Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.10.2009

(Korrigering 23.10.2009) Konsumentbarometern efter landskap, 3:e kvartalet 2009: Förtroendeindikatorn var på plus i alla landskap men låg under långtidsmedelvärdet i de flesta landskap

Korrigering. Offentliggörandet har korrigerats 23.10.2009. Korrigeringar har gjorts i text, siffror och figurer om mikroekonomiindikatorn i stycket "Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin är fortfarande starkt". De korrigerade siffrorna i text är märkta med rött. Förfrågningar Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349.

De finländska konsumenternas förtroende för ekonomin förbättrades något under det tredje kvartalet och indikatorn som mäter förtroendet var på plus i alla landskap. Förtroendeindikatorns värde var i hela landet i genomsnitt +9,4. Mest optimistiska var konsumenterna i Mellersta Finland (+14,1), Kajanaland (+12,4), Birkaland (+12,2) och Lappland (+11). Minst optimistiska i Östra Nyland (+0,9) och Kymmenedalen (+5,2).

Förtroendeindikatorns värde förbättrades i hela landet med i genomsnitt 3,9 punkter. Förtroendet för ekonomin försvagadesi Östra Nyland med 5,9 punkter från föregående kvartal. I alla övriga landskap förbättrades förtroendet för ekonomin. Förtroendet förbättrades med sex punkter eller mer i Lappland, Mellersta Finland, Päijänne-Tavastland, Kajanaland, Södra Karelen och Birkaland. Förtroende förbättrades mindre än medeltalet för hela landet i Kymmenedalen, Södra Österbotten, Egentliga Finland, Norra Österbotten, Norra och Södra Savolax samt i Nyland.

Det finns skillnader i sättet att svara liksom också i folkkynnet inom de olika områdena. Därför är det bra att landskapsvis granska förtroendeindikatorns avvikelse från långtidsmedelvärdet. Förtroendeindikatorns långtidsmedelvärde (14 år) var i hela landet 12,9. De högsta medelvärdena hade Nyland (15,6), Kymmenedalen (13,4) och Österbotten (13,1), medan Norra Karelen (9,6), Kajanaland (9,9), Lappland (10,2) och Södra Österbotten (10,8) hade de lägsta.

Under det tredje kvartalet år 2009 låg konsumenternas förtroendeindikator i hela landet 3,5 punkter under långtidsmedelvärdet. Förtroendeindikatorn var högre än landskapets långtidsmedelvärde i tre landskap. Den relativt sett mest optimistiska synen på utvecklingen av ekonomin hade Kajanaland (avvikelsen +2,5 punkter), Mellersta Finland (+1,5 punkter) och Lappland (+0,8 punkter). Relativt sett mest pessimistiska var hushållen i Östra Nyland (avvikelsen -10,3 punkter), Kymmenedalen (-8,2 punkter) samt i Norra Österbotten och Nyland (-5,6 punkter).

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades i juli, augusti och september 4 476 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator och dess delfaktorer i nettotal efter landskap*)
Landskap
3:e kvart.
2009
3:e kvart.
2009
3:e kvart.
2009
3:e kvart.
2009
3:e kvart.
2009
2:a kvart.
2009
Medeltal
10/1995-
9/2009
Egen ekonomi, kommande 12 mån. Sparmöjligheter, kommande 12 mån. Finlands ekonomi, kommande 12 mån. Arbetslöshet, kommande 12 mån. Förtroende-indikatorn Förtroende-indikatorn Förtroende-indikatorn
Nyland 7,9 50,4 13,6 -31,7 10 6,8 15,6
Egentliga Finland 4,8 43,4 15,8 -29,1 8,8 6,8 12,2
Satakunta 2,7 43,9 10,5 -25,3 8 4,1 11,3
Egentliga Tavastland 4,5 42,3 14,7 -25,7 9 4,3 12,8
Birkaland 8,2 47,9 18,2 -25,5 12,2 6,4 12,8
Päijänne-Tavastland 7,4 37,3 16,9 -23,4 9,5 2,1 12,3
Kymmenedalen 1,5 42,2 13,4 -36,3 5,2 4,8 13,4
Södra Karelen 6,5 44,3 16,3 -29,8 9,3 3,4 12,1
Södra Savolax 8,5 45,6 15,5 -29,9 9,9 7,2 11,6
Norra Savolax 4,4 47,1 8,3 -31,8 7 4,5 11,8
Norra Karelen 7,6 45,2 11 -31,2 8,1 3,9 9,6
Mellersta Finland 12,1 51,6 17,2 -24,7 14,1 5,9 12,7
Södra Österbotten 4,5 43 18,2 -27,2 9,6 8,8 10,8
Österbotten 2,3 42,3 12 -25,5 7,8 3,0 13,1
Mellersta Österbotten 10 41,5 9,7 -27,1 8,5 4,5 12,0
Norra Österbotten 5,4 39,4 13,4 -29,4 7,2 4,7 12,8
Kajanaland 10 53,2 13,7 -27,3 12,4 5,1 9,9
Lappland 10,4 49,8 12,1 -28,4 11 2,0 10,2
Östra Nyland -2,7 38,3 4,9 -36,9 0,9 6,8 11,2
Hela landet 6,6 46,2 14 -29 9,4 5,5 12,9
Medeltal 10/1995- 9,1 36,2 4,0 2,4 12,9 12,9
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

*)På grund av det ringa antalet intervjuer är uppgifterna om Östra Nyland, Kajanaland, Mellersta Österbotten och speciellt Åland inte lika tillförlitliga som uppgifterna om de övriga landskapen. Uppgifterna om Åland anges inte på grund av den stora slumpmässiga variationen.

Konsumenternas förtroendeindikator efter landskap, 3:e kvartalet 2009

Förändring av konsumenternas förtroendeindikator från föregående kvartal efter landskap, 3:e kvartalet 2009

Långtidsmedelvärde för konsumenternas förtroendeindikator efter landskap (medeltal för perioden 10/1995-9/2009)

Förtroendeindikatorns avvikelse från långtidsmedelvärdet efter landskap, 3:e kvartalet 2009 (medeltal 10/1995-9/2009)

Konsumenternas förtroendeindikator 2003-2009

Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin är fortfarande starkt

Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin mäts med hjälp av konsumenternas mikroindikator. Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: konsumenternas syn på den egna ekonomiska situationen om 12 månader, hushållets möjligheter att spara under de följande 12 månaderna samt hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.

Mikroekonomiindikatorn var i genomsnitt +28,3 i hela landet under det tredje kvartalet år 2009. I täten bland landskapen var Kajanaland (+33) och Lappland (+31,7) . Bland de sista fanns Östra Nyland (+23,1) och Kymmenedalen (+24,2). Mikroindikatorns värde steg i hela landet med i medeltal 0,2 punkter från föregående kvartal.

Hushållens relativa förtroende för den egna ekonomin inom olika områden kan granskas landskapsvis med hjälp av förtroendeindikatorns avvikelse från långtidsmedelvärdet. Under det tredje kvartalet låg mikroindikatorn 4,3 punkter över långtidsmedelvärdet i hela landet. Den överträffade långtidsmedelvärdet i de flesta landskap. Bara i Östra Nyland (avvikelsen -0,4) och Kymmenedalen (-0,7) stannade medeltalet under långtidsmedelvärdet . Relativt sett mest förtroende för den egna ekonomin hade hushållen i Kajanaland (avvikelsen +13,1) och Lappland (+10,9).

Konsumenternas mikroekonomiindikator efter landskap, 3:e kvartalet 2009

 

Förändring av konsumenternas mikroekonomiindikator från föregående kvartal efter landskap, 3:e kvartalet 2009

Långtidsmedelvärde för konsumenternas mikroekonomiindikator efter landskap (medeltal för perioden 10/1995-9/2009)

Mikroekonomiindikatorns avvikelse från långtidsmedelvärdet efter landskap, 3:e kvartalet 2009 (medeltal 10/1995-9/2009)

Konsumenternas mikroekonomiindikator 2003-2009

Källa: Konsumentbarometern efter landskap 2009, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Senast uppdaterad 23.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern landskapsvis [e-publikation].
3:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbarm/2009/03/kbarm_2009_03_2009-10-22_tie_001_sv.html