Ansökan om tillstånd att använda uppgifter

Uppgifter som samlats in av Statistikcentralen för statistiska ändamål kan lämnas ut för vetenskapliga undersökningar av samhällsförhållanden och för statistiska utredningar. Vid prövning av ansökan om tillstånd att använda primäruppgifter utreder Statistikcentralen först om uppgifterna kan bearbetas och levereras i form av sådan statistik som sökanden behöver. Vid prövningen beaktas också vilka möjligheter sökanden har att få fram tillförlitliga uppgifter ur materialet. Om det anses ändamålsenligt att bevilja tillstånd skall speciell uppmärksamhet fästas vid frågor som gäller datasekretess. Vid beviljandet av tillståndet tillämpas följande principer och villkor:

Tillståndsinnehavare

Tillstånd att använda uppgifter kan sökas av en myndighet eller en institution, den ansvarige ledaren för ett forskningsprojekt eller en enskild forskare. Också i det fall att sökanden är en myndighet eller en institution, är det en namngiven person eller namngivna personer som beviljas tillståndet. Om denna person eller dessa personer får andra arbetsuppgifter eller flyttar till en annan institution, där man vill fortsätta med undersökningen, måste nytt tillstånd sökas. Ansökan bör uppta en så noggrann förteckning som möjligt över de personer som kommer att använda uppgifterna. Den som beviljats tillståndet är skyldig att se till att alla som använder uppgifterna känner till tillståndsvillkoren och även följer dem.

Specificering av användningssyftet och materialet

Enligt gällande författningar får uppgifterna i Statistikcentralens primärmaterial användas bara för statistik och forskning. Uppgifterna får inte användas för förvaltnings-, övervaknings- eller liknande ändamål.

Den som ansöker om tillstånd bör tillräckligt utförligt specificera användningssyftet och de uppgifter som önskas från Statistikcentralen samt det övriga uppgiftsmaterial som används. I mån av möjlighet bör en forskningsplan bifogas ansökan.

Material som överlåts

Användningstillstånd beviljas inte för material som omfattar hela landet (t.ex. folkräkningsuppgifter) eller ett helt område (t.ex. en kommuns hela befolkning). Tillstånd beviljas i allmänhet inte heller för uppgifter om en hel grupp (t.ex. personer med en viss utbildning), utom då detta är motiverat på speciella grunder (t.ex. forskningsmässiga skäl, eller att materialet inte är känsligt).

Statistikcentralen besluter självständigt om beviljandet av tillstånd för användning av primärmaterial som verket innehar. Efter det att statistiklagen trädde i kraft (1.2.1994) behövs det således inte längre t.ex. tillstånd av andra statliga myndigheter eller inrättningar för överlåtandet av uppgifter erhållna av dessa.

Vid prövning av tillståndsansökan beaktas också det övriga material som sökanden har till sitt förfogande. Om tillstånd beviljas och användningen av Statistikcentralens material förutsätter att det sammanslås med annat material, skall detta göras vid Statistikcentralen. Statistikcentralen raderar indentifikationsuppgifterna ur det sammanslagna materialet på det sätt som beskrivs nedan.

Avlägsnandet av identifikationsuppgifter

Identifikationsuppgifterna raderas ur det material som tillståndet gäller (i fråga om personuppgifter främst personbeteckningar, namn, adresser, exakta födelsedatum och vid behov också andra uppgifter samt, i fråga om andra statistiska enheter, identifikationsuppgifterna). Alternativt förenklas uppgifterna eller sammanslås på ett sådant sätt att de inte kan identifieras. I beslutet om användningstillstånd definieras vilka uppgifter som skall avlägsnas eller hur sammanslagningen skall ske.

Om en sökande ber om uppgifter om dödsorsak för en grupp personer för vilka han har personbeteckningar behöver identifikationsuppgifterna inte avlägsnas. Också uppgifter om ålder, kön, utbildning, yrke och socioekonomisk ställning kan överlåtas med identifikationsuppgifter, förutsatt att sökanden enligt dataskyddsförordning har rätt att samla in dessa uppgifter. En utredning över detta bör ingå i ansökan. Dessutom förutsätts att överlåtandet av uppgifterna i en sådan form att de kan identifieras är nödvändigt ur forskningssynpunkt.

Villkor för tillståndet

Uppgifterna får bara användas för det ändamål som specificerats i beslutet. Uppgifterna skall också behandlas konfidentiellt och de får inte överlåtas vidare utan Statistikcentralens tillstånd. Användningen av sekretessförbindelse baserar sig på EG-kommissionens rekommendation om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar. Utöver Statistikcentralens egna anställda undertecknar också de externa användarna av statistikmaterial sekretessförbindelsen.

Tillstånd att använda uppgifter beviljas i allmänhet för en viss tid. Av denna orsak bör i ansökan uppges den uppskattade användningstid som användningssyftet förutsätter. Tiden kan i undantagsfall lämnas öppen om det på grund av användningssyftet inte är möjligt att fastställa en viss tid. Detta förutsätter att man på annat sätt kan ta tillräcklig hänsyn till datasekretessfrågorna. Det överlåtna materialet skall återsändas till Statistikcentralen inom den tid som fastslagits i beslutet. Samtidigt skall eventuella kopior av materialet förstöras. Statistikcentralen skall underrättas om att materialet förstörts.

Som villkor för tillståndet att använda uppgifter kan ställas att materialet bara får användas på Statistikcentralen (t.ex. de heltäckande material som nämndes ovan). Ett villkor kan också vara att utredningen eller undersökningen presenteras för Statistikcentralen innan den offentliggörs.

Kontaktperson

I beslutet om tillstånd att använda uppgifter anges den person som fungerar som Statistikcentralens kontaktperson i ärenden gällande överlåtelse och användning av materialet.

Inlämnande av ansökan

Fyll i ansökan och sekretessförbindelsen i Statistikcentralens tjänst för tillståndsansökan.

Fyll i ansökan omsorgsfullt, så att din ansökan kan behandlas utan att behöva kompletteras. Mer information om ansökan om användningstillstånd på forskartjänsternas webbsida Mikromaterial.