Dataskyddsbeskrivning 21.3.2018: Dödsattestarkivet

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Airi Pajunen, tfn 029 551 3605,
kuolemansyyt@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Dödsattestarkivet

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Första paragrafen i lagen om utredande av dödsorsak (858/1997) förpliktar Statistikcentralen att förvara dödsattesterna.

Huvudsakligt ändamål: Att framställa den årliga statistiken över dödsorsaker samt arkivtjänster i fråga om dödsattester

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: Dödsattester fr.o.m. år 1966, omkring 50 000/år

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning, namn

Känsliga uppgifter: Dödsorsaker enligt klassifikationen av sjukdomar och som text

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Enligt 15 § i lagen om utredande av dödsorsak (858/1997) kan personuppgifter lämnas ut till domstolar, andra myndigheter eller samfund som har lagstadgad rätt att få dessa uppgifter, den på vars ansökan eller med vars samtycke den åtgärd vidtagits som varit nödvändig för utredande av dödsorsaken, en nära anhörig till den avlidne eller någon annan som stått den avlidne nära samt en försäkrings- eller pensionsanstalt om det finns motiverat behov av uppgifterna.

Dessutom kan Statistikcentralen ge tillstånd till att uppgifter om dödsorsaker lämnas ut för vetenskaplig forskning, statistikföring samt myndigheters planerings- och utredningsarbete. Mottagarna är skyldiga att hemlighålla uppgifterna.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Utfärdare av dödsattester, Befolkningsregistercentralen och befolkningsdatasystemet

Hur uppgiften erhållits: Dödsattester på papper eller på elektroniska format från Institutet för hälsa och välfärd, teknisk registrering

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Materialet bevaras varaktigt.