Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 5.2.2020

Fortsatt försvagning av ekonomin i kommunerna i Fasta Finland år 2019

Enligt de bokslutsprognoser som rapporterats av kommunerna i Fasta Finland försvagades kommunernas sammanlagda verksamhetsbidrag med 1,2 miljarder euro år 2019 jämfört med föregående års bokslut. Till följd av ökningen av statsandelarna, skatteinkomsterna och de finansiella intäkterna försvagades årsbidraget dock mindre än verksamhetsbidraget mätt i euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter om bokslutsprognoser år 2019 samlades in från alla 295 kommuner och 133 samkommuner i Fasta Finland.

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock per invånare i kommunerna i Fasta Finland 2009–2019*

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock per invånare i kommunerna i Fasta Finland 2009–2019*
Som befolkningsuppgift för åren 2009–2018 har folkmängden per 31.12 använts för resp. år. I prognosuppgifterna för år 2019 har folkmängden per 31.12.2018 använts.

*Bokslutsprognoser

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

Enligt bokslutsprognoser för år 2019 ökade de externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland med 2,4 procent till 37,8 miljarder euro från föregående års bokslut. Verksamhetsintäkterna minskade för sin del med 4,1 procent till 7,2 miljarder euro. Vissa bokföringsmetoder som användes under jämförelseåret medverkade för sin del till att verksamhetsintäkterna och -kostnaderna ökade under jämförelseåret. Att dessa metoder inte längre användes år 2019 minskade verksamhetsintäkterna och -kostnaderna år 2019 jämfört med året innan. 1) Verksamhetsbidraget försvagades med 1,2 miljarder euro och var -30,3 miljarder euro.

Kommunerna i Fasta Finland fick totalt 22,9 miljarder euro i skatteinkomster år 2019, vilket var en ökning på 2,6 procent jämfört med året innan. Statsandelarna ökade med 2,1 procent till 8,6 miljarder euro. Skattefinansieringen, som utgörs av skatteinkomster och statsandelar, var i genomsnitt 5 748 euro per invånare. 2) Kommunernas sammanräknade årsbidrag var 1,8 miljarder euro, vilket var en minskning med 0,3 miljarder euro från året innan. Enligt kommunernas bokslutsprognoser hade 56 kommuner ett negativt årsbidrag, medan det motsvarande antalet året innan var 44.

Enligt kommunernas egna uppskattningar var lånestocken 18,4 miljarder euro i slutet av år 2019. Det här var en ökning på 10,2 procent jämfört med boksluten året innan. Lånestocken per invånare var 3 360 euro. 3) I bokslutsprognoserna var investeringsutgifterna 3,9 miljarder euro, vilket var 7,7 procent mer än de faktiska investeringsutgifterna året innan.

Enligt bokslutsprognoserna för samkommunerna i Fasta Finland ökade de externa verksamhetskostnaderna med 7,4 procent och verksamhetsintäkterna med 6,5 procent år 2019 jämfört med de slutliga boksluten året innan. Verksamhetskostnaderna uppskattades vara totalt 15,8 miljarder euro och verksamhetsintäkterna 16,4 miljarder euro. Årsbidraget minskade från 0,6 miljarder euro till 0,5 miljarder.

Enligt bokslutsprognoserna var samkommunernas lånestock 17,7 procent större än i de slutliga boksluten året innan, totalt 4,6 miljarder euro. Investeringsutgifterna ökade med 12,1 procent till 1,3 miljarder euro.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland. Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar.

Uppgifter om kommuner och samkommuner för 1:a–3:e kvartalet, som baserar sig på en urvalsundersökning, publiceras inte. Uppgifter om bokslutsprognoser från kommuner och samkommuner för fjärde kvartalet publiceras på enhetsnivå fr.o.m. uppgifterna för år 2017 på Statistikcentralens webbplats i en databas för kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter .

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) År 2018 förde ett antal kommuner över ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till en samkommun som man bildat, men kommunerna svarade fortfarande för produktionen av tjänster. Kommunerna bokförde försäljningsintäkter och köp av tjänster av samkommuner enligt bruttoprincipen. Denna bokföringsmetod ökade kommunernas externa verksamhetsintäkter och -kostnader, men det hade ingen nettoinverkan på verksamhetsbidraget. År 2019 överfördes produktionen av tjänsterna till samkommunen, vilket minskade kommunernas verksamhetsintäkter och -kostnader jämfört med året innan. Enligt uppskattning hade verksamhetsintäkterna inte minskat så mycket och verksamhetskostnaderna hade ökat mer år 2019.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2018.
3) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2018.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (229,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 5.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/04/ktan_2019_04_2020-02-05_tie_001_sv.html