Dataskyddsbeskrivning 22.2.2019: Statistikbibliotekets låntagarregister

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 Statistikcentralen
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Katriina Tiainen, tfn 029 551 3049
info@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Låntagarregister ─ kunduppgifter i bibliotekssystemets databas

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Skötsel av kundförhållandet. Bibliotekssystemets låntagarregister innehåller uppgifter om personer som registrerat sig som bibliotekets lånekund och deras aktuella lån. Med hjälp av registret sammanslås en person som reserverat eller lånat material till det aktuella materialet och till kundmeddelanden.

Fr.o.m. 1.6.2018 är söktjänsten Finna ett kundgränssnitt till bibliotekets material samt till kundens självbetjäningsfunktioner (egna uppgifter, reserveringar, magasinbeställningar etc.). Närmare information om hantering av kunduppgifter samt dataskyddsbeskrivningen finns i söktjänsten Finna.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Registret innehåller personer som ansökt om ett lånekort.

Som identifikationsuppgifter för alla registrerade används namn eller bibliotekskortets nummer.

När det gäller personerna i låntagarregistret r söktjänsten Finna ett kundgränssnitt till bibliotekets material samt till kundens självbetjäningsfunktioner (egna uppgifter, reserveringar, magasinbeställningar etc.). Närmare information om

omfattar datainnehållet som angetts av låntagarna i registret:

  • hemadress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • kundgrupp
  • förnamn efternamn
  • personbeteckning

Numret på lånekortet som finns i registret är en uppgift som den registeransvariga gett. Övriga uppgifter är uppgifter som getts av personen som ansökt om lånekortet.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter översänds inte till länder utanför EU eller EES.

6. Källor som i regel används för registret

Uppgifterna i registret samlas in från den registrerade själv.

7. Principer för skydd av registret

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter.

Följande princip tillämpas för skydd av det manuella materialet i anknytning till registret:
• materialet förvaras i den registeransvariges låsta lokaliteter.

Följande principer tillämpas för skydd av det elektroniska bibliotekssystemets material i anknytning till registret:
• det tekniska skyddet av registret mot data- och andra intrång har getts i uppgift åt en yrkesmässig tjänsteleverantör. För tekniskt underhåll och skydd av servern och databasen svarar IT-centret för vetenskap CSC. För skötseln av upprätthållandet av systemet svarar Nationalbibliotekets systembyrå.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Personuppgifter bevaras fr.o.m. början av kundförhållandet tills kunden säger upp kundförhållandet, dock högst fem år. Biblioteket raderar föråldrade kunduppgifter i en årlig körning, om kunden inte har ansvar gentemot biblioteket (avgifter, försenat material, reserveringar o.d.).