Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Europeiska unionens medlemsstater producerar utöver det nationella indexet ett harmoniserat konsumentprisindex (Harmonised Index of Consumer Prices). EU:s statistikbyrå Eurostat räknar ut gemensamma index (European Index of Consumer Prices och Monetary Union Index of Consumer Prices) för EU- och EMU-länderna. På det harmoniserade konsumentprisindexet tillämpas EU:s rättsakter. Det huvudsakliga ändamålet med det harmoniserade konsumentprisindexet är att kunna göra inflationsjämförelser mellan EU-länderna. Europeiska centralbanken använder ett harmoniserat konsumentprisindex som inflationsmätare i sin penningpolitik. Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig till största delen på samma prisuppgifter och samma nationalräkenskapsmaterial som det nationella konsumentprisindexet. Täckningen och varusortimentet är dock olika, därför utvecklas det harmoniserade konsumentprisindexet på ett annat sätt än det nationella konsumentprisindexet.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Harmoniserat konsumentprisindex [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ykhi/meta_sv.html