Dataskyddsbeskrivning 22.3.2018: Undersökning om lediga arbetsplatser

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Minna Wallenius, tfn 029 551 2749,
tyovoimatutkimus@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Undersökning om lediga arbetsplatser

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Att utarbeta undersökningen om lediga arbetsplatser samt att få tillgång till kontaktinformation som behövs vid intervjuerna i undersökningen.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Enkäten är riktad till den person som ansvarar för rekryteringen på arbetsstället. Dennes kontaktinformation registreras för nästa års kontakttagning och för eventuell kontroll av svarsuppgifterna. Samma arbetsställe deltar i undersökningen högst två år i följd, alltid under samma kvartal.

Urvalsstatistik, antal: 2 500 arbetsställen varje kvartal

Urvalsprinciper: Systematiskt slumpmässigt urval per stratum

Identifikationsuppgifter: FO-nummer, för ämbetsverk verk- eller medlemsorganisationssignum, arbetsställesignum, företagets och arbetsställets namn och kontaktinformation, arbetsställets adress, namnet på kontaktpersonen på arbetsstället och dennes uppgiftsbeteckning, kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Uppgifter om lediga jobb och rekryteringar på arbetsstället. Företagets ägarform, arbetsställets näringsgren, antalet anställda på arbetsstället och vid behov 12 månaders medeltal för antalet anställda.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det direkt möjligt att identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Statistikcentralen: Företags- och arbetsställeregistret, arbetsställets kontaktinformation

Den registrerades egna upplysningar: Arbetsställets upplysning

Hur uppgiften erhållits: Telefonintervju och datainsamling via internet

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.