Dataskyddsbeskrivning 19.1.2019: Statistik över motorfordon

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Sami Lahtinen, tfn 029 551 3207,
liikenne.matkailu@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Statistik över motorfordonsbeståndet och första registreringar

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Beskrivning av antalet motorfordon och släpvagnar i Finland och deras kvalitet.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register. Separata registerbeskrivningar utarbetas över sammanslagna register på det sätt som personuppgiftslagen förutsätter.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: 6,9 miljoner fordonsägare eller -innehavare.

Identifikationsuppgifter: Ägarens eller innehavarens personbeteckning (eller FO-nummer), namn- och adressuppgifter, fordonens registerbeteckningar och tillverkningsnummer.

Känsliga uppgifter: Ägarens eller innehavarens personbeteckning (eller FO-nummer), namn- och adressuppgifter, fordonens registerbeteckningar och tillverkningsnummer.

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Uppgifter om fordonen.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Transport- och kommunikationsverket Traficom, datasystemet för fordonstrafik (ATJ)

Hur uppgiften erhållits: Som fil

7. Principer för skydd av registret

Registeruppgifterna skyddas enligt den skyddsklass som fastställs i Statistikcentralens anvisningar om datasekretess.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.