Palvelualojen toimialakatsaus IV/2011

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Palvelualat vakaassa kasvussa
  3. Työllisyys piristyi neljännellä vuosineljänneksellä
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työllisyys piristyi neljännellä vuosineljänneksellä

Palkkasumman kasvu tasaantui reiluun neljään prosenttiin vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä. Kolmena edeltäneenä vuosineljänneksenä palkkasumma lisääntyi noin 6 prosentin vuosivauhtia. Nopeimmin palvelualoista kehittyi hallinto- ja tukipalvelutoiminta, jonka palkkasumma kohosi vuoden viimeisellä neljänneksellä liki 8 prosenttia. Hitainta kasvu oli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, jossa lisäys vuoden takaiseen oli vain prosentin luokkaa.

Palvelualojen työllisyystilanne näyttää kohentuneen viime vuoden neljännellä neljänneksellä. Työllisten määrä kääntyi reiluun 2 prosentin kasvuun vuoden viimeisen kolmen kuukauden aikana, vaikka edeltävät vuosineljännekset näyttivät työllisyyden alkaneen heiketä. Myönteisintä työllisyyskehitys oli kiinteistö, rahoitus- ja vakuutusalan yrityksissä sekä informaation ja viestinnän toimialalla. Palvelualaa rasittaa erityisesti kuljetuksen ja varastoinnin heikko työllisyyskehitys.

Kuljetuksen ja varastoinnin palkkasumman kasvu näyttää hidastuneen loppuvuodesta 2011. Vuoden viimeisellä neljänneksellä palkkasumma kasvoi reilun prosentin, kun vielä edeltävillä vuosineljänneksillä kasvu ylsi 4 - 6 prosenttiin. Kasvu on hiipunut kaikilla tarkastelluilla alatoimialoilla. Myös hyvin kehittyneen varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan kehitys jäi tuoreimmalla vuosineljänneksellä vaisuksi. Työllisyyden kehitys kuljetuksen ja varastoinnin yrityksissä jatkui heikkona. Työllisten määrä alalla pieneni vuoden viimeisellä neljänneksellä runsaat 4 prosenttia. Heikosta työllisyyskehityksestä huolimatta alan ansiot näyttävät jatkaneen vakaassa kasvussa.

Informaation ja viestinnän palkkasumma kasvoi vajaat 4 prosenttia vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä. Voimakkainta palkkasumman kasvu oli ohjelmistoalalla sekä tietopalvelutoiminnassa. Heikoimmin kehittyi televiestinnän palkkasumma, joka supistui hieman edellisvuoteen nähden. Informaation ja viestintäalan työllisyys koheni selvästi loppuvuodesta ja alalla työskentelevien ansiokehitys oli positiivista.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan palkkasumma kasvoi tasaisesti viime vuoden lopulla. Kasvua vuoden takaisesta kertyi runsaat 6 prosenttia. Kehitys on ollut vakaata kaikilla tarkastelluilla alatoimialoilla. Voimakkaimmin kasvoivat muut liike-elämän palvelut sekä lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut. Hitaimmin lisääntyi tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen palkkasumma. Sekä työllisten määrä että ansiotason kehitys on pysynyt vakaassa kasvussa ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yrityksissä.

Hallinto- ja tukipalveluiden palkkasumma kasvoi noin 8 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Alatoimialoista voimakkaimmin kasvoi työllistämistoiminta, runsaat 11 prosenttia. Heikointa kehitys oli matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toimialalla, jossa palkkasumma kasvoi vain puoli prosenttiyksikköä. Hallinto- ja tukipalveluiden työllisyystilanne heikkeni edelleen. Työllisten määrä on alalla ollut laskussa koko viime vuoden. Palkansaajien ansiot ovat sitä vastoin pysyneet vakaina.

Kuvio 4. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Palvelualojen toimialakatsauksen julkaisu päättyy.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.3.2012

Jaa