Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.11.2018

Hushållen gör volymmässigt mycket hemarbete, vilket också är samhällsekonomiskt betydande

Hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde uppgick i Finland till 95,2 miljarder euro år 2016. Samtidigt uppgick bruttonationalprodukten till 216,1 miljarder euro.

Enligt internationellt överenskommen praxis räknas i huvudsak inte oavlönat hemarbete, dvs. tjänster som hushållen producerar till sig själva, med i bruttonationalprodukten. För detta arbete som hushållen gör kan man dock räkna ut ett värde.

I beräkningarna för statistiken över värdet av hushållsproduktionen år 2016 används uppgifter från den senaste konsumtionsundersökningen (2016) och uppgifter från tidsanvändningsundersökningen år 2009 samt flertalet annan årsstatistik. Uppgifterna i tidsanvändningsundersökningen år 2009 har uppdaterats med beaktande av antalet typer av hushåll år 2016. Siffrorna som gäller värdet av hushållsproduktionen har beräknats enligt nya internationella anvisningar.

Med hushållsproduktion avses både hushållsproduktionen som ingår i bruttonationalprodukten och hushållsproduktionen utanför den. I beräkningarna hålls dessa två poster skilt för sig, varvid hushållsproduktionen som blir utanför BNP kan ställas i relation till bruttonationalprodukten eller summeras med bruttonationalprodukten för beräkning av s.k. utvidgad bruttonationalprodukt. På så sätt undviks överlappningar i beräkningarna.

Hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde täcker värdet av arbetet som hushållen utför till sig själva och kapitalförslitningen vid produktionen och det är ett begrepp som motsvarar bruttonationalprodukten i dessa beräkningar.

År 2016 uppgick bruttonationalprodukten i Finland till 216,1 miljarder euro och bruttoförädlingsvärdet för hela hushållsproduktionen till 95,2 miljarder euro. När det gäller hushållsproduktionen var andelen som ingår i BNP 16,4 miljarder och bruttoförädlingsvärdet för hushållsproduktionen utanför BNP (s.k. non-SNA) 78,8 miljarder euro. Andelen av hushållsproduktionen utanför räkenskapen motsvarade 36,5 procent av BNP. På en mycket liknande nivå har bruttoförädlingsvärdets förhållande till BNP, när det gäller hushållsproduktionen utanför BNP, varit under åren 2009 och 2012.

Hushållsproduktionen utanför BNP i förhållande till BNP

Hushållsproduktionen utanför BNP i förhållande till BNP

Den s.k. utvidgade BNP, dvs. summan av bruttoförädlingsvärdet som ingår i BNP och bruttoförädlingsvärdet av hushållsproduktionen utanför BNP, var 295,0 miljarder euro år 2016. Hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde – dvs. nu kan man beakta både hushållsproduktionen som redan ingår i BNP och hushållsproduktionen utanför BNP – utgör av denna utvidgade BNP något under en tredjedel, dvs. 32,3 %.

Statistiken över hushållsproduktionens värde är en helhet som kompletterar nationalräkenskapernas kärnsystem. Den beskriver betydelsen av hushållsproduktionen som inte ingår i räkenskaperna. Statistiken beskriver det ekonomiska värdet av varor och tjänster som hushållen producerat för eget bruk.

På Statistikcentralens webbplats finns tabeller som visar tidigare beräkningar för åren 2001–2012 enligt modellen som utarbetats i Finland samt nyare beräkningar för åren 2009–2016 enligt internationell rekommendation.


Källa: Värden av hushållsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (162,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Värdet av hushållsproduktionen [e-publikation].
ISSN=2490-0206. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotsa/2016/kotsa_2016_2018-11-07_tie_001_sv.html