Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, april

Publicerad: 25.2.2014

Det relativa arbetslöshetstalet för januari 8,5 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2014 till 221 000, dvs. 7 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent, medan det var 8,7 procent i januari året innan. Antalet sysselsatta var 16 000 färre än i januari året innan. Antalet personer utanför arbetskraften var 32 000 fler än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/01 – 2014/01

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/01 – 2014/01

Antalet sysselsatta uppgick i januari 2014 till 2 385 000 (felmarginal ±31 000), dvs. 16 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 10 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 7 000 färre än i januari 2013. Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn, men ökade något inom den offentliga sektorn jämfört med januari 2013.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i januari 67,0 procent, vilket var nästan lika mycket som ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet var 67,2 procent för män och 66,7 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2014 till 221 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 7 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 128 000 män och 93 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i januari 8,5 procent, dvs. 0,2 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,5 procent för män och 7,4 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i januari totalt 654 000. Av dem var 223 000 sysselsatta och 60 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 283 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i januari 21,2 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,7 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 9,2 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick till 1 485 000 i januari 2014, dvs. 32 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 153 000 dolt arbetslösa .

Förändringar i sysselsättningen 2013/01 – 2014/01 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2013/01 2014/01 2013/01 - 2014/01
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 082 4 091 0,2
Arbetskraft totalt 2 629 2 606 –0,9
Sysselsatta 2 402 2 385 –0,7
– löntagare 2 074 2 047 –1,3
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 327 338 3,4
Arbetslösa 228 221 –2,9
Ej i arbetskraften 1 452 1 485 2,2
– Dolt arbetslösa 112 153 36,9
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,9 67,0 0,1
Relativt arbetslöshetstal 8,7 8,5 –0,2
Relativt arbetskraftstal 64,4 63,7 –0,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av januari 2014 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 328 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 35 000 fler än i januari året innan.

Arbetslösheten ökade från januari året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Nyland (21 %), Kajanaland (16 %) och Birkaland (15 %). I slutet av januari var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 31 000, vilket var 6 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av januari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 118 000 personer, dvs. 18 000 fler än i januari året innan. Servicen omfattade 4,5 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 43 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 4 000 fler än i januari året innan. I januari anmäldes 54 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 färre än i januari året innan.

Förändringar 2013/01 – 2014/01 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2013/01 2014/01 2013/01 - 2014/01
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 292 328 12,0
– arbetslösa längre än ett år 68 86 26,6
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 100 118 17,8
– sysselsatta 27 34 26,7
– i arbetskraftsutbildning, i träning 26 27 3,8
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 13 12 –6,5
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 34 44 30,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 55 54 –3,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Tuomas Remes 09 1734 3682, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (452,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/01/tyti_2014_01_2014-02-25_tie_001_sv.html