Rekommendation om kvalitetsbeskrivning

Varje FOS-statistik skall förses med en kvalitetsbeskrivning.

I kvalitetsbeskrivningen strävar man efter att bedöma kvaliteten på statistiken och dess tillförlitlighet samt hur väl den lämpar sig för olika ändamål. Dess centrala syfte är att ge en bild av hur FOS-kvalitetskriterierna uppfylls i den aktuella statistiken.

Rekommendationen om kvalitetsbeskrivningen har godkänts av delegationen för Finlands officiella statistik på dess möte 25.1.2007. Rekommendationen bearbetas utgående från användarnas synpunkter.

Att publicera och hänvisa till kvalitetsbeskrivningen

Kvalitetsbeskrivningen publiceras samtidigt med de statistiska uppgifterna på så sätt att statistikanvändaren lätt får tillgång till den. Kvalitetsbeskrivningen publiceras på utgivarens webbsidor och adressen till den anges i alla former som statistiken publiceras i. Kvalitetsbeskrivningen kan också ingå som en del i den tryckta statistikpublikationen.

Kvalitetsbeskrivningen gäller alltid statistiska uppgifter som har publicerats vid en bestämd tidpunkt. De olika versionerna av kvalitetsbeskrivningen sparas.

Vid behov kan man:

 • hänvisa till en separat text i en tryckt publikation, t.ex. ett avsnitt med begreppsdefiniering i en statistikpublikation eller till en separat publikation, t.ex. en handbok eller metodbeskrivning.
 • hänvisa till begreppsdatabasen eller någon annan elektronisk utredning, där användaren kan få reda på uppgifter som pga. sin omfattning inte kan tas med i kvalitetsbeskrivningen.
 • hänvisa till en separat publikation, t.ex. en handbok, där fokus ligger på att beskriva ett visst statistik- eller förmånssystem o.d.

I en samlingspublikation som innehåller flera olika statistikgrenar kan man hänvisa till kvalitetsbeskrivningen efter tabell eller materialgrupp. Om det finns både FOS-statistik och annan statistik, kan FOS-statistiken och hänvisningarna till kvalitetsbeskrivningen anges med symbolen FOS, t.ex. i samband med källhänvisningen.

 

Innehållet i kvalitetsbeskrivningen

 • Namnet på statistikproducenten
 • Grunden för produktionen av statistik: hänvisning till eventuella lagar, förordningar, internationella avtal och rekommendationer, som statistikproduktionen baserar sig på.
 • Finansieringsunderlag för statistiken: utredning om hur finansieringen av statistikproduktionen är ordnad, särskilt ur kontinuitetssynvinkel.

1. Relevans av statistikuppgifterna

 • Ett sammandrag av uppgiftsinnehållet i statistiken och dess användningsändamål. Redovisning av hur rikstäckande materialet är.
 • Begrepp som är väsentliga för förståelsen av statistiken, klassificeringar som använts, undersökningsobjekt och uppgiftslämnare anges.
 • Redogörelse för hur användarens synvinkel tas i beaktande vid utveckling av statistiken.

2. Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

 • I kvalitetsbeskrivningen visas att statistiken mäter det fenomen som den avser att mäta.
 • Undersökningsmetoden rapporteras, dvs. statistikpopulationen, primärmaterial som använts, forskningsdesign (totalundersökning eller urvalsundersökning, (urvalsdesign), datainsamlingssätt och estimeringsmetoder samt vid urvalsundersökningar användning av viktkoefficienter.
 • Faktorer som kan påverka statistikens tillförlitlighet anges. Också de viktigaste osäkerhetsfaktorerna, dvs. eventuella felkällor (t.ex. bortfall eller undertäckning) skall nämnas. Vid behov tabelleras nyckeltal som har anknytning till forskningens kvalitet efter huvudklassificering för estimaten (t.ex. i urvalsundersökningar estimat av medelfel och/eller konfidensintervall samt designkoefficienter som baserar sig på urvalsdesignen).
 • Revideringspraxis och förfaringssätt vid korrigering av fel beskrivs.

3. Uppgifternas aktualitet och punktlighet

 • Uppgifter om hur ofta statistiken utkommer och dess mätningsperiod.
 • Dessutom anges om det är fråga om en preliminär eller slutlig uppgift. Om statistiken först publiceras i preliminär form, anges när de slutliga uppgifterna är tillgängliga.
 • Om uppgifterna kan förändras i framtiden, t.ex. pga. säsongutjämning, skall detta tydligt framgå för användarna.
 • Webbadressen till statistikkalendariet anges.

4. Uppgifternas enhetlighet och jämförbarhet

 • Statistikens enhetlighet och konsekvens i förhållande till annan statistik inom samma ämnesområde utvärderas. De använda allmänna klassificeringarna och begreppen anges. Om dessa inte används, framförs motiveringar till det.
 • Redogörelse för statistikens jämförbarhet över tiden och med annat material. I statistik där man har gjort jämförbara tidsserier av uppgifterna, anges längden på tillgängliga tidsserier.

5. Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

 • Kanalerna för publicering av statistik anges samt kontaktinformationen till den enhet som producerar informationstjänsten. Kanalerna kan t.ex. vara en tryckt publikation, en databas för direktanvändning, en sidhelhet i htlm eller en cd-rom-skiva.
 • I kvalitetsbeskrivningen anges var en beskrivning av statistiken, metadata, mer omfattande kvalitetsutredningar eller -rapporter och metodbeskrivningar finns tillgängliga.
 • Uppgifter om hur man får tillgång till mikrodata med anknytning till statistiken.