Dataskyddsbeskrivning 15.4.2021: Cororonakrisens inverkan på arbetslivet

 

1. Personuppgiftsansvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN             
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Hanna Sutela, tfn 029 551 2907
tyovoimatutkimus@stat.fi

Dataskyddsombud: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Cororonakrisens inverkan på arbetslivet

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Uppgifterna används i projektet som gäller coronakrisens inverkan på jämställdheten mellan könen i Finland som är finansierat av statsrådet. Med hjälp av uppgifterna analyseras coronakrisens inverkan på löntagarnas och företagarnas arbetsförhållanden. Uppgifterna används för att uppskatta de kort- och långsiktiga könsrelaterade effekterna av de politiska åtgärder som har anknytning till coronakrisen. För forskningsändamål används material som är individskyddat.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

Denna dataskyddsbeskrivning täcker datainsamlingen om coronakrisens inverkan på arbetslivet.

Grunden för behandlingen av personuppgifter: Grunden för behandlingen av personuppgifter är det allmänna intresse som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsmaterial 1: Coronakrisens inverkan på arbetslivet

Urvalspersoner omkring 3 000 löntagare och omkring 600 företagare, den uppskattade storleken på materialet omkring 1 800

Urvalsprinciper: 15–67-åriga löntagare, bosatta och sysselsatta i Finland, ur arbetskraftsundersökningens rotationsgrupper för 2–4 mars och april 2021, vars ordinarie arbetstid är minst 10 timmar, samt sysselsatta företagare i motsvarande ålder, som bor och arbetar i Finland. 

Undersökningsmaterialets storlek omkring 150 variabler

Uppgiftstyper: 

Identifikationsuppgifter: personbeteckning, urvalsnummer

Känsliga uppgifter: fysiska och psykiska belastningssymptom i arbetet

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: bakgrundsuppgifter som beskriver personen primäruppgifter i arbetskraftsundersökningen, uppgifter om arbetsplatsen och arbetstiden, arbetets fysiska, psykiska och sociala särdrag, inställning till arbetet, coronakrisens eventuella inverkningar på arbetet och företagsverksamheten osv.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Materialet kan överlåtas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar endast på basis av ett separat avtal och efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har raderats.

Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbsidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Undersökningsmaterialet täcker i huvudsak datainnehållet i blanketten till undersökningen om coronakrisens inverkan på arbetslivet, men dessutom ingår uppgifter som framkommit i intervjuerna av urvalspersonerna i arbetskraftsundersökningen. Undersökningsmaterialet har kompletterats med uppgifter från Statistikcentralens examensregister, företagsregister samt från befolkningsdatasystemet.

Den registrerades egna upplysningar:

Uppgifterna i undersökningen baserar sig i huvudsak på den registrerades egna upplysningar (intervju), med undantag av urvaluppgifterna och uppgifter ur registren ovan.

Hur uppgiften erhållits:

Uppgifterna i undersökningen baserar sig på uppgifterna i den webblankett som uppgiftslämnaren själv fyllt i. De uppgifter som sammanslagits från arbetskraftsundersökningen baserar sig på datorstödda telefonintervjuer eller på uppgifter från den webblankett som uppgiftslämnaren själv fyllt i.

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Statistikmaterialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.