Laatuseloste: Esi- ja peruskouluopetus

1. Tilastotietojen relevanssi

Esi- ja peruskouluopetustilasto on Tilastokeskuksen vuosittain tuottama tilasto, joka sisältää oppilaitoskohtaisia oppilasmäärätietoja peruskouluista. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Tilastoon kerätään tietoja peruskoulujen oppilasmääristä ja peruskoulun päättäneistä. Oppilasmäärätiedot kuvaavat pääsääntöisesti kuluvan vuoden poikkileikkausajankohtaa 20.9. ja päättötiedot edellistä lukuvuotta. Lisäksi julkaistaan tietoja oppivelvollisuusikäisistä, jotka ovat muualla kuin peruskoulussa. He eivät sisälly peruskoulun oppilasmäärään. Tilasto sisältää oppilaitosta kuvaavat luokitukset, erilaiset alueluokitukset sekä kansalliset ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset.

Tilasto on laadittu koulutuksen järjestäjien Tilastokeskukselle ilmoittamien tietojen perusteella.

Tilastolain (23.4.2004/280 muut. 361/2013) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen mukaan Väestö- ja elinolotilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Esi- ja peruskouluopetustilasto perustuu koulutuksen järjestäjien ilmoittamiin tietoihin, jotka Tilastokeskus on kerännyt verkkolomakkeilla Internetin kautta. Tilaston perusjoukon muodostavat peruskoulut. Aineisto on kokonaisaineisto.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen käsittelyprosessin aikana tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä vertailuilla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin. Koulutuksen järjestäjien ilmoittamien tietojen puutteet ja virheet vaikuttavat kuitenkin tilaston laatuun heikentävästi.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Esi- ja peruskouluopetustilasto on lopullinen ja se tuotetaan vuosittain. Tiedot valmistuvat noin 2 kuukautta viiteajankohdan jälkeen.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla. Aineistosta on myös mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä. Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta. Tilastossa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Aikasarjatietoa on saatavissa 1980-luvulta lähtien. Tiedot ovat koulukohtaisia vuodesta 1998 lähtien. Eri vuosien vertailtavuuteen vaikuttavat koulutusjärjestelmässä, luokituksissa ja tilastoinnissa tapahtuneet muutokset.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin muutkin Tilastokeskuksen koulutusta kuvaavat tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Esi- ja peruskouluopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3709. 2019, Laatuseloste: Esi- ja peruskouluopetus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pop/2019/pop_2019_2019-11-14_laa_001_fi.html