Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.3.2018

Industriproduktionen ökade i januari från året innan och föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i januari med 0,1 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 4,8 procent i januari 2018 jämfört med januari 2017.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCD) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCD) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i januari med 0,1 procent från föregående månad. I december ökade den säsongrensade produktionen med 1,8 procent från november.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade produktionen inom industrin i januari mest inom el- och elektronikindustrin, med 5,5 procent. I januari ökade produktionen inom metallindustrin med 3,4 procent jämfört med föregående månad. Mest minskade produktionen inom livsmedelsindustrin, med 2,2 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 12/2017–01/2018, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 12/2017–01/2018, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för januari 2018 publiceras 10.4.2018 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 2018. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Vid beräkningen av volymindexet för industriproduktionen har basåret 2015=100 börjat användas fr.o.m. statistiken för januari 2018. Uppgifterna publiceras nu för första gången med det nya basåret. Uppgifterna för tidigare år har ändrats till att motsvara det nya basåret.

Uppgifter om kapacitetsutnyttjandegraden efter näringsgren och näringsgrenen E, dvs. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering, produceras inte längre. Hela industrin utgörs fr.o.m. nu av näringsgrenarna BDC.

Beräkningsmetoden har ändrats till att bättre motsvara EU:s statistikbyrå Eurostats rekommendationer. Tidigare beräknades uppgifterna med den s.k. over-the-year-metoden. Nu beräknas de med den s.k. annual overlap-metoden. Mera information i metodbeskrivningen (på finska).


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (340,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 9.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/01/ttvi_2018_01_2018-03-09_tie_001_sv.html