Käsitteet ja määritelmät

Aloitettu rakennus

Rakennus rekisteröityy aloitetuksi rakennukseksi Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään vestötietojärjestelmään, kun kunnan rakennusvalvontaviranomainen on suorittanut aloituskatselmuksen ja vienyt tiedon rakennustöiden aloituspäivämäärästä järjestelmään (RH5).

Asuinkerrostalo

Vähintään kolmen asunnon talo, jossa on ainakin kaksi asuntoa päällekkäin.

Asunto

Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 neliömetriä. Jokaisella asunnolla on oltava oma välitön sisäänkäyntinsä. Sisäänkäynniksi luetaan esim. omakotitaloissa erillinen ns. ulkoveranta (eteinen). Mikäli käynti asuinhuoneistokokonaisuuteen tapahtuu toiseen asuinhuoneistoon varsinaisesti kuuluvien tilojen läpi, ei edellistä pidetä erillisenä asuinhuoneistona, vaan nämä kokonaisuudet muodostavat yhden asuinhuoneiston.

Asuntotuotanto

Asuntotuotannolla tarkoitetaan rakennusluvan varaista talorakennustuotantoa, jonka tuloksena syntyy asuntoja eli asuinhuoneistoja. Asunnolla tarkoitetaan yhden tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään seitsemän neliömetriä ja joka sisältää keittiön, keittokomeron tai keittotilan. Asunnolla on myös oma välitön sisäänkäyntinsä.

Julkisivumateriaali

Julkisivumateriaalilla tarkoitetaan sitä materiaalia, josta julkisivu on pääasiallisesti tehty:

 • betoni
 • tiili
 • metallilevy
 • kivi
 • puu
 • lasi
 • muu.

Keskeneräinen rakennus

Keskeneräisiin rakennuksiin luetaan sellaiset rakennukset, joiden rakennustyöt on aloitettu, mutta joita ei ole kirjattu valmistuneiksi Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteriin viitejakson lopussa.

Pientalo

Pientaloilla tarkoitetaan omakotitaloja, paritaloja sekä kaksikerroksisia omakotitaloja, joissa on kaksi asuntoa.

Rakennuksen käyttötarkoitus

Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Rakennustilastoissa käytetyt pääryhmät ovat

 • asuinrakennukset
 • liikerakennukset
 • toimistorakennukset
 • liikenteen rakennukset
 • hoitoalan rakennukset
 • kokoontumisrakennukset
 • opetusrakennukset
 • teollisuusrakennukset
 • varastorakennukset
 • palo- ja pelastustoimen rakennukset
 • muut rakennukset.

Rakennusluokitus on esitetty Tilastokeskuksen käsikirjassa Rakennusluokitus 1994.

Kaikkia rakennusluokituksen luokkia ei ole luettu mukaan Tilastokeskuksen rakennuskantaan.

Rakennuksen tilavuus

Rakennuksen tilavuus lasketaan Suomen standardoimisliiton standardin SFS 2460, RT 120.12 mukaisesti.

Rakennus

Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipaikalleen kiinteästi rakennettua tai pystytettyä, omalla sisäänkäynnillä varustettua rakennelmaa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista (rakennuksista) erottavien seinien rajoittamaa tilaa.

Kallioluolat tai muut maanalaiset tilat, joiden pääasiallisena sisäpintana on kallioseinä tai vastaava ja/tai jotka eivät sisällä varsinaisten talorakennusten sisärakenteisiin verrattavia rakenteita, esimerkiksi maanalaiset öljysäiliöt, eivät ole rakennuksia.

Rakennuksiksi ei lueta myöskään kevytrakenteisia katoksia, kioskeja yms., jotka eivät sisällä umpinaisin seinin erotettuja tiloja, eikä siirrettävissä olevia matkailuvaunuja, laivoja yms.

Tilastokeskuksen rakennuskantatilastoon eivät kuulu

 • kesämökit
 • nestevarastorakennukset
 • yksinomaan maataloustuotannossa käytettävät rakennukset
 • asuinrakennusten saunarakennukset
 • asuinrakennusten talousrakennukset
 • kokonaisuudessaan ulkovaltojen lähetystöjen hallinnassa olevat rakennukset
 • puolustusvoimien rakennukset
 • väestösuojat
paitsi silloin, kun em. rakennukset ovat asuttuja tai niissä on toimitiloja.

Rakennuskantatiedot on saatu Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.

Rakennusaine

Rakennusaineella tarkoitetaan sitä ainetta, josta rakennuksen kantavat pystyrakenteet on pääosin tehty. Luokitus on seuraava:

 • betoni, kevytbetoni
 • tiili
 • teräs
 • puu
 • muu, tuntematon.

Rakennuslupa

Rakennuslupa on rakennushankkeen koosta riippuen kunnan rakennusvalvonnan tai ympäristövalvontalautakunnan myöntämä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa rakentamiseen. Rakennuslupaa edellyttävistä hankkeista tehdään rakennushankeilmoitus, jonka tietosisältöön rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat.

Rakennuslupaa edellyttäviä hankkeita ovat mm. uuden rakennuksen rakentaminen, lisärakennuksen rakentaminen, rakennuksen rakentamiseen verrattavat korjaus- ja muutostyöt, rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen, rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.

Rakennustuotanto

Rakennustuotannolla tarkoitetaan rakennusluvanvaraista talonrakennustuotantoa, jonka tuloksena syntyy käyttötarkoitukseltaan erilaisia rakennuksia.

Rakentamistapa

Rakentamistapa määräytyy rakennuksen rungon pääasiallisen rakennustavan mukaan:

Elementtirakenteiseksi katsotaan rakennukset, joiden kantavista rakenteista yli puolet on tehdasvalmisteisia tai joiden kantavista rakenteista tietyt osat esim. ulkoseinät ovat tehdasvalmisteisia

Paikalla tehdyiksi katsotaan rakennukset, joiden kantavat rakenteet rakennetaan rakennuspaikalla. Paikalla tehdyssä rakennuksessa voivat enintään hormit, porrassyöksyt, parvekkeet ja kylpyhuoneet olla tehdasvalmisteisia.

Talotyyppi

Asunnot ryhmitellään talotyypin mukaan seuraavasti:

 • erilliset pientalot: 1-2 asunnon asuintalot, paritalot sekä pientaloihin verrattavat erilliset asuinrakennukset (esim. vakinaisesti asutut vapaa-ajan asunnot)
 • rivi- ja ketjutalot: asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme yhteen kytkettyä pientaloa
 • asuinkerrostalot: vähintään kolmen asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin ja jotka eivät kuulu edellisiin luokkiin
 • muu rakennus: myös rakennukset, joiden talotyyppi on tuntematon.

Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisella tarkoitetaan rakennusluvavaraista rakentamista, jonka tuloksen syntyy uusi rakennus tai uutta tilaa jo olemassa olevan rakennuksen yhteyteen.

Valmistunut rakennus

Rakennus on valmistunut, kun kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tehnyt rakennukselle käyttöönottokatselmuksen ja vienyt ko. päivämäärän Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistotietorekisteriin (RH5).

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ras/kas.html

Jaa