Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Antalet anställda

Antal anställda omfattar löntagare och företagare. De anställda har omvandlats till helårsanställda på så sätt att t.ex. en halvdagsanställd motsvarar en halv person och två halvdagsanställda motsvarar en helårsanställd.

När det gäller företagare räknas som företagarens arbetsinsats den arbetsinsats som företagets ägare eller en familjemedlem har gjort i sitt företag utan egentlig lön.

Anställda vid företag som inte ingår i företags- och arbetsställeregistrets enkät har estimerats på basis av löner.

Investeringar i anläggningstillgångar

Investeringarna i anläggningstillgångar omfattar anskaffningar av materiella anläggningstillgångar och ombyggnader, från vilka försäljningar och överlåtelser av anläggningstillgångar avdras.

I materiella anläggningstillgångar räknas mark- och vattenområden, mark- och vattenanläggningar, byggnader och konstruktioner, maskiner och inventarier samt andra materiella anläggningstillgångar. Byggnader och konstruktioner samt mark- och vattenanläggningar räknas som investeringar för den statistikperiod då de har betalats. Andra anläggningstillgångar räknas som investeringar för den statistikperiod då anläggningstillgångarna övergår till köparens eller mottagarens bruk.

Till och med år 1994 användes begreppet bruttoökning av materiella anläggningstillgångar. Detta begrepp är till innehållet identiskt med det nuvarande begreppet.

Kalkylmässig lönejustering

Med hjälp av lönejustering uppskattas inverkan av företagarens oavlönade arbetsinsats på företagets lönsamhet. Med hjälp av lönejustering eftersträvas en rättare bild än tidigare av lönsamheten inom sådana näringsgrenar, där betydelsen av företagarnas egna oavlönade arbetsinsats är stor.

Lönejusteringen har genomförts på så sätt att man först definierat för de enskilda företagen den årsarbetsinsats som företagaren utfört utan lön. Därefter har man uppskattat lönesumman för den oavlönade arbetsinsatsen.

Det bör observeras att lönejusteringen är bara en kalkylmässig post som belastar lönsamheten. Den avviker från andra poster i resultaträkningen i det att den inte är en kostnadspost eller avgift som uppstått i verkligheten. Utgångspunkten för lönejustering är att företagsverksamheten skall för företagaren inbringa åtminstone skäliga inkomster som motsvarar årsarbetsinsatsen.

Omsättning

I omsättningen inkluderas försäljningsintäkter av den bokföringsskyldigas egentliga verksamhet, med avdrag för beviljade understöd samt mervärdesskatt och andra skatter som direkt bygger på försäljningsvolymen.

Utöver rättelseposter för försäljning avdras transfererings- och genomgångsposter från försäljningen. Dessa hör till andra bokföringsskyldiga, som bara tekniskt går via den bokföringsskyldigas bokföring. Från omsättningen avdras inte utbetalda försäljningsfrakter, provisioner och kreditförluster. De poster som ingår i omsättningen varierar efter näringsgren. I omsättningen räknas dock alltid intäkter av omsättningstillgångar.

Omsättningen av ett byggföretag som bedriver grynderentreprenader realiseras delvis dubbelt, eftersom man i omsättningen räknar både försäljningen av byggproduktionen till bostadsaktiebolag och försäljningen av bostadsaktier till slutliga köpare.

Personalkostnader

Löner och arvoden, pensionskostnader och övriga personalbikostnader = Personalkostnader

Personalkostnaderna omfattar löner på vilka förskottsinnehållning ska verkställas och därmed jämförbara kostnader samt direkt på lönen baserade kostnader såsom socialskyddsavgifter, lagstadgade och frivilliga personförsäkringspremier samt pensionskostnader.

Övriga frivilliga personalkostnader hör till övriga rörelsekostnader.

Referensperiod

Med referensperiod avses en tidsperiod för vilken uppgifterna samlas in. I strukturstatistiken är räkenskapsperioden referensperiod.

Statistikenhet

Statistikenhet är en statistisk primärenhet, som statistikföringen gäller, dvs. en enhet från vilken uppgifterna samlas in. I statistiken över företagens strukturer består statistikenheten antingen av ett självständigt företag eller företagets arbetsställe.

Tillverkning

Med tillverkning avses mekanisk eller kemisk förvandling av oorganiska eller organiska ämnen till nya produkter oberoende av om arbetet utförs maskinellt eller för hand, i en fabrik eller hemma hos arbetstagaren. Enligt definitionen räknas också hopmontering av produkter till industriverksamhet. Vid sammanställning av statistiken kombinerar man traditionsenligt med tillverkning utöver den egentliga tillverkningsverksamheten också utvinning av mineraler och el-, gas- och vattenförsörjning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins bokslutsstatistik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tetipa/kas_sv.html