Ämnen
Samhällsekonomi

De offentliga samfundens finansiella ställning förbättrades med 1,7 miljarder från motsvarande kvartal året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, 1:a kvartal
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen ökade de offentliga samfundens konsoliderade inkomster med 2,1
miljarder euro och de konsoliderade utgifterna med 0,4 miljarder euro under första kvartalet
2022 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De offentliga samfundens nettoupplåning, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 1,3 miljarder euro.

Linjediagram över trendutvecklingen för de offentliga samfundens finansiella ställning 1999Q1–2022Q1 (md euro). De offentliga samfunden som helhet visade ett överskott fram till år 2008, men har haft ett underskott sedan år 2009. Utöver dykningen år 2009 syns försvagningen av den finansiella ställningen i trenden åren 2012–2014 och 2019–2020. Under de senaste kvartalen har trenden för de offentliga samfundens (i sin helhet) finansiella ställning varit stigande. Av undersektorerna har lokalförvaltningen vanligen visat ett underskott, medan statsförvaltningen haft ett underskott sedan 2009. Arbetspensionsanstalterna har visat ett överskott. Övriga socialskyddsfonder har beroende på konjunkturer haft antingen ett överskott eller underskott. Under de senaste fyra kvartalen förbättrades den finansiella ställningen trendmässigt inom statsförvaltningen och hos arbetspensionsanstalterna, men försämrades inom lokalförvaltningen och något också inom övriga socialskyddsfonder.

Huvudpunkter

  • Inom statsförvaltningen förbättrades den finansiella ställningen från året innan, men säsongrensat försvagades den från föregående kvartal.
  • Lokalförvaltningens finansiella ställning försvagades både från året innan och från föregående kvartal. 
  • Arbetspensionsanstalternas finansiella ställning förbättrades från motsvarande kvartal året innan, men säsongrensat försämrades den från föregående kvartal.
  • Övriga socialskyddsfonders finansiella ställning försvagades från året innan, men förbättrades från föregående kvartal.


Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
22.06.2022

Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2022Q1

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
22.06.2022

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

22.06.2022

Förändring från året innan, %

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Elina Ikola
Överaktuarien
029 551 3364
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef