Dataskyddsbeskrivning 19.12.2019 Individmaterial för reparationsbyggandet

1. Personuppgiftsansvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN             
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Eetu Toivanen tfn 029 551 3331
rakennus.suhdanne@stat.fi.

Dataskyddsombud: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Individmaterial för reparationsbyggandet

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: (produktion av statistik över reparationsbyggande)

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Reparationer av bostäder och egnahemshus:

Urvalsstatistik, antal: 5 000 bostäder

Urvalsprinciper: Person som bor i en bostad som han/hon äger                  

Identifikationsuppgifter: Adress- och namnuppgifter, födelseår, ålder         

Uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter: Adress- och namnuppgifter, födelseår, ålder
Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: Uppgifter om bostäder och bostadsbyggnader

 

Reparationer av rörelsebyggnader:

Urvalsstatistik: Till urvalen hör årligen omkring 1 200 ägare av servicebyggnader, affärs- och kontorsbyggnader eller industribyggnader. Ägarna utgörs till största delen av företag.

Identifikationsuppgifter: Ägarens namn- och adressuppgifter, e-post, telefonnummer, uppgifter om byggnaden/byggnaderna.

Uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter: Ägarens personbeteckning eller FO-nummer, namn- och adressuppgifter, e-post, telefonnummer

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: Uppgifter om rörelsebyggnader

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dess länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbsidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Statistikcentralen, Företagsdatasystemet,

Skatteförvaltningen, Fastighetsregistret

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), Befolkningsdatasystemet

Den registrerades egna upplysningar:

Tillgång till information: Direktinsamlingsblankett, telefonintervju

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Statistikmaterialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.

Annat material: Uppgifterna förvaras enligt planen för arkivbildning.