittain 2010–2012
Tehdasteollisuuden pääsektoreista elintarviketeollisuuden käyttökateprosentti pysyi edellisvuoden suuruisena. Metalliteollisuudessa käyttökate heikkeni 2,9 ja kemianteollisuudessa 1,4 sekä metsäteollisuudessa 0,3 prosenttiyksikköä. Metalliteollisuudessa käyttökatetta jäi vain 0,8 miljardia euroa ja käyttökateprosentti putosi 1,2 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudella on ollut vahva asema metalliteollisuudessa, mutta toimialan muutokset näkyvät myös koko tehdasteollisuuden luvuissa. Viime vuosina sen kannattavuus on kuitenkin oleellisesti heikentynyt. Vuonna 2012 sähkö- ja elektroniikkateollisuuden käyttökate painui 4,2 prosenttia miinukselle. Ilman sähkö- ja elektroniikkateollisuutta metalliteollisuuden käyttökate olisi ollut 6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista vuonna 2012.

Kuvio 5. Metalliteollisuuden käyttökate toimialoittain 2006–2012

Kuvio 5. Metalliteollisuuden käyttökate toimialoittain 2006–2012

Tehdasteollisuusyritysten nettotulos oli yhteensä 1,6 miljardia euroa, mikä oli 3,6 miljardia edellisvuotta vähemmän. Nettotulos laski 1,2 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista. Rahoitustuottojen ja -kulujen yhteissumma pieneni miljardilla eurolla edellisvuodesta. Rahoitustuottoja kertyi 9 miljardia euroa ja rahoituskuluja oli 7,5 miljardia euroa. Tehdasteollisuusyritysten rahoituskuluista lähes puolet oli arvonalentumisia pysyvien vastaavien sijoituksista. Sijoitusten arvonalentumisia kirjattiin 1,6 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2011. Yritykset maksoivat tuloveroja 1,9 miljardia euroa eli lähes puoli miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Veroista pk-yritysten osuus oli 0,3 miljardia euroa.

Merkittävin muutos tapahtui metalliteollisuudessa, jossa nettotulos jäi 0,3 miljardia euroa miinukselle vuonna 2012. Edellisvuoden 4,9 prosentin nettotulos putosi miinus 0,5 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista.

Tehdasteollisuuden kokonaistulos oli prosenttiyksikön verran parempi kuin nettotulos. Yrityksille jäi kokonaistulosta yhteensä 3 miljardia euroa. Käyttöomaisuuden 1,4 miljardin euron myyntivoitot kasvattivat kokonaistulosta. Muiden erien vaikutus kokonaistulokseen jäi vähäiseksi. Tehdasteollisuuden kokonaistulos oli 2,3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kuvio 6. Tehdasteollisuuden pk-yritysten kannattavuus 2000–2012

Kuvio 6. Tehdasteollisuuden pk-yritysten kannattavuus 2000–2012

Pk-yritysten kannattavuus heikkeni sekä käyttökatteella että netto- ja kokonaistuloksella mitaten. Muutokset olivat 0,7–1,3 prosenttiyksikköä. Pk-yrityksille jäi käyttökatetta 1,8 miljardia euroa eli 7,3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista vuonna 2012. Käyttökatteella mitaten pk-yritysten kannattavuus oli 3,5 prosenttiyksikköä parempi kuin suurten yritysten, mutta nettotulosprosentti oli samansuuruinen ja kokonaistulosprosentit prosenttiyksikön heikompia kuin suurilla yrityksillä. Pk-yrityksillä rahoitus- ja satunnaisilla erillä on vain vähäinen vaikutus kannattavuuden lukuihin.

Rahoitus

Tehdasteollisuuden omavaraisuusaste pysyi hyvänä ja oli 44,3 prosenttia vuonna 2012. Edellisvuoteen verrattuna oma pääoma pieneni vain 0,6 miljardia euroa. Supistuneet tilikauden voitot kompensoitiin rahastoja kasvattamalla. Edellisvuoden 7,5 miljardin euron voittovaroista vain puolet jaettiin osinkoina. Pk-yritysten omavaraisuusaste oli prosenttiyksikön verran pienempi kuin isoilla yrityksillä.

Kuvio 7. Tehdasteollisuuden omavaraisuusaste 2000–2012

Kuvio 7. Tehdasteollisuuden omavaraisuusaste 2000–2012
Tehdasteollisuuden taseen rakenne muuttui vähän edellisvuodesta. Kun verrataan oman pääoman ja velkojen osuutta ennakkomaksuilla vähennettyyn taseen loppusummaan, niin oman pääoman osuus laski hieman alle prosenttiyksikön, ja velkojen osuus kasvoi vähän yli prosenttiyksikön vuoteen 2011 verrattuna.

Kuvio 8. Tehdasteollisuuden taseen rakenne ilman ennakkomaksuja 2012

Kuvio 8. Tehdasteollisuuden taseen rakenne ilman ennakkomaksuja 2012
Teollisuusyrityksillä kokonaisvelat eli pakolliset varaukset ja velat vähennettynä ennakkomaksuilla olivat 104,6 miljardia euroa, mikä oli 3,3 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kokonaisvelkojen suhteellinen osuus liikevaihdosta kasvoi 2,5 prosenttiyksikköä 79,2 prosenttiin. Koko toimialan kokonaisveloista 40,7 prosenttia eli 42,6 miljardia euroa oli konsernin sisäisiä velkoja. Rahoituslaitoslainojen osuus oli 16,5 prosenttia.

Kuvio 9. Tehdasteollisuuden oma pääoma ja vieras pääoma toimialoittain 2012

Kuvio 9. Tehdasteollisuuden oma pääoma ja vieras pääoma toimialoittain 2012

Investoinnit

Vuonna 2012 tehdasteollisuuden investoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen olivat vain vähän suuremmat kuin edellisvuonna Aineellisten investointien määrä oli 2,5 miljardia euroa, josta pk-yritysten osuus oli vajaat 0,8 miljardia euroa. Verrattuna liikevaihtoon investoinnit olivat vajaat 2 prosenttia. Kun verrataan investointeja liikevaihtoon päätoimialoittain, niin suhteellisesti eniten investoitiin elintarviketeollisuudessa, jossa investoinnit olivat 3,2 prosenttia liikevaihdosta. Vähiten investoitiin metalliteollisuudessa, vain 1,3 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2012. Euromääräisesti metalliteollisuuden investoinnit olivat kuitenkin suurimmat, 0,9 miljardia euroa.

Kuvio 10. Tehdasteollisuuden aineelliset investoinnit toimialoittain 2011–2012

Kuvio 10. Tehdasteollisuuden aineelliset investoinnit toimialoittain 2011–2012

Henkilöstö

Tehdasteollisuusyritykset työllistivät yhteensä 323   100 henkilöä vuonna 2012. Henkilömäärä supistui 7   500 edellisvuodesta. Pk-yritykset työllistivät 128   400 henkilöä, mikä oli noin 900 vähemmän kuin vuonna 2011. Koko tehdasteollisuuden palkat ja muut henkilöstökulut olivat yhteensä 17,6 miljardia euroa vuonna 2012 ja kasvoivat edellisvuodesta 1,5 prosenttia. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli 13,3 prosenttia koko toimialalla ja pk-yrityksillä 23 prosenttia.

Kuvio 11. Tehdasteollisuuden henkilöstökulut / liikevaihto 2000–2012

Kuvio 11. Tehdasteollisuuden henkilöstökulut / liikevaihto 2000–2012
Koko tehdasteollisuuden jalostusarvo oli 23,7 miljardia euroa vuonna 2012. Se laski edellisvuodesta 2 miljardia euroa. Jalostusarvosta kului henkilöstökulujen kattamiseen 73 prosenttia, mikä oli lähes 7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuvio 12. Tehdasteollisuuden jalostusarvo / henkilöstökulut toimialoittain 2011–2012

Kuvio 12. Tehdasteollisuuden jalostusarvo / henkilöstökulut toimialoittain 2011–2012

Lähde: Teollisuuden tilinpäätöstilasto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 09 1734 3519, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 13.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-531X. 2012, Tehdasteollisuus 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tetipa/2012/tetipa_2012_2014-02-13_kat_001_fi.html