Dataskyddsbeskrivning 26.3.2018: Konsumentbarometern

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Pertti Kangassalo, tfn 029 551 3598,
kuluttaja.barometri@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Konsumentbarometern

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Att producera statistiska uppgifter om konsumenternas stämning, förväntningar och avsikter i fråga om ekonomin samt om hur vanliga olika apparater är i hushållen.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register. Separata registerbeskrivningar utarbetas över sammanslagna register på det sätt som personuppgiftslagen förutsätter.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsstatistik, antal: 28 200 personer per år

Urvalsprinciper: Undersökningsområdet omfattar hela landet. Uppgiftslämnarna representerar Finlands befolkning i åldern 15–84 år i fråga om ålder, kön och bostadsområde. Urvalet tas ut ur Statistikcentralens befolkningsdatabas med systematiskt slumpmässigt urval (SYS).

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning, urvalsnummer

Känsliga uppgifter: –

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Socioekonomisk ställning, boendeform, hushållets struktur och inkomster, åsikter och avsikter som berör ekonomin, ägande av apparater

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det direkt möjligt att identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Statistikcentralens befolkningsdatabas och examensregister, telefonoperatörernas nummerdatabaser

Den registrerades egna upplysningar: Uppgifter om inkomster, verksamhetens art, åsikter och avsikter som berör ekonomin samt ägande av apparater

Hur uppgiften erhållits: Telefonintervju (CATI), teknisk registrering

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.